Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3981
Title: Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень
Other Titles: Управление конкурентоспособностью железнодорожных пассажирских перевозок
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Чаркіна, Тетяна Юріївна
Keywords: підвищення конкурентоспроможності
пасажирські перевезення
транспортні послуги
економічні принципи
обсяг інвестицій
ринок
різні види транспорту
повышение конкурентоспособности
пассажирские перевозки
транспортные услуги
экономические принципы
объем инвестиций
рынок
improve competitiveness
passenger transportation
transport services
economic principles
Investment
market
монографія
КЕМ
КОАІВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бараш, Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевехень : монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 184 с. – Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Монографія присвячена розв’язанню наукової проблеми підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг за рахунок впровадження системи нових економічних принципів, що дозволять підвищити ефективність функціонування пасажирського та приміського господарств Укрзалізниці. Розроблено узагальнюючий показник оцінки конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг, який ґрунтується на поєднанні коефіцієнтів, що характеризують: шкоду, яку даний вид транспорту завдає довкіллю та суспільству; обсяг інвестицій в утримання та розвиток транспортної інфраструктури; рівень соціальної спрямованості перевезень; частку ринку, яку займає кожний вид транспорту. Запропонований показник дозволяє об’єктивно порівняти конкурентоспроможність пасажирських перевезень різних видів транспорту. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.
RU: Монография посвящена решению научной проблемы повышения конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг за счет внедрения системы новых экономических принципов, которые позволят повысить эффективность функционирования пассажирского и пригородного хозяйства Укрзализныци. Разработан обобщающий показатель оценки конкуренции пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг, основанный на сочетании коэффициентов, характеризующих: ущерб, данный вид транспорта наносит окружающей среде и обществу; объем инвестиций в содержание и развитие транспортной инфраструктуры; уровень социальной направленности перевозок; долю рынка, которую занимает каждый вид транспорта. Предложенный показатель позволяет объективно сравнить конкурентоспособность пассажирских перевозок различных видов транспорта. Для научных работников, экономистов, специалистов Укрзализныци, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений транспортной отрасли.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3981
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КЕМ
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph_Barash_Charkina.pdfMonograph268,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.