Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12081
Title: Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту при виконанні транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні (дисертація)
Other Titles: Совершенствование методов оценки работы железнодорожного транспорта при выполнении транзитных перевозок грузов в международном сообщении (диссертация)
The Improving Estimation Methods of the Freight Rail Transit Transportation in the International Traffic (dissertation)
Authors: Германюк, Юлія Миколаївна
Keywords: міжнародні залізничні перевезення
транзит вантажів
тариф
конкурентоспроможність
вантажопотоки
морські порти
моделювання
международные железнодорожные перевозки
транзит грузов
конкурентоспособность
грузопотоки
морские порты
моделирование
international rail transportation
freight transit
tariff
competitiveness
traffic flows
seaports
modeling
КТТ (ЛФ)
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Германюк Ю. М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту при виконанні транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20. Дніпро, 2017. 224 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Дисертація присвячена проблемі оцінки ефективності транзитних перевезень у міжнародному сполученні. В результаті дослідження методів оцінки транзитних залізничних перевезень виявлено, що в основному використовуються кількісні показники. Водночас, при виборі напрямку перевезень конкретного вантажу вантажовідправниками враховуються якісні характеристики маршрутів. Розроблено методи оцінки ефективності роботи у міжнародному сполученні рухомого складу та залізничних прикордонних переходів, які на основі даних автоматизованих систем управління дозволяють оцінювати показники вантажних перевезень за окремими маршрутами. Якісна оцінка роботи залізничного транспорту в системі транзитних перевезень у міжнародному сполученні повинна здійснюватися на підставі маршрутних швидкостей руху на окремих напрямках, а також за допомогою коефіцієнта місцевої роботи прикордонних переходів та залізничних адміністрацій у міжнародному сполученні. Удосконалено математичну модель процесу перевезень вантажів у міжнародному сполученні за участю транзитних залізничних адміністрацій, яка дозволяє враховувати різницю в організації вагонопотоків на території різних залізничних адміністрацій. Удосконалено методи вибору вартості послуг транзитної залізничної адміністрації і маршрутної швидкості перевезень; виконано дослідження конкуренції на транспортній мережі в умовах, коли один з перевізників встановлює тарифи, залежні від обсягів перевезень, і співпрацює з експедитором.
RU: Диссертация посвящена проблеме оценки эффективности транзитных перевозок в международном сообщении. В результате исследования методов оценки транзитных железнодорожных перевозок выявлено, что в основном используются количественные показатели. В то же время, при выборе направления перевозок конкретного груза грузоотправителями учитываются качественные характеристики маршрутов. Отсутствие системы показателей для оценки эффективности перевозок транзитных грузов не позволяет использовать математические методы для оценки влияния управленческих решений на эффективность железнодорожного транспорта Украины в системе международных перевозок. Разработаны методы оценки эффективности работы в международном сообщении подвижного состава и железнодорожных пограничных переходов, которые на основе данных автоматизированных систем управления позволяют оценивать показатели грузовых перевозок по отдельным маршрутам. Качественная оценка работы железнодорожного транспорта в системе транзитных перевозок в международном сообщении должна осуществляться на основании маршрутных скоростей движения на отдельных направлениях, а также с помощью коэффициента местной роботы пограничных переходов и железнодорожных администраций в международном сообщении. Предложен метод представления конкурентоспособности железнодорожного транспорта в виде трехмерной модели. Усовершенствована математическая модель процесса перевозок грузов в международном сообщении с участием транзитных железнодорожных администраций, которая, в отличие от существующих, позволяет учитывать разницу в организации вагонопотоков на территории различных железнодорожных администраций. Усовершенствованы методы выбора стоимости услуг транзитной железнодорожной администрации и маршрутной скорости перевозок, которые, в отличие от существующих, позволяют учитывать наличие различных целей у отдельных участников перевозочного процесса и оценивать влияние качества услуг на выбор маршрута перевозки грузов железнодорожным транспортом в международном сообщении. В диссертации выполнено исследование конкуренции на транспортной сети в условиях, когда один из перевозчиков устанавливает тарифы, зависящие от объемов перевозок, и сотрудничает с экспедитором. Указанная стратегия позволяет привлекать дополнительные объемы перевозок даже в случаях, когда конкурентные позиции перевозчика для отдельных грузоотправителей являются худшими. В дальнейшем указанная стратегия может использоваться при организации взаимодействия менеджера инфраструктуры и перевозчика.
EN: The thesis is devoted to the problem of estimation the effectiveness of transit transportation in the international traffic. The study of the rail transit transportation estimation methods revealed that quantitative indicators are mainly used. However, when choosing direction of particular load, freight forwarsders take into account qualitative characteristics of the routes. The absence of the system of indicators to estimate the effectiveness of freight transit transportation does not allow to use the mathematical methods to estimate the impact of management decisions in the international traffic. The estimation methods of the effectiveness of rolling stock and railway border crossings operation in the international traffic are worked out, which are based on data of automated systems management, allow to estimate freight transportation idicators on certain routes. Qualitative assessment of rail transport transit system in the international traffic must be carried out on the basis of route speeds in certain areas, as well as of the coefficient of efficiency of rolling stock. The improved mathematical model of the freight transportation in the international traffic involving transit railway administrations which allows to take into account the differences in the organization of traffic flows in different railway administrations areas. In the thesis the competition research in the transport network was conducted on condition that where one of the carriers sets tariffs, dependent on traffic total amount and cooperates with the freight forwarder.
Description: Ю. Германюк: ORCID 0000-0002-4905-8313
Захист – 25 травня 2017 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12081
Appears in Collections:Дисертації
Інші праці КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hermanyuk.pdfFragment dissertation597,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.