Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4159
Title: Фінансовий облік 2 (слайд-конспект)
Other Titles: Финансовый учет 2 (слайд-конспект)
Authors: Атамас, Петро Йосипович
Атамас, О. П.
П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Пінчук, Олена Петрівна
Keywords: схеми взаємозв'язку
зразки первинних документів
основні господарські операції
кореспонденція рахунків
облікові регістри
демонстраційний матеріал
схемы взаимосвязи
образцы первичных документов
основные хозяйственные операции
корреспонденция счетов
учетные регистры
демонстрационный материал
relationship scheme
samples of primary documents
core business operations
correspondence of accounts
accounting registers
demonstration material
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Citation: Фінансовий облік 2 (слайд-конспект) : навчальний посібник [Текст] / П. Й. Атамас, О. П. Атамас, Г. С. П'ятиrорець, О. П. Пінчук. – Дніпропетровськ : Дн-кий університет ім. А. Нобеля, 2015. – 180 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У навчальному посібнику до кожної теми дисципліни «Фінансовий облік 2» наведено план лекції, формулювання окремих найважливіших понять, схеми взаємозв'язку найважливіших показників, зразки первинних документів з прикладами їх заповнення, подано основні господарські операції з прикладами кореспонденції рахунків, а також облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку. Навчальний посібник «Фінансовий облік 2» розроблено у формі слайд-конспекту як допоміжний демонстраційний матеріал з метою доповнення та наочного відтворення найважливіших положень лекційного курсу. Може бути використаний для самостійної підготовки студентів до поточних занять та підсумкового контролю знань. Наявність зразків значної кількості первинних документів може стати в пригоді практикуючим бухгалтерам і менеджерам при оформленні господарських операцій.
RU: В учебном пособии к каждой теме дисциплины «Финансовый учет 2» приведен план лекций, формулировки отдельных важнейших понятий, схемы взаимосвязи важнейших показателей, образцы первичных документов с примерами их заполнения, представлены основные хозяйственные операции с примерами корреспонденции счетов, а также учетные регистры синтетического и аналитического учета. Учебное пособие «Финансовый учет 2» разработан в форме слайд-конспекта как вспомогательный демонстрационный материал с целью дополнения и наглядного воспроизведения важнейших положений лекционного курса. Может быть использован для самостоятельной подготовки студентов к текущим занятий и итогового контроля знаний. Наличие образцов значительного количества первичных документов может пригодиться практикующим бухгалтерам и менеджерам при оформлении хозяйственных операций.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4159
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbook.pdf5,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.