Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3473
Title: Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону
Other Titles: Выбор эффективных материалов для гидротехнического бетона
Choice of Effective Materials for a Hydrotechnical Concrete
Authors: Краснюк, Андрій Віталійович
Момот, Віталій Олександрович
Нікіфорова, Наталія Анатоліївна
Keywords: хімічні добавки
суперпластифікатори
експлуатаційні властивості
морозостійкість
порова структура
міцність
водонасичення
химические добавки
суперпластификаторы
эксплуатационные свойства
морозостойкость
поровая структура
прочность
водонасыщение
chemical additions
superplasticizers
operating properties
frost-resistance
structure of pores
durability
satiation by water
КГ
КБВ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Краснюк, А. В. Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону / А. В. Краснюк, В. О. Момот, Н. А. Нікіфорова // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 12–18. – DOI: 10.15802/bttrp2013/26623.
Abstract: UK: Мета. Важливим етапом технології гідротехнічного бетону є визначення раціонального співвідношення матеріалів у складі бетонної суміші. Властивості бетонної суміші визначаються як гранулометричним складом заповнювачів, так і властивостями в’яжучого. Методика. Виконані експериментальні дослідження структури цементно-піщаного розчину підвищеної рухливості для трубопровідного транспорту. Результати. На основі аналізу проведених досліджень встановлено, що отримання гідротехнічного бетону із заданими властивостями можливо в результаті застосування спеціальної технології бетонування з використанням високорухливого цементно-піщаного розчину, наповненого активним мікронаповнювачем в комплексі з модифікованим для умов підводного застосування пластифікатором. Наукова новизна. Доведено можливість отримання гідротехнічного бетону із заданими властивостями ін’єкційним способом із застосуванням цементно-піщаної суміші, що забезпечує високоефективне дифузійне та капілярне масопереміщення у формованому підводному масиві. Практична значимість. Комплекс технологічних заходів дозволив забезпечити отримання бетонів із заданими властивостями для підводних робіт класів В15…В25 при зниженні витрати цементу на 15 % порівняно з традиційною технологією.
RU: Цель. Важным этапом технологии гидротехнического бетона является определение рационального соотношения материалов в составе бетонной смеси. Свойства бетонной смеси определяются как гранулометрическим составом заполнителей, так и свойствами вяжущего. Методика. Выполнены экспериментальные исследования структуры цементно-песчаного раствора повышенной подвижности для трубопроводного транспорта. Результаты. На основе анализа проведенных исследований установлено, что получение гидротехнического бетона с заданными свойствами возможно в результате применения специальной технологии бетонирования с использованием высокоподвижного цементно-песчаного раствора с активным микронаполнителем в комплексе с модифицированным для условий подводного применения пластификатором. Научная новизна. Доказана возможность получения гидротехнического бетона с заданными свойствами инъекционным способом с применением цементно-песчаной смеси, что обеспечивает высокоэффективное диффузионное и капиллярное масоперемещение в формируемом подводном массиве. Практическая значимость. Комплекс технологических мероприятий позволил обеспечить получение бетонов с заданными свойствами для подводных работ классов В15…В25 при снижении затрат цемента на 15 % по сравнению с традиционной технологией.
EN: Purpose. Determination of rational correlation of materials is the important stage of technology of hydrotechnical concrete in composition a concrete mixture. Properties of concrete mix are determined both by granulometric composition and the volume and properties of the binder. Methodology. He structure of cement-sandy solution of enhanceable mobility is investigational experimentally for a pipeline transport. Findings. It is set on the basis of analysis of the conducted researches, that the receipt of hydrotechnical concrete with the set properties is possible as a result of application of the special technology of concreting with the use of high-mobile cement-sandy solution with active one micro by filling in a complex with the plasticizer modified for the terms of submarine application. Originality. Possibility of receipt of hydrotechnical concrete is well-proven with the set properties by an injection method with the use of cement-sandy mixture. Practical value. Complex of technological actions has allow ensure a reception of concretes with given characteristics for undersea working the classes B15…B25 when reducing a consumption of cement on 15 % in the comparison with the traditional technology.
Description: А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992, Н. Нікіфорова: ORCID 0000-0003-1922-8614
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3473
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26623/24040
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26623
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26623
Appears in Collections:Статті КГ
Статті КБВ
Випуск 04 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02krani.unlocked.pdf253,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.