Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4115
Title: Formation of Estimated Conditions for Life Cycle of Deformation Work of the Railway Track
Other Titles: Формування оціночних умов життєвого циклу деформативної роботи залізничної колії
Формирование оценочных условий жизненного цикла деформационной работы железнодорожного пути
Authors: Bondarenko, Iryna O.
Keywords: state track reliability
technical condition of the track
the elements of the track
the track construction
regulatory
technical and design documentation
unit standards and content
стан надійності колії
технічний стан колії
елементи колії
конструкція колії
нормативно-технічна та конструкторська документація
норми влаштування та утримання
состояние надежности пути
техническое состояние пути
элементы пути
конструкция пути
нормативно-техническая и конструкторская документация
нормы устройства и содержания
КККГ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Bondarenko I. O. Formation of Estimated Conditions for Life Cycle of Deformation Work of the Railway Track. Наука та прогрес транспорту. 2015. № 3 (57). С. 107–117. doi: 10.15802/stp2015/46064.
Abstract: EN: Purpose. The purpose of this research is to substantiate the technical limits of the railway track (under reliability status) for the formation the regulatory framework for reliability and functional safety of the railway track in Ukraine. Methodology. In order to achieve the goal of research analysis methods of the technical states of elements and trackforms that are typical of operation conditions of the railways in Ukraine were used. Findings. Technical states accordance of elements and trackforms to reliability status under existing regulations was defined. These conditions are based on the track assessments in accordance with the dimensional tape results. The status of each element of the track design affects its deformation work, but the rules are still absent that would connect state of track elements with the state of the track by estimation of the dimensional tape. The reasons on which the limits are not set were established. It was found out which researches are necessary to conduct for their installation. Originality. The classification of the reliability state of a railway track for permitted deviation at the track laying and maintenance was developed. The regulation importance the technical states of ballast section and subgrade for the developed classification was established. Practical value. Ukrzaliznytsia (UZ) is a founding member of the Council for Railway Transport of the Commonwealth. This body issued interstate standard State Standard 32192-2013 «Reliability of railway equipment. Basic concepts, terms and definitions». On this basis developed a new interstate standard «Security functional of railway equipment. Terms and definitions». At the same time UZ is a member of the cooperation of railways in International Union of Railway Transport where rules with reliable and safe operation of railways are established in all transport branches. This study will help implement these standards on the railways of Ukraine, improve the efficiency of the information in this sphere, providing mutual understanding and unity of presentation and perception of information, including contractual legal relations of economic agents with public authorities in international scientific and technical, trade and economic relations.
UK: Мета. Дане дослідження спрямоване на обґрунтування меж технічних станів залізничної колії (відповідно станам надійності) для можливості формування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу технічних станів елементів та конструкцій колії, характерних для умов експлуатації залізниць України. Результати. Визначено відповідність технічних станів елементів та конструкції колій станам надійності за існуючими нормами. Вони базуються на оцінці станів колії за результатами колієвимірної стрічки. Стан кожного елементу конструкції колії впливає на її деформативну роботу, але досі відсутні норми, які б пов'язували стан елементів колії зі станом колії за колієвимірними стрічками. Обґрунтовано причини, за якими межі технічних станів не встановлено, та з'ясовано, які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Розроблено класифікацію станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлена необхідність нормування технічних станів баластної призми та земляного полотна для розробленої класифікації. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Цим органом видано міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розроблено новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональной железнодорожной техники. Термины и определения». У той же час Укрзалізниця є членом організації співпраці залізничних доріг Міжнародного союзу залізничного транспорту, де встановлені в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню таких стандартів на залізницях України. Стандарти забезпечать підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, встановлюючи взаєморозуміння, єдність подання та сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах між суб'єктами господарської діяльності, з органами влади, в міждержавних науково-технічних та торговельно-економічних відносинах.
RU: Цель. Данное исследование направлено на обоснование границ технического состояния железнодорожного пути (согласно состояниям надежности) для возможности создания нормативной базы по надежности и функциональной безопасности железнодорожного пути Украины. Методика. Для достижения цели исследования использованы методы анализа технических состояний элементов и конструкций пути, характерных для условий эксплуатации железных дорог Украины. Результаты. Определено соответствие технических состояний элементов и конструкций пути состояниям надежности по существующим нормам. Они базируются на оценке состояний пути по результатам путеизмерительной ленты. Состояние каждого элемента конструкции пути влияет на его деформативную работу, но до сих пор отсутствуют нормы, которые связывали бы состояние элементов пути с состоянием пути по оценке путеизмерительной ленты. Обоснованы причины, по которым границы технических состояний не установлены, и выяснено, какие исследования необходимо провести для их установки. Научная новизна. Разработана классификация состояний надежности железнодорожного пути за допустимыми отклонениями при устройстве и содержании железнодорожного пути. Установлена необходимость нормирования технических состояний балластной призмы и земляного полотна для разработанной классификации. Практическая значимость. Укрзализныця является одним из основателей Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Этот орган издал межгосударственный стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» и на его основе разработал новый межгосударственный стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». В то же время Укрзализныця является членом организации сотрудничества железных дорог Международного союза железнодорожного транспорта, где установлены во всех транспортных отраслях нормы надежной и безопасной работы железных дорог. Данное исследование поможет внедрению таких стандартов на железных дорогах Украины. Стандарты обеспечат повышение информационной эффективности в рассматриваемой сфере, устанавливая взаимопонимание, единство представления и восприятия информации, в том числе, в договорно-правовых отношениях между субъектами хозяйственной деятельности, с органами власти, в межгосударственных научно-технических и торгово-экономических отношениях.
Description: I. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4717-3032
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4115
http://stp.diit.edu.ua/article/view/46064/44813
http://stp.diit.edu.ua/article/view/46064
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2015/46064
Appears in Collections:Статті КККГ
№ 3 (57)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf353,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.