Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14417
Title: Особливості розрахунку потрібної кількості колій зернових терміналів у морських портах в сучасних умовах
Other Titles: Особенности расчета потребного количества путей зерновых терминалов в морских портах в современных условиях
Features of Calculation of the Required Quantity of Grain Terminal Tracks in Sea Ports in Modern Conditions
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Березовий, Микола Іванович
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Боричева, Світлана Вікторівна
Keywords: морський порт
зерновий термінал
зерно
комерційний брак
затриманий вагон
маневрові операції
маневровий локомотив
морской порт
зерновой терминал
коммерческий брак
задержанный вагон
маневровые операции
маневровый локомотив
seaport
grain terminal
grain
commercial marriage
delayed car
shunting operations
shunting locomotive
КУЕР
КТВ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Козаченко Д. М., Березовий М. І., Малашкін В. В., Боричева С. В. Особливості розрахунку потрібної кількості колій зернових терміналів у морських портах в сучасних умовах. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 22. С. 80–87. DOI: 10.15802/tstt2021/247886.
Abstract: UK: Мета. Україна входить у п'ятірку найбільших світових виробників зернових культур. Значна частина зернових експортується. Традиційно зернові вантажі йдуть на експорт через західні сухопутні переходи та морські порти Чорного та Азовського морів, причому основна частина експорту зернових прямує через порт Миколаїв та порти Великої Одеси. Залізничний транспорт забезпечує доставку в порти-експортери до 2/3 загального обсягу перевалки зернових у портах. Зважаючи на значну кількість операцій у загальному технологічному процесі обробки вагонів із зерновими вантажами в портах, потрібна потужність технічного оснащення залізничного транспорту (кількість колій, локомотивів, вагових пристроїв, тощо) відіграє суттєву роль у тривалості процесу перевалки і загальних експлуатаційних витратах. У цьому зв'язку встановлення потрібної кі- лькості колій для обслуговування вантажопотоку зернових на експорт є актуальною задачею. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту зернових терміналів у морських портах, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. На підставі обробки статистичних даних про затримки вагонів через комерційні браки із зерновими вантажами у морському порту виконано умовний поділ затриманих вагонів за причиною та, як наслідок, тривалістю затримки вагонів на довготривалі та короткотривалі. Встановлено характеристики випадкових величин тривалості затримки вагону та отримано залежності кількості затриманих вагонів від величини загального вагонопотоку із зерновими вантажами, що поступає у перевалку. Для короткотривалих затримок це поліноміальна залежність другого ступеню, для довготривалих характерною є експоненційна залежність. На підставі досліджень встановлено додаткову колійну ємність для відстою затриманих вагонів та розроблено рекомендації стосовно кількості таких колій та їх довжини. На підставі нормування тривалості маневрових операцій із затриманими вагонами встановлено додатковий потрібний робочий парк маневрових локомотивів для обслуговування затриманих вагонів та розроблено рекомендації із розташування вагонних ваг для комерційного зважування вагонів при виконанні операцій технологічного процесу обробки вагонів із зерновими вантажами в порту. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при встановленні кількості колій та загальної колійної ємності зернових терміналів у морських портах. Тривалість додаткових маневрових операцій з обслуговування затриманих вагонів дозволяє уточнювати розрахунки потрібного локомотивного парку зернових терміналів.
RU: Цель. Украина входит в пятерку крупнейших мировых производителей зерновых культур. Значительная часть зерновых экспортируется. Традиционно зерновые грузы идут на экспорт через западные сухопутные переходы и морские порты Черного и Азовского морей, причем основная часть экспорта зерновых следует через порт Николаев и порты Большой Одессы. Железнодорожный транспорт обеспечивает доставку в порты экспортеры до 2/3 общего объема перевалки зерновых в портах. Учитывая значительное количество операций в общем технологическом процессе обработки вагонов с зерновыми грузами в портах, необходимая мощность технического оснащения железнодорожного транспорта (количество путей, локомотивов, весовых устройств и т.п.) играет существенную роль в длительности процесса перевалки и общих эксплуатационных расходах.В этой связи определение потребного количества путей для обслуживания грузопотока зерновых на экспорт является актуальной задачей. Методы. Комплексный анализ технического оснащения и технологии работы железнодорожного транспорта зерновых терминалов в морских портах, статистический анализ, графоаналитическое моделирование. Результаты. На основании обработки статистических данных о задержке вагонов из-за коммерческих браков с зерновыми грузами в морском порту выполнено условное деление задержанных вагонов по причине и, как следствие, продолжительности задержки вагонов на длительные и кратковременные. Установлены характеристики случайных величин продолжительности задержки вагона и получена зависимость количества задержанных вагонов от величины общего вагонопотока с зерновыми грузами, поступающего в перевалку. Для кратковременных задержек это полиномиальная зависимость второй степени, для долговременных характерна экспоненциальная зависимость. На основании исследований установлена дополнительная путевая емкость для отстоя задержанных вагонов и разработаны рекомендации по количеству таких путей и их длине. На основании нормирования продолжительности маневровых операций с задержанными вагонами определен дополнительный рабочий парк маневровых локомотивов для обслуживания задержанных вагонов и разработаны рекомендации по расположению вагонных весов для коммерческого взвешивания вагонов при выполнении операций технологического процесса обработки вагонов с зерновыми грузами в порту. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при установлении количества путей и общей емкости зерновых терминалов в морских портах. Продолжительность дополнительных маневровых операций по обслуживанию задержанных вагонов позволяет уточнить расчет потребного локомотивного парка зерновых терминалов.
EN: Purpose. Ukraine is one of the world's five largest producers of grain crops. Much of the grain is exported. Traditionally, grain cargoes are exported through the western land crossings and seaports of the Black and Azov Seas, with the bulk of grain exports going through the port of Nikolaev and the ports of Greater Odessa. Rail transport provides delivery to exporting ports up to 2/3 of the total volume of grain transshipment in ports. Given the significant number of operations in the general technological process of processing grain wagons in ports, the required capacity of technical equipment of railway transport (number of tracks, locomotives, weighing devices, etc.) plays a significant role in the duration of the transshipment process and total operating costs. In this regard, determining the required number of ways to service the flow of grain for export is an urgent task. Methodology. Comprehensive analysis of technical equipment and technology of railway transport of grain terminals in seaports, statistical analysis, graph-analytical modeling. Results. Based on the processing of statistics on the delay of wagons due to commercial marriages with grain cargo in the seaport, the conditional division of detained wagons due to and, consequently, the duration of delay of wagons into long and short. The characteristics of random values of the delay of the car are established and the dependence of the number of detained cars on the value of the total car traffic with grain cargo entering the transshipment is obtained. For short-term delays it is a polynomial dependence of the second degree, for long-term delays it is characterized by exponential dependence. Based on research, an additional track capacity has been established for the sedimentation of detained cars and recommendations have been developed for the number of such tracks and their length. Based on the rationing of the duration of shunting operations with delayed wagons, an additional working fleet of shunting locomotives for servicing delayed wagons was determined and recommendations for the location of wagon scales for commercial weighing of wagons in the process of processing grain wagons in the port. Practical significance. The obtained results can be used to determine the number of tracks and the total capacity of grain terminals in seaports. The duration of additional shunting operations to service the detained cars allows to clarify the calculation of the required locomotive fleet of grain terminals.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737; В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571; С. Боричева: ORCID 0000-0002-2064-6621
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14417
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247886
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247886/246967
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/247886
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 22 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko .pdf174,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.