Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4816
Title: Модель проектирования экономической безопасности предприятия
Other Titles: Модель проектування економічної безпеки підприємства
Model of Designing of Economic Security
Model Projektowania Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Authors: Рекун, Иван Иванович
Рекун, Іван Іванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: экономическая безопасность предприятия
разработка аналитического инструментария
проектирование
модель
реформирование экономики
«Укрзализныця»
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKPSA)
економічна безпека підприємства
розробка аналітичного інструментарію
проектування
реформування економіки
«Укрзалізниця»
economic security
the development of analytical tools
designing
model
economic reforms
"Ukrzaliznytsya"
bezpieczeństwo ekonomiczne
rozwój narzędzi analitycznych
projektowanie modelu reform gospodarczych
Ukraińska Kolej
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska
Abstract: RU: Развитие экономики Украины в условиях рыночных преобразований выделило в качестве самостоятельной функцию государства по формированию экономической безопасности национальной экономики, ее отраслей и хозяйствующих субъектов. Исследуются задачи комплексного определения набора составляющих экономической безопасности предприятия, выявление и классификация факторов риска, оказывающих влияние на экономическую безопасность предприятий в современных экономических условия. Представлен ряд признаков, которые фиксируют актуальность нового проектного подхода к формированию экономической безопасности предприятия, определяют необходимость поиска способа интеграции теоретических разработок экономической науки с практическими результатами исследования состояния экономической безопасности предприятий Украины. Представлено теоретическое проектирование модели экономической безопасности предприятия. Продемонстрировано, что реформа предприятий «Укрзализныци» призвана модернизировать отрасль и вывести ее на уровень прибыльности. Подчеркивается, что «Укрзализныця» и Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKPSA) имеют главную общую проблему: это глубокий износ основных фондов железных дорог, требующие немедленного обновления. Как следствием особенностей украинской ситуации может стать повышенный интерес потенциальных операторов к грузовой составляющей железнодорожного бизнеса.
UK: Розвиток економіки України в умовах ринкових перетворень виділив в якості самостійнe функцію держави по формуванню економічної безпеки національної економіки, її галузей і господарюючих суб'єктів. Досліджуються завдання комплексного визначення набору складових економічної безпеки підприємства, виявлення і класифікація факторів ризику, що впливають на економічну безпеку підприємств в сучасних економічних умовах. Представлений ряд ознак, які фіксують актуальність нового проектного підходу до формування економічної безпеки підприємства, визначають необхідність пошуку способу інтеграції теоретичних розробок економічної науки з практичними результатами дослідження стану економічної безпеки підприємств України. Представлено теоретичне проектування моделі економічної безпеки підприємства. Продемонстровано, що реформа підприємств «Укрзалізниці» покликана модернізувати галузь і вивести її на рівень прибутковості. Підкреслюється, що «Укрзалізниця» і Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKPSA) мають головну загальну проблему: це глибокий знос основних фондів залізниць, які потребують негайного оновлення. Як наслідком особливостей української ситуації може стати підвищений інтерес потенційних операторів до вантажної складової залізничного бізнесу.
EN: The economic development of Ukraine in the conditions of market transformations is connected with independent functioning of the state to build economic security of the national economy, its industries and businesses. The work explores the processes of defining a set of integrated components of economic security, identification and classification of risk factors that influence on economic security in the current economic conditions. The work presents a number of signs that capture the relevance of the new project approach to the formation of economic security, determine the need to find ways to integrate theoretical studies of economics with the practical results of the research on the state of economic security of Ukraine. The theoretical design model of economic security was submitted. It has been demonstrated that the reform of enterprises "Ukrzaliznytsya" is intended to modernize the industry and bring it to a level of profitability. It is emphasized that "Ukrzaliznytsia" and Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKPSA) have a major common problem: a deep depreciation of fixed assets of railways, requiring immediate updates. As a consequence of the characteristics of the Ukrainian situation there can be aheightened interest in the potential operators to freight rail business component. It is necessary to build a project model of economic security of the railway enterprise. It was found that the situation of today demands an answer to the questions: how to avoid the negative impacts of the threats and risks to make this influence minimal as to effectively manage the company in such situations, how to achieve a stable and secure condition in the business.
PL: Rozwój gospodarczy Ukrainy w warunkach przemian rynkowych związany jest z niezależnym działaniem państwa dążącym do budowania bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarki narodowej, jej przemysłu i przedsiębiorstw. W artykule określono zestaw zintegrowanych komponentów bezpieczeństwa ekonomicznego, identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne w obecnych warunkach gospodarczych. Związany jest on z cechami, które podkreślają znaczenie projektu w nowym podejściu do tworzenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Należy określić potrzebę znalezienia sposobów zintegrowania badań teoretycznych ekonomii z praktycznymi wynikami badań na temat stanu bezpieczeństwa ekonomicznego Ukrainy.Przedstawiono teoretyczny model projektowania bezpieczeństwa ekonomicznego. Wykazano, że reforma przedsiębiorstw „Ukrzaliznytsya” jest przeznaczona do modernizacji przemysłu i doprowadzić go do poziomu rentowności. Należy podkreślić, że „Ukrzaliznytsia” i Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP SA) mają istotny wspólny problem: głęboka amortyzację środków trwałych kolejowych wymagająca natychmiastowych aktualizacji. W związku z ukraińską sytuacją może to prowadzić do zwiększonego zainteresowania potencjalnych operatorów biznesu kolejowego transportu towarowego. Należy zbudować model projektu bezpieczeństwa gospodarczego przedsiębiorstwa kolejowego. Stwierdzono, że w obecnej sytuacji należy odpowiedzieć na następujące pytania: jak uniknąć negatywnych skutków, jak zminimalizować zagrożenie i ryzyko, jak skutecznie zarządzać firmą w takich sytuacjach oraz jak osiągnąć stabilne i bezpieczne państwa w biznesie.
Description: Рекун, И. И. Модель проектирования экономической безопасности предприятия / И. И. Рекун // Humanities and Social Sciences. — 2015. — № 22 (2). — С. 111—121.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4816
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun_2.pdf193,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.