Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3507
Title: Проблеми регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках
Other Titles: Проблемы регулирования скорости скатывания отцепов на сортировочных горках
Problems of Adjusting Speed of Rolling of Cuts on the Sorting Humps
Authors: Журавель, Вячеслав Вікторович
Keywords: сортувальна гірка
прицільне регулювання швидкості
пошкодження вагонів
імітаційне моделювання
сортировочная горка
прицельное регулирование скорости
повреждение вагонов
имитационное моделирование
sorting hump
aiming adjusting of speed
damaged of wagons
simulation model
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Журавель, В. В. Проблеми регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках / В. В. Журавель // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. 8. — С. 45—50. — DOI: 10.15802/tstt2014/38084.
Abstract: UK: Мета. Сортувальні станції є опорними пунктами з організації вагонопотоків на мережі залізниць України; від їх якісної роботи в значній мірі залежить виконання термінів доставки вантажів, забезпечення збереження вагонів і вантажів, зниження собівартості перевезень. Найбільш ефективними сортувальними пристроями на таких станціях є сортувальні гірки. Системи інтервально-прицільного регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках отримали домінуюче розповсюдження на залізницях світу. Одним з недоліків таких систем є пошкодження вагонів під час сортування. Визначення шляхів усунення даного недоліку є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для отримання значень середньої швидкості зіткнення відчепів на сортувальних коліях використано імітаційне моделювання процесу розформування составів на сортувальній гірці. Результати. Встановлено, що зменшення розрахункової швидкості підходу відчепів до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, викликає суттєве зменшення можливої кількості пошкоджених вагонів на 1000 перероблених на гірці і, як наслідок, зменшення річних експлуатаційних витрат, які пов’язані з пошкодженням вагонів. У той же час, збільшення похибки гальмування відчепів викликає суттєве зростання кількості таких вагонів. Збільшення крутості ухилу сортувальних колій викликає певне зростання кількості пошкоджених вагонів і витрат, які пов’язані з їх пошкодженням. Наукова новизна. Досліджено вплив точності гальмування відчепів на парковій гальмовій позиції, розрахункової швидкості їх підходу до вагонів, які знаходяться на сортувальних коліях, і параметрів профілю цих колій на середню швидкість зіткнення відчепів і можливу кількість пошкоджених вагонів. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють визначити найбільш раціональний варіант технічного оснащення сортувальної гірки та системи керування парковою гальмовою позицією.
RU: Цель. Сортировочные станции являются опорными пунктами по организации вагонопотоков на сети железных дорог Украины; от их качественной работы в значительной степени зависит выполнение сроков доставки грузов, обеспечение сохранности вагонов и грузов, снижение себестоимости перевозок. Наиболее эффективными сортировочными устройствами на таких станциях являются сортировочные горки. Системы интервально-прицельного регулирования скорости скатывания отцепов на сортировочных горках получили доминирующее распространение на железных дорогах мира. Одним из недостатков таких систем является повреждение вагонов во время сортировки. Определение путей устранения данного недостатка является актуальной задачей. Методика. Для получения значений средней скорости соударения отцепов на сортировочных путях использовано имитационное моделирование процесса расформирования составов на сортировочной горке. Результаты. Установлено, что уменьшение расчетной скорости подхода отцепов к вагонам, находящимся на сортировочных путях, вызывает существенное уменьшение возможного количества повреждаемых вагонов на 1000 переработанных на горке и, как следствие, уменьшение годовых эксплуатационных расходов, связанных с повреждением вагонов. В то же время, увеличение погрешности торможения отцепов вызывает существенное возрастание количества таких вагонов. Увеличение крутизны уклона сортировочных путей вызывает определенное возрастание количества повреждаемых вагонов и расходов, связанных с их повреждением. Научная новизна. Исследовано влияние точности торможения отцепов на парковой тормозной позиции, расчетной скорости их подхода к вагонам, находящимся на сортировочных путях, и параметров профиля этих путей на среднюю скорость соударения отцепов и возможное количество повреждаемых вагонов. Практическая значимость. Результаты исследований позволяют определить наиболее рациональный вариант технического оснащения сортировочной горки и системы управления парковой тормозной позицией.
EN: Purpose. Marshalling yards are strong points for the organization of wagonflows on the railway network of Ukraine; on their quality of work depends largely on the implementation of deliveries, the preservation of wagons and cargo, reducing transportation costs. The most efficient sorter at such stations are sorting humps. Systems of the interval and aiming adjusting of speed of rolling of cuts on the sorting humps semi-dominant chili spread of the railways in the world. One disadvantage of such systems is damaged wagons during sorting. Identifying ways to eliminate this disadvantage is an urgent task. Methodology. For the average speed collision of cuts on the sorting tracks to use simulations disbandment process breaking-up of trains on the sorting hump. Findings. It was found that the decrease in the estimated speed approach to cuts the wagons, located on sorting tracks, causes a significant decrease in the number of possible damaged cars for 1000 processed on the hump and a decrease in annual operating costs associated with damage to the wagons. Increase of error of braking of cuts causes a significant increase in the number of such wagons. Increase slope sorting tracks cause a certain increase in the number of wagons damaged and costs related to their injury. Originality. The influence of the accuracy of the braking of cuts at the park brake position, the design speed of their approach to wagons located on sorting ways and profile settings of these tracks on the average speed of the collision of cuts and the possible number of damaged wagons. Practical value. The results allow to determine the most rational option sorting hump technical equipment and control systems park brake position.
Description: В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3507
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38084
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/38084/pdf_42
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2014/38084
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyravel.pdf412,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.