Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/15532
Title: The Role of Colour Coding of Educational Materials when Studying Grammatical Categories of the Ukrainian Language by Foreign Students
Other Titles: Роль колірного кодування навчальних матеріалів під час вивчення граматичних категорій української мови іноземними студентами
Authors: Zavaruieva, Inna
Bondarenko, Larysa
Fedko, Olha
Keywords: non-verbal means of learning
сolor
color symbols
color coding method
associative fields
cognitive means of communication
grammatical categories of Ukrainian language
невербальні засоби навчання
колір
кольорові символи
метод кольорового кодування
асоціативні поля
когнітивні засоби спілкування
граматичні категорії української мови
КФП
Issue Date: 2022
Publisher: British Educational Research Association (BERA)
Citation: Zavaruieva I., Bondarenko L., Fedko O. The Role of Colour Coding of Educational Materials when Studying Grammatical Categories of the Ukrainian Language by Foreign Students. Review of Education. 2022. Vol. 10, Iss. 1. e3312. DOI: 10.1002/rev3.3312.
Abstract: ENG: Purpose. This research considers the practical experience of creating educational visual materials on the Ukrainian language as a foreign language using innovative technologies, namely, the specifics of the role and place of color and color symbolism as a code sign during the assimilation of new educational information. Research methods. The theoretical method was used for our research: analysis, systematization and generalization of modern research; empirical method: conducting experimental work; statistical method: qualitative and quantitative processing of the results of empirical research; systematization and correlation of the results of empirical research in accordance with the values of the case paradigm of Ukrainian language. Results. The essence of the concept of visual information and visual memory is considered and clarified. It was found that color can affect not only the emotions and character of man, but also cognitive processes, thinking and memory. By remembering information, a person reproduces events and focuses on everything connected with them. Color is one of the simplest visual stimuli, so if it is associated with certain concepts, phenomena, objects, etc., each time it will recall the encoded information. As part of our work, we identified the role of color in activating and mobilizing students’ attention and memory; ways to learn grammatical categories of the Ukrainian language with the help of a generalized color chart were found out. Conclusion. It is proved that the study of grammatical categories of the Ukrainian language using the method of color coding improves the awareness and reproduction of educational information. The method is based on the construction of associative fields, which makes it possible to structure and consolidate color images (codes) in the human mind with associated grammatical categories. The effectiveness of the method is proved by the results of educational activities of foreign students of Dnipro National University of Railway Transport.
UKR: Мета. Дослідити створення навчальних наочних матеріалів з української мови як іноземної з використанням інноваційних технологій, а саме, специфіки ролі та місця кольору та колірної символіки як кодового знаку під час засвоєння нової навчальної інформації. Для нашого дослідження було використано теоретичний метод: аналіз, систематизація та узагальнення сучасних досліджень; емпіричний метод: проведення експериментальної роботи; статистичний метод: якісна та кількісна обробка результатів емпіричного дослідження; систематизація і співвіднесення результатів емпіричного дослідження відповідно до значень відмінкової парадигми української мови. Результати. Розглянуто і з’ясовано сутність поняття візуальної інформації та візуальної пам’яті людини, які тісно пов’язані з загальними пізнавальними властивостями і мають фундаментальне значення для людського пізнання. Виявлено, що колір може впливати не тільки на емоції та характер людини, а і на пізнавальні процеси, мислення і пам'ять. Згадуючи інформацію людина відтворює події і зосереджує увагу на всьому, що з ними пов’язано. Колір, це один із простих зорових подразників, тому якщо його пов’язати з певними поняттями, явищами, предметами і т. ін., то кожного разу він буде викликати в пам’яті закодовану інформацію. В рамках нашої роботи ми виявили роль впливу кольору на активізацію і мобілізацію уваги і пам’яті студентів; З’ясували способи засвоєння граматичних категорій української мови за допомогою узагальнюючої кольорової таблиці. Доведено, що вивчення граматичних категорій української мови з використанням методу колірного кодування покращує усвідомлення та відтворення навчальної інформації. Метод базується на побудові асоціативних полів, що дає можливість структурувати і закріплювати кольорові образи (коди) в свідомості людини з асоційованими граматичними категоріями. Ефективність методу доведена за результатами навчальної діяльності іноземних студентів Дніпровського національного університету залізничного транспорту.
Description: I. Zavaruieva: ORCID 0000-0003-2423-9481; L. Bondarenko: ORCID 0000-0001-7614-8480, O. Fedko: ORCID 0000-0002-5514-9377;
URI: https://doi.org/10.1002/rev3.3312
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/15532
ISSN: 2049-6613 (online)
Other Identifiers: DOI: 10.1002/rev3.3312
Appears in Collections:Статті КФП ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavaruieva.pdf477,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.