Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9037
Title: Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій
Other Titles: Определение экономической эффективности железнодорожных экскурсий
Identify Cost-Effective Rail Excursions
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Keywords: залізничний туризм
оглядові екскурсії
туристичний потік
туристичний маршрут
туристичний поїзд
залізничний тур
железнодорожный туризм
обзорные экскурсии
туристический поток
туристический маршрут
туристический поезд
железнодорожный тур
railway tourism
sightseeing tours
the flow of tourists
a tourist route
tourist train
train tour
КОАІВ
КЕМ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Мета. Для підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Метою статті є розробка нового підходу до визначення економічної ефективності залізничних екскурсій, який дозволить врахувати всі витрати туристичної компанії під час визначення реального чистого прибутку від туристичних послуг. Методика. Автори пропонують нову методику визначення економічної ефективності залізничних екскурсій різної тривалості, яка буде враховувати доходи від додаткових перевезень та витрати на організацію та обслуговування цих подорожей і містить такі складові: витрати на проїзд вузькими залізничними коліями в прямому та зворотному сполученні з урахуванням харчування в поїзді протягом певного періоду; прогнозні витрати на оплату екскурсійних поїздок, що входять у туристичну путівку; прогнозні витрати на харчування туристів, крім харчування, оплата якого входить в вартість путівки; прогнозні витрати на проживання туристів у готелях; прогнозні витрати на автомобільні трансфери для доставки туристів від залізниці або готелів до місць надання туристичних послуг. Результати. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об’єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, стримання міграційних процесів у Західній Україні. Наукова новизна. У статті авторами вперше розроблено теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності короткострокових оглядових залізничних екскурсій, самостійних та комбінованих багатоденних туристичних подорожей з використанням існуючих залізничних колій, який враховує витрати на перевезення туристів залізницею, автомобільні трансфери, вартість усіх видів екскурсій, харчування у ресторанах та колибах, проживання в готелях, що дозволить підвищити ефективність діяльності туристичних компаній. Практична значимість. У результаті використання запропонованої авторами методики можливе підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.
RU: Цель. Для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта авторы предлагают развивать в Украине железнодорожный туризм. Целью статьи является разработка нового теоретико-методического подхода к определению экономической эффективности железнодорожных экскурсий, с помощью которого можно было бы учесть все расходы туристической кампании для определения реальной чистой прибыли от туристических услуг. Методика. Авторы предлагают новую методику определения экономической эффективности железнодорожных экскурсий, которая будет учитывать доходы от дополнительных перевозок и расходы на организацию и обслуживание этих путешествий, которые включают следующие составляющие: расходы на проезд по узким железнодорожным путям в прямом и обратном сообщении с учетом питания в поезде в течение расчетного периода; прогнозные расходы на оплату экскурсионных поездок, входящих в туристическую путевку; прогнозные расходы на питание туристов, кроме питания, оплата которого входит в стоимость путевки; прогнозные расходы на проживание туристов в отелях; прогнозные расходы на автомобильные трансферы для доставки туристов от железной дороги или гостиниц к местам предоставления туристических услуг. Результаты. В результате предложенных авторами мероприятий ожидается рост пассажиропотока на железной дороге, повышение имиджа украинских железных дорог внутри страны и за ее пределами, привлечение дополнительных средств на обновление устаревшей инфраструктуры и подвижного состава, восстановление объектов культурно-исторического значения, создание новых рабочих мест, сдерживание миграционных процессов в Западной Украине. Научная новизна. В статье авторами впервые разработан теоретико-методический подход к определению экономической эффективности краткосрочных железнодорожных экскурсий, самостоятельных и комбинированных многодневных туристических путешествий с использованием существующих железнодорожных путей, учитывающий расходы на перевозку туристов по железной дороге, автомобильные трансферы, стоимость всех видов экскурсий, питание в ресторанах, проживание в отелях, что позволит повысить эффективность деятельности туристических компаний. Практическая значимость. В результате использования предложенной авторами методики возможно повышение рентабельности деятельности частных туристических кампаний и государственных перевозчиков.
EN: The purpose. To improve the competitiveness of rail transport authors propose to develop in Ukraine railway tourism. The aim of the paper is the development of new theoretical and methodological approach to the determination of the cost-effectiveness of rail trips, with which it would be possible to take into account all the costs of tourism campaigns to determine the actual net income from tourism services. Methods. The authors propose a new method for determining the cost-effectiveness of rail excursions. It will take into account the revenues from additional transportation and organization and maintenance costs of these journeys. Additional costs include: travel expenses through the narrow railway tracks in the forward and reverse communication with regard to the power train; projected costs to pay for excursions, included in the trip ticket; projected expenses for food tourists; projected living expenses of tourists in hotels; projected costs of road transport to transport tourists from the railway hotels or to places of tourist services. The results. As a result of research activities proposed by the authors is expected to increase passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways within the country and abroad, to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock, restoration of objects of cultural and historical significance, the creation of new jobs, curb migration processes in western Ukraine. Scientific novelty. In the article the authors first developed a theoretical and methodological approach to the determination of the economic efficiency of short rail trips, independent and combined multi-day hiking trips, using existing railway lines, which takes into account the cost of transportation of tourists by rail, road transfers, the cost of all kinds of excursions, meals in restaurants, accommodation in hotels. This will increase the efficiency of the tourism companies. The practical significance. As a result, the authors proposed the use of a technique may increase the profitability of private tourist campaigns and public carriers.
Description: Бараш, Ю. С. Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій / Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — Вип. 11. — С. 7—13.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9037
http://pte.diit.edu.ua/article/view/77358/73076
Appears in Collections:Статті КЕМ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 11 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash.pdfuk_ua255,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.