Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3473
Title: Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону
Other Titles: Выбор эффективных материалов для гидротехнического бетона
Choice of Effective Materials for a Hydrotechnical Concrete
Authors: Краснюк, Андрій Віталійович
Краснюк, Андрей Витальевич
Krasnyuk, Andrew V.
Krasnuk, Andrey V.
Момот, Віталій Олександрович
Момот, Виталий Александрович
Momot, Vitalii O.
Momot, Vitaliy A.
Нікіфорова, Наталія Анатоліївна
Никифорова, Наталья Анатольевна
Nikiforova, Nataliya A.
Keywords: хімічні добавки
суперпластифікатори
експлуатаційні властивості
морозостійкість
порова структура
міцність
водонасичення
химические добавки
суперпластификаторы
эксплуатационные свойства
морозостойкость
поровая структура
прочность
водонасыщение
chemical additions
superplasticizers
operating properties
frost-resistance
structure of pores
durability
satiation by water
КГ
КБВ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Краснюк, А. В. Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону / А. В. Краснюк, В. О. Момот, Н. А. Нікіфорова // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 12–18. – DOI: 10.15802/bttrp2013/26623.
Abstract: UK: Мета. Важливим етапом технології гідротехнічного бетону є визначення раціонального співвідношення матеріалів у складі бетонної суміші. Властивості бетонної суміші визначаються як гранулометричним складом заповнювачів, так і властивостями в’яжучого. Методика. Виконані експериментальні дослідження структури цементно-піщаного розчину підвищеної рухливості для трубопровідного транспорту. Результати. На основі аналізу проведених досліджень встановлено, що отримання гідротехнічного бетону із заданими властивостями можливо в результаті застосування спеціальної технології бетонування з використанням високорухливого цементно-піщаного розчину, наповненого активним мікронаповнювачем в комплексі з модифікованим для умов підводного застосування пластифікатором. Наукова новизна. Доведено можливість отримання гідротехнічного бетону із заданими властивостями ін’єкційним способом із застосуванням цементно-піщаної суміші, що забезпечує високоефективне дифузійне та капілярне масопереміщення у формованому підводному масиві. Практична значимість. Комплекс технологічних заходів дозволив забезпечити отримання бетонів із заданими властивостями для підводних робіт класів В15…В25 при зниженні витрати цементу на 15 % порівняно з традиційною технологією.
RU: Цель. Важным этапом технологии гидротехнического бетона является определение рационального соотношения материалов в составе бетонной смеси. Свойства бетонной смеси определяются как гранулометрическим составом заполнителей, так и свойствами вяжущего. Методика. Выполнены экспериментальные исследования структуры цементно-песчаного раствора повышенной подвижности для трубопроводного транспорта. Результаты. На основе анализа проведенных исследований установлено, что получение гидротехнического бетона с заданными свойствами возможно в результате применения специальной технологии бетонирования с использованием высокоподвижного цементно-песчаного раствора с активным микронаполнителем в комплексе с модифицированным для условий подводного применения пластификатором. Научная новизна. Доказана возможность получения гидротехнического бетона с заданными свойствами инъекционным способом с применением цементно-песчаной смеси, что обеспечивает высокоэффективное диффузионное и капиллярное масоперемещение в формируемом подводном массиве. Практическая значимость. Комплекс технологических мероприятий позволил обеспечить получение бетонов с заданными свойствами для подводных работ классов В15…В25 при снижении затрат цемента на 15 % по сравнению с традиционной технологией.
EN: Purpose. Determination of rational correlation of materials is the important stage of technology of hydrotechnical concrete in composition a concrete mixture. Properties of concrete mix are determined both by granulometric composition and the volume and properties of the binder. Methodology. He structure of cement-sandy solution of enhanceable mobility is investigational experimentally for a pipeline transport. Findings. It is set on the basis of analysis of the conducted researches, that the receipt of hydrotechnical concrete with the set properties is possible as a result of application of the special technology of concreting with the use of high-mobile cement-sandy solution with active one micro by filling in a complex with the plasticizer modified for the terms of submarine application. Originality. Possibility of receipt of hydrotechnical concrete is well-proven with the set properties by an injection method with the use of cement-sandy mixture. Practical value. Complex of technological actions has allow ensure a reception of concretes with given characteristics for undersea working the classes B15…B25 when reducing a consumption of cement on 15 % in the comparison with the traditional technology.
Description: А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3473
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26623/24040
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26623
ISSN: 2227-1252
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26623
Appears in Collections:Статті КГ
Статті КБВ
Випуск 04 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02krani.unlocked.pdf253,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.