Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11011
Title: Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови
Other Titles: Планирование мероприятий по модернизации промышленных об'ъектов при реконструкции городской застройки
Planning Measures on Modernization of Industrial Objects in Reconstruction of Urban Development
Authors: Ковальов, Вячеслав Вікторович
Броневицький, Сергій Петрович
Keywords: комплексна реконструкція
модернізація
вторинна забудова
промислові підприємства
раціональне використання територій
комплексная реконструкция
модернизация
вторичная настройка
промышленные предприятия
рациональное использование территорий
complex reconstruction
modernization
secondary development
industrial enterprises
rational use of territories
КПБД
Issue Date: 2018
Publisher: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Київ
Citation: Ковальов, В. В. Планування заходів щодо модернізації промислових об’єктів при комплексній реконструкції міської забудови / В. В. Ковальов, С. П. Броневицький // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Київ, 2018. – Т. 29 (68), № 2. – С. 320–323.
Abstract: UK: Метою статті є аналіз перспектив розвитку промислових та комунально-складських територій із визначенням оптимального використання. Виконано аналіз існуючого використання промислових територій на підставі статистичних даних. Виконано аналіз ефективності використання промислових територій Києва. Проведені дослідження дають можливість науково обгрунтувати принципи планування заходів щодо модернізації промислових об'єктів під час комплексноії реконструкції міської забудови. Планування заходів щодо модернізації промислових об'єктів під час комплексної реконструкції міськоії забудови має грунтуватись на оцінці перспектив розвитку промислових та складських територій із визначенням оптимального їх використання.
RU: Целью статьи является анализ перспектив развития промьшленньх и коммунально-складских территорий с определением оптимального использования. Выполнен анализ существующего использования промьшленных территорий на основании статистических данных. Выполнен анализ эффективности использования промышленных территорий Киева. Проведенные исследования дают возможность научно обосновать принципы планирования мероприятий по модернизации промышленных объектов при комплексной реконструкции городской застройки. Планирование мероприятий по модернизации промьшленньх объектов при комплексной реконструкции городской застройки должно основываться на оценке перспектив развития промышленных и складских территорий с определением оптимального их использования.
EN: The purpose is analysis of the prospects of development of industrial and municipal-warehousing areas with the definition of optimal use. The analysis of the existing use of industrial areas on the basis of statistical data are given. The analysis of efficiency of use of industrial territories of Kyiv is carried out. The conducted researches give an opportunity to scientifically substantiate the principles of planning measures for the modernization of industrial objects with a complex reconstruction of urban development. The planning of measures for the modernization of industrial facilities in the context of a complex urban development reconstruction should be based on an assessment of the prospects for the development of industrial and warehouse territories with an optimal use of them.
Description: В. Ковальов: ORCID 0000-0001-6731-4192
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11011
Appears in Collections:Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalov .pdf174,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.