Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13733
Title: Грунтоущільнювальна машина (патент 98823)
Other Titles: Грунтоуплотнительная машина (патент 98823)
Soil Compressor (patent 98823)
Authors: Главацький, Казимир Цезарович
Небесний, Михайло Костянтинович
Проскурня, Віталій Миколайович
Черкудінов, Володимир Едуардович
Keywords: МПК E01C 19/28
дорожне покриття, основа та ґрунт
ґрунтоущільнювальна машина
патент
КПМ
КВП
Issue Date: 2012
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Грунтоущільнювальна машина: пат. 98823 Україна: МПК E01C 19/28. № a201007379; заявл. 14.06.2010; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. 6 с.
Abstract: UK: Грунтоущільнювальна машина містить базовий елемент, робочі органи віброкоткового типу, дебаланси вібраційної системи, пружини, амортизатори. Один з віброкотків шарнірно закріплений на вилкоподібній рамі, шарнірно прикріпленій до базового елемента, в середній частині якого встановлена віброплощадка з механізмом її переміщення відносно базового елемента, при цьому опорна частина осі віброкотка встановлена у прямокутному прорізі вилкоподібної рами між двома пружними елементами, вилкоподібна рама додатково шарнірно з'єднана з базовим елементом, гідроциліндрами, гідроамортизаторами з пружинними елементами, корпус віброплощадки за допомогою гідроциліндрів з'єднаний з базовим елементом, а за допомогою кривошипів і тяг, встановлених у сферичних підшипниках, - з робочим органом, кривошип і тяги шарнірно з'єднані, робочий орган віброплощадки і котки містять вібромодулі з керованим вектором збурюючої сили, між робочим органом віброплощадки і її корпусом та шарнірами тяг встановлені пружні елементи, а сферичні підшипники закріплені в корпусі віброплощадки. Технічний результат: підвищення ефективності використання ґрунтоущільнювальної машини при ущільненні зв'язних і незв'язних ґрунтів, збільшення загальної товщини їх ущільнення за один прохід, створення можливості переміщення машини з місця в будь-якому напрямку у площині поверхні ущільнюваного матеріалу та можливості зменшення відхилень поверхні ущільненого матеріалу від площинності.
RU: Грунтоуплотнительная машина содержит базовый элемент, рабочие органы виброкаткового типа, дебалансы вибрационной системы, пружины, амортизаторы. Один из виброкатков шарнирно закреплен на вилкообразной раме, шарнирно прикрепленной к базовому элементу, в средней части которого установлена виброплощадка с механизмом ее перемещения относительно базового элемента, при этом опорная часть оси виброкатка установлена в прямоугольном сечении вилкообразной рамы между двумя упругими элементами, вилкообразная рама дополнительно шарнирно соединена с базовым элементом, гидроцилиндрами, гидроамортизаторами с пружинными элементами, корпус виброплощадки с помощью гидроцилиндров соединен с базовым элементом, а с помощью кривошипов и тяг, установленных в сферических подшипниках, - с рабочим органом, кривошип и тяги шарнирно соединены, рабочий орган виброплощадки и катки содержат вибромодули с управляемым вектором возбуждающей силы, между рабочим органом виброплощадки и ее корпусом и шарнирами тяг установлены упругие элементы, а сферические подшипники закреплены в корпусе виброплощадки. Технический результат: повышение эффективности использования грунтоуплотняющей машины при уплотнении связных и несвязных грунтов, увеличение общей толщины их уплотнения за один проход, создание возможности перемещения машины с места в любом направлении в плоскости поверхности уплотняемого материала и возможности уменьшения отклонений поверхности уплотненного материала от плоскостности.
EN: A soil compressor includes a basic element, executive devices of vibro-roller type, balance weights of vibratory system, springs, dampers. One of vibro-rollers is hinged on a fork-like frame that is hinged to basic element in the middle section of which a vibro-platform with mechanism of its displacement with respect to the basic element is installed. The support section of the axis of the vibro-roller is installed in rectangular cross cut of the fork-like frame between two elastic elements, the fork-like frame is additionally hinged to basic element, hydro-cylinders, hydro-dampers with elastic elements, the body of the vibro-platform is connected by means of hydro-cylinders to the basic element, and by means of cranks and con-rods installed in spherical bearings – to executive device, the crank and the con-rods are hinged, the executive device of the vibro-platform and the rollers include vibro-modules with controlled vector of exciting force, between the executive device of the vibro-platform and the body and the hinges of the con-rods springy elements are installed, and the spherical bearings are fixed in the body of the vibro-platform. The technical result is in increase of efficiency of use of the soil compressor at compaction of binder and noncohesive soils, increase of total thickness of compression of those at one pass, development of possibility of displacement of the machine from location in any direction in plane of surface of the compacted material and possibility of decrease of deflection of surface of compacted material from flatness.
Description: К. Главацький: ORCID 0000-0002-3353-2543
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13733
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=174236
Appears in Collections:Інші праці КВПС
Інші праці КПММ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_98823.pdfPatent264,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.