Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/109
Title: Підвищення надійності релейної апаратури електрорухомого складу залізниць України
Other Titles: Повышение надежности релейной аппаратуры электроподвижного состава железных дорог Украины
Raising Relay Equipment Reliability of the Electric Rolling-Stock on Railways in Ukraine
Authors: Муха, Андрій Миколайович
Keywords: надійність
реле
гібридне реле
мікроконтролер
електричні завади
стійкість до електричних завад
аналоговий і цифровий фільтри
логарифмічні частотні характеристики
перехідний процес
надежность
реле
гибридное реле
микроконтроллер
помехи
помехоустойчивость
аналоговый и цифровой фильтры
логарифмические частотные характеристики
переходной процесс
a reliability
relay
hybrid relay
microcontroller
noise
noise stability
analog and digital filters
logarithmic frequency characteristics
transitional process
КАЕ
Issue Date: 2001
Publisher: Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту
Citation: Муха А. М. Пiдвищення надiйностi релейної апаратури електрорухомого складу залiзниць України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09. Дніпропетровськ, 2001. 16 с.
Abstract: UA: Дисертація присвячена підвищенню надійності релейної апаратури систем керування електрорухомим складом. У роботі визначені показники надійності і техніко-економічні показники експлуатації релейної апаратури діючого електрорухомого складу (ЕРС). Запропоновано при модернізації систем керування діючого ЕРС і проектуванні нового (перспективного) застосовувати уніфіковану гібридну релейну апаратуру на базі високонадійних мікроконтролерів. Запропоновано базову структурну схему проміжного тягового реле на базі мікроконтролера, що дозволяє, використовуючи математичний апарат теорії автоматичного регулювання і результати проведеного аналізу електричних завад у схемах електрорухомого складу, вирішити задачі по забезпеченню необхідної стійкості реле до електричних завад. Визначені показники надійності запропонованих реле на базі мікроконтролерів, проведене їх порівняння з відповідними показниками, застосовуваних у теперішній час якірних електромагнітних тягових реле. Проведений порівняльний аналіз підтвердив доцільність, з точки зору підвищення надійності систем керування електровозами й електропоїздами, заміни якірної релейної апаратури пропонованими релейними пристроями.
RU: Диссертация посвящена повышению надежности релейной аппаратуры систем управления электроподвижным составом. В работе определены показатели надежности и технико-экономические показатели эксплуатации релейной аппаратуры действующего электроподвижного состава (ЭПС). Предложено при модернизации систем управления действующего ЭПС и проектировании нового (перспективного) применять унифицированную гибридную релейную аппаратуру на базе высоконадежных микроконтроллеров. Предложена базовая структурная схема промежуточного тягового реле на базе микроконтроллера, которая позволяет, используя математический аппарат теории автоматического регулирования и результаты проведенного анализа электрических помех в схемах электроподвижного состава, решить задачи по обеспечению необходимой помехоустойчивости реле. Разработаны рекомендации по выбору современной элементной базы и схем унифицированной высоконадежной релейной аппаратуры для действующего и перспективного электроподвижного состава. На основании проведенных исследований разработаны и изготовлены опытные образцы тяговых гибридных промежуточного и реле времени. Определены показатели надежности предлагаемых реле на базе микроконтроллеров, проведено их сравнение с соответствующими показателями, применяемых в настоящее время якорных электромагнитных тяговых реле. Проведенный сравнительный анализ подтвердил целесообразность, с точки зрения повышения надежности систем управления электровозами и электропоездами, замены якорной релейной аппаратуры предлагаемыми релейными устройствами. Проведенная экспериментальная проверка помехоустойчивости предлагаемой тяговой гибридной релейной аппаратуры в лабораторных условиях подтвердили адекватность применяемого математического аппарата и достоверность проведенных исследований. Эксплуатация опытных образцов предлагаемой релейной аппаратуры в реальных условиях, на действующем электроподвижном составе, подтвердила её высокие технико-экономические показатели.
EN: The dissertation is devoted to raising the relay equipment reliability of electric rolling-stock (ERS) control systems. In the paper the reliability indexes and technico-economical indexes of operating ERS relay equipment maintenance are defined. It is offered when modernizing operating ERS control systems and developing new (perspective) ERS to apply the unified hybrid relay equipment on the basis of highly reliable microcontrollers. The fundamental block scheme of intermediate traction relay on the basis of microcontroller is suggested. Using the mathematical means of autocontrol theory and the outcomes of the electrical noises analysis in ERS circuits the scheme gives opportunity to solve the problems in providing necessary noise stability of a relay. As a result of the research the experimental samples of traction hybrid intermediate and time relays are developed and made. The reliability indexes of the suggest relays on the basis of microcontrollers are defined and compared with the indexes of used now anchor electromagnetic traction relays. The comparative analysis has confirmed the expediency of anchor relay equipment replacing with the suggested relay devices when reliability raising of electric locomotives and electrotrains control systems.
Description: А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058
Захист – 12 грудня 2001 р., Дніпропетровський державнний технічний університет залізничного транспорту
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/109
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КЕТЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukha_aref.pdf472,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.