Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4125
Title: Web-Quests in the English Language Studying and Teaching as a Valuable Resource and Effective Tool
Other Titles: Веб-квест як цінний ресурс та ефективний інструмент у вивченні та викладанні англійської мови
Веб-квест – ценный ресурс и еффективный инструмент в изучении и преподавании английского языка
Authors: Pererva, Kateryna M.
Keywords: Web-Quest
Internet resources
information search
learners
foreign language studying
activity
motivation
assignment
knowledge and skills
foreign language teaching
веб-квест
Інтернет-ресурси
пошук інформації
вивчення іноземної мови
навчання
мотивація
завдання
знання та вміння
викладання іноземної мови
веб-квест
Интернет-ресурсы
поиск информации
изучение иностранного языка
мотивация
задание
знания и умения
преподавание иностранного языка
КІМ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Pererva K. M. Web-Quests in the English Language Studying and Teaching as a Valuable Resource and Effective Tool. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 3 (57). С. 208–214. doi: 10.15802/stp2015/46080.
Abstract: EN: Purpose. This paper is a study of innovative methods of learning and teaching English with the help of Internet resources and students motivation to seek the necessary information at homework. Methodology. The main principle of the Web-Quest as a type of English language teaching is to motivate students. For example, by participation in the Web-Quest students, who were unsure of their knowledge, become more confident. Having clear goals and objectives, using computer skills, motivated young people more actively acts as a confident user of English. Findings. According to the technology of We-Quests students were asked to create one or more projects directly related to the successful execution of the work. It is a significant result of all the hard work of students, and it is the subject of evaluation. Evaluation is an essential component of Web-Quest or any other project, and from this point of view, the criteria should be clear and accessible to students from the very beginning. These instructions can and should be changed in order to differentiate and provide an oral presentation and written work. Originality. Basically, Web-Quests are mini-projects in which a higher percentage of the material obtained from the Internet. They can be created by teachers or students, depending on the type of training work. The author detailed the increase of possibilities in the search of Internet projects with other creative types of student work. They may include: review of the literature, essay writing, discussion of read works and other. Practical value. The paper confirmed that the roles and tasks, reflecting the real world, invites to cooperate, stimulate and train the thinking process at a higher level. That is why the use of Web-Quests can improve the language skills of the educational process (reading for information extraction, detailed reading, negotiations, oral and written communication, and other).
UK: Мета. Дана робота – дослідження інноваційної методики вивчення та викладання англійської мови за допомогою Інтернет-ресурсів і мотивації студентів до пошуку необхідної інформації під час виконання домашнього завдання. Методика. Головний принцип веб-квесту як типу викладання англійської мови полягає в умотивуванні студентів. Наприклад, завдяки участі у веб-квесті студенти, що мали сумніви стосовно своїх знань, стають більш впевненішими. Маючи чіткі цілі та завдання, використовуючи комп’ютерні навики, умотивована молодь більш активно виступає як впевнений користувач англійської мови. Результати. Згідно з технологією веб-квестів студентам було запропоновано створити один або більше проектів, які безпосередньо пов’язані з успішним виконанням завдання. Це помітний результат всієї їхньої кропіткої роботи, і він повинен оцінюватися. Оцінювання – значна складова частина веб-квесту або будь-якого іншого проекту, і з цієї точки зору критерії оцінювання повинні бути чіткими та доступними для студентів із самого початку. Ці вказівки можуть і повинні мінятися для того, щоб відрізнятися для усної презентації та письмової роботи. Наукова новизна. В основному, веб-квести – це міні-проекти, в яких великий процент матеріалу постачається з Інтернету. Вони можуть створюватися викладачами або студентами, залежно від виду навчальної роботи. Автором деталізовано збільшення можливостей у процесах пошуку Інтернет-проектів за допомогою інших творчих видів студентських робіт. Внесок автора – підсилення та збільшення пошуку Інтернет-проектів за допомогою інших творчих видів студентських робіт. Ними можуть бути: аналіз літератури, написання творів, обговорення прочитаних джерел тощо. Практична значимість. У роботі підтверджено, що ролі та завдання, які відображають реальний світ, запрошують до співробітництва, активізують і тренують процес мислення на більш високому рівні. Саме тому застосування веб-квестів може покращувати практичні навики мови навчального процесу (читання для вилучення інформації, детальне читання, ведення переговорів, усна та письмова комунікація тощо).
RU: Цель. Данная работа – исследование инновационной методики изучения и преподавания английского языка при помощи Интернет-ресурсов и мотивации студентов к поиску необходимой информации во время выполнения домашнего задания. Методика. Главный принцип веб-квеста как типа преподавания английского языка заключается в мотивации студентов. Например, благодаря участию в веб-квесте студенты, имеющие сомнения относительно своих знаний, становятся более уверенными. Имея четкие цели и задания, используя компьютерные навыки, мотивированная молодежь более активно выступает как уверенный пользователь английского языка. Результаты. Согласно технологии веб-квестов студентам было предложено создать один или больше проектов, непосредственно связанных с успешным выполнением задания. Это заметный результат всей усердной работы студентов, и он является предметом оценивания. Оценивание – существенная составная веб-квеста или любого другого проекта, и с этой точки зрения критерии должны быть ясными и доступными студентам с самого начала. Эти указания могут и должны быть изменены для того, чтобы различать и обеспечивать устную презентацию и письменную работу. Научная новизна. В основном, веб-квесты – это мини проекты, в которых больший процент материала получен из Интернета. Они могут быть созданы преподавателями или студентами, в зависимости от вида обучающей работы. Автором детализировано увеличение возможностей в процессах поиска Интернет-проектов при помощи других творческих видов студенческих работ. Ими могут быть: анализ литературы, написания сочинений, обсуждение прочитанных произведений и т.д. Практическая значимость. В работе подтверждено, что роли и задания, отображающие реальный мир, приглашают к сотрудничеству, активизируют и тренируют мыслительный процесс на более высоком уровне. Именно поэтому использование веб-квестов может улучшить практические навыки языка учебного процесса (чтение для извлечения информации, подробное чтение, ведение переговоров, устная и письменная коммуникация и др.).
Description: K. Pererva: ORCID 0000-0002-9154-9407
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4125
http://stp.diit.edu.ua/article/view/46080/44453
http://stp.diit.edu.ua/article/view/46080
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/46080
Appears in Collections:Статті КІМ
№ 3 (57)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf315,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.