Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14010
Title: Визначення доцільності використання ділових ігор у навчанні студентів ЗВО, в тому числі – майбутніх поліцейських
Other Titles: Determination of the Expedience of the Use of Business Games in the Education of Students of Higher Education Institutions, Including – Future Police Staff
Authors: Наливайко, Лариса Романівна
Марценюк, Лариса Володимирівна
Keywords: ділова гра
інтерактивні форми навчання
прогресивні форми навчання
метафоричні ігри в навчанні
навчання майбутніх поліцейських
business game
interactive forms of training
progressive forms of training
metaphorical games in training
КЕМ
Issue Date: 2021
Publisher: RiK-U, Uzhhorod
Citation: Наливайко Л., Марценюк Л. Визначення доцільності використання ділових ігор у навчанні студентів ЗВО, в тому числі – майбутніх поліцейських. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. № 1. Р. 117–125.
Abstract: UK: Автори наголошують, що успішне засвоєння студентами навчального матеріалу залежить не тільки від особистих характеристик кожного студента, але й від якості подачі матеріалу викладачем. Найбільш ефективним засобом організації навчання студентів є поєднання традиційних видів викладення навчального матеріалу з діловими або метафоричними або рольовими іграми тощо. Наведено визначення та алгоритми проведення ділових ігор у навчальному процесі ЗВО. Проаналізовано досвід поліцейських академій США у цьому контексті. Наведено власні приклади проведення ділових ігор впродовж навчального процесу. Визначено переваги проведення ділових ігор, а саме: підвищення мотивації до навчання, посилення інтересу студентів до міжособистісної взаємодії, розкриття потенціалу студентів, вивчення норм поведінки, надання можливо сті студентові перенесення отриманих знань і досвіду діяльності з навчальної ситуації у реальну професійну діяльність в подальшому, сприяння появі у студентів нових ціннісних орієнтацій, підвищення активності усіх студентів, зниження тривожності учасників.
EN: The authors emphasizes that the successful assimilation of educational material by students depends not only on the personal characteristics of each student, but also on the quality of presentation of the material by the teacher. The most effective way to organize student learning is to combine traditional types of teaching material with business or metaphorical or role-playing games and so on. Definitions and algorithms of conducting business games in the educational process of higher education institutions are given. The experience of US police academies in this context is analyzed. Our own examples of conducting business games during the educational process are given. The advantages of conducting business games are determined, namely: increasing motivation to study, strengthening students ‘interest in interpersonal interaction, revealing students’ potential, studying norms of behavior, enabling students to transfer knowledge and experience from the educational situation to real professional activity in the future. In addition, promoting the emergence of new value orientations in students, increasing the activity of all students, reducing the anxiety of participants.
Description: Л. Наливайко: ORCID 0000-0002-7696-4223; Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14010
ISSN: 1339-7915 (print)
2644-5727 (online)
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nalyvaiko_Martseniuk.pdf843,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.