Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4198
Title: Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах
Other Titles: Пути снижения аварийности на железнодорожных переїздах
Ways to Reduce an Accidents at Level Crossings
Authors: Курган, Микола Борисович
Курган, Николай Борисович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Лужицький, Олег Федорович
Лужицкий, Олег Федорович
Luzhytskyi, Oleh F.
Luzhitskiy, Oleg F.
Luzickiy, Oleg F.
Гаврилов, Максим Олексійович
Гаврилов, Максим Алексеевич
Havrylov, Maksym A.
Keywords: безпека руху
аварійність
залізничний переїзд
зіткнення
пересічення в різних рівнях
безопасность движения
аварийность
железнодорожный переезд
пересечения в разных уровнях
safety traffic
accidence
level crossing
crossing at different levels
КПБД
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Курган, М. Б. Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах / М. Б. Курган, О. Ф. Лужицький, М. О. Гаврилов // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2014. — №7. — С. 53—62. — DOI: 10.15802/ecsrt2014/51379.
Abstract: UK: Мета. Основним завданням при організації перетинів на переїздах є безпечне взаємодія між автомобільним і залізничному транспортом. Одним з найбільш небезпечних місць взаємодії цих видів транспорту є залізничні переїзди. Мета роботи - дослідження різних способів підвищення безпеки в місцях перетину залізничного та автомобільного транспорту і визначення найбільш ефективних способів для забезпечення безпеки. Методика. Застосовано статистичний аналіз і розрахунковий метод визначення аварійності на залізничних переїздах з метою визначення ефективних способів облаштування переїздів при різних авто і поїздопотоків. Результати. Отримані результати дозволили сформулювати висновки і пропозиції, наприклад, безпечне взаємодія автомобільного та залізничного потоків можливо тільки за умови виключення виїзду автомобільного транспорту на залізничний шлях. Проаналізовано різні типи переїзного настилу. Запропоновано рекомендації щодо модернізації або заміни переїздів шляхопроводами на ділянці транспортного коридору Дарниця - Воронезьке Південно-Західної залізничної дороги. Визначено подальший напрямок роботи з даної проблеми. Наукова новизна. Розглянуто вплив різних чинників на аварійність на залізничних переїздах і обгрунтовано способи підвищення безпеки руху на ділянках перетину транспортних потоків.
RU: Цель. Основной задачей при организации пересечений на переездах есть безопасное взаимодействие между автомобильным и железнодорожном транспортом. Одним из наиболее опасных мест взаимодействия этих видов транспорта являются железнодорожные переезды. Цель работы - исследование разных способов повышения безопасности в местах пересечения железнодорожного и автомобильного транспорта и определение наиболее эффективных способов для обеспечения безопасности. Методика. Применен статистический анализ и расчетный метод определения аварийности на железнодорожных переездах с целью определения эффективных способов обустройства переездов при разных авто и поездопотоках. Результаты. Полученные результаты позволили сформулировать выводы и предложения, например, безопасное взаимодействие автомобильного и железнодорожного потоков возможно только при условии исключения выезда автомобильного транспорта на железнодорожный путь. Проанализировано разные типы переездного настила. Предложены рекомендации по модернизации или замене переездов путепроводами на участке транспортного коридора Дарница – Воронежское Юго-Западной желез-ной дороги. Определено дальнейшее направление работы по данной проблеме. Научная новизна. Рассмотрено влияние разных факторов на аварийность на железнодорожных переездах и обоснованы способы повышения безопасности движения на участках пересечения транспортных потоков.
EN: Aim. The main task of the organization traffic auto and rail transport has secure communication between these modes of transport. One of the most unsafe places the interaction of these modes of transport have railroad crossings. The aim of the study has different ways to improve safety in these places the intersection of rail and road transport and to identify the most effective security. Methods. In this article applied statistical analysis and calculation method definition accidents at level crossings in order to identify effective ways of arrangement of crossings at dif-ferent cars and trains traffic. Results. The results indicate that the secure communication of road and rail flows is possible only if the avoidance exit road to rail way. In this article analyzed different types of crossing the deck and provided recommendations for upgrading or replacing crossings overpasses in the area of transport corridor Darnitsya - Voronezhskaya South-Western Railway. It defined the future direction of work on this issue. Scientific novelty. Different factors influence on accidents at level crossings and reasonable ways to improve traffic safety in the areas of intersection traffic flow.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4198
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51379
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51379/pdf_57
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2014/51379
Appears in Collections:№ 07 (ЕСБЗТ)
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.