Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4391
Title: Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні
Other Titles: Анализ перспектив развития рынка контейнерных перевозок в Украине
Analysis of the Prospects Development Container Market in Ukraine
Authors: Окороков, Андрій Михайлович
Окороков, Андрей Михайлович
Okorokov, Andriy M.
Keywords: ринок контейнерних перевезень
контейнер
Чорноморський регіон
контейнерний поїзд
вантажопотік
рынок контейнерных перевозок
Черноморский регион
контейнерный поезд
грузопоток
market of container transportation
container
the Black Sea region
the container train cargo
КУЕР
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Citation: Окороков, А. М. Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні / А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 10. — С. 98—104. — DOI: 10.15802/tstt2015/57075.
Abstract: UK: Мета. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від першої всебічного розвитку по всіх напрямках та відповідності високим європейським стандартам. Одним з важливих напрямків є розвиток транспортної системи країни, як в цілому, так і по окремих видах транспорту. Вигідне географічне положення України, її позиція як держави-транзитера між сходом та заходом та бурхливий розвиток контейнерних перевезень вимагає відповідних заходів для утримання досягнутих позицій на ринку контейнерних перевезень та подальшого збільшення вантажопотоків. Метою статті є аналіз стану системи контейнерних перевезень, визначення перспектив її подальшого розвитку, встановлення проблемних ділянок та пропозиція шляхів щодо їх усунення. Викладення основного матеріалу. Обсяг контейнерних перевезень по всьому світу протягом останніх десятирічь демонструє стійку тенденцію до зростання, на яку незначним чином вплинули навіть такі події як світова фінансова криза 2008 року. В останні п’ять років це зростання відбувається здебільшого за рахунок активного розвитку економіки Китаю та інших країн Південно-Східної Азії, а також через виробничий аутсорсінг до цього ж регіону. У зв’язку з цим багато країн приділяють підвищену увагу побудові надійних транспортних мостів між сходом та заходом, зокрема й розвитку контейнерної транспортної системи. Україна займає одну з передових позицій по обробці контейнерного вантажопотоку у Чорноморському регіоні, однак через ряд причин в останні роки обсяги його зменшуються. Для виправлення цієї ситуації необхідно удосконалення всього спектру операцій з організації руху контейнерного потоку, що в свою чергу вимагає проведення досліджень з виявлення проблемних питань та розробки шляхів їх вирішення. При цьому підвищену увагу слід приділяти розвитку залізничних контейнерних перевезень, які, як свідчить передовий європейський досвід, мають багато переваг перед автомобільними та здатні значно підвищити конкурентоспроможність України на ринку контейнерних перевезень.
RU: Цель. Подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом требует от первой всестороннего развития по всем направлениям и соответствия высоким европейским стандартам. Одним из важных направлений является развитие транспортной системы страны, как в целом, так и по отдельным видам транспорта. Выгодное географическое положение Украины, ее позиция как государства-транзитера между востоком и западом и бурное развитие контейнерных перевозок требует соответствующих мер для удержания достигнутых позиций на рынке контейнерных перевозок и дальнейшего увеличения грузопотоков. Целью статьи является анализ системы контейнерных перевозок, определения перспектив дальнейшего развития, установления проблемных участков и предложение путей по их устранению. Изложение основного материала. Объем контейнерных перевозок по всему миру в течение последних десятилетий демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, на которую незначительно повлияли даже такие события как мировой финансовый кризис 2008 года. В последние пять лет этот рост происходит в основном за счет активного развития экономики Китая и других стран Юго-Восточной Азии, а также из-за производственного аут-сорсинг в этот же регион. В связи с этим многие страны уделяют повышенное внимание построению надежных транспортных мостов между востоком и западом, в том числе развития контейнерной транспортной системы. Украина занимает одну из передовых позиций по обработке контейнерного грузопотока в черноморском регионе, однако по ряду причин в последние годы объемы его уменьшаются. Для исправления этой ситуации необходимо усовершенствование всего спектра операций по организации движения контейнерного потока, что в свою очередь требует проведения исследований по выявлению проблемных вопросов и разработки путей их решения. При этом повышенное внимание следует уделять развитию железнодорожных контейнерных перевозок, которые, как показывает передовой европейский опыт, имеют много преимуществ перед автомобильными и способны значительно повысить конкурентоспособность Украины на рынке контейнерных перевозок.
EN: Goal. The signing of an association agreement between Ukraine and the European Union requires that the first comprehensive development in all fields and meet the high European standards. One important area is the develop-ment of the transport system of the country as a whole and for individual modes of transport. The favorable geo-graphical position of Ukraine, its position as a transit country between east and west, and the rapid development of container transport requires appropriate measures to keep the achieved position in the container shipping market and further increases in freight flows. The aim of the article is the analysis of the container transport system, determine the prospects for further development, the establishment of problem areas and suggest ways to address them. State-ment of the basic material. The volume of container traffic around the world in recent decades shows a stable growth trend, which slightly affected even such events as the global financial crisis of 2008. In the past five years, this growth is mainly due to the active development of the economies of China and other countries in Southeast Asia, as well as because of the outsourcing of production in the same region. In this regard, many countries are in-creasingly focusing on building a reliable transport bridge between East and West, including the development of container transport system. Ukraine is one of the leading positions in the processing of container traffic in the Black Sea region, but for various reasons in recent years the volume of its decline. To remedy this situation it is necessary improvement of the whole spectrum of operations, the organization of container traffic flow, which in turn requires research to identify issues and develop solutions. At the same time attention should be paid to the development of railway container transportation, which, as the best European experience, have many advantages over the road and can significantly improve the competitiveness of Ukraine in the container market.
Description: А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4391
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/57075
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/57075/pdf_70
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2015/57075
Appears in Collections:Випуск 10 (ТСТП)
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokov.pdf313,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.