Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10668
Title: Використання тренажерних комплексів у технічному навчанні машиністів тягового та спеціального самохідного рухомого складу України
Other Titles: Использование тренажерных комплексов в техническом обучении машинистов тягового и специального самоходного подвижного состава Украины
Usage Training Complex in Technical Education of Train Driver’s Traction Rolling Stock and Special Self-Propelled Movable Rolling Stock of Ukraine
Authors: Желєзнов, Костянтин Ігоревич
Заболотний, Олександр Миколайович
Чабанюк, Євген Вікторович
Швець, Анжела Олександрівна
Акулов, Артем Сергійович
Keywords: апаратно-технічне забезпечення тренажерних комплексів
навчання водіїв спеціального самохідного рухомого складу
навчання машиністів локомотивів
нормативна база використання тренажерів
положення про використання тренажерів
професійна підготовка машиністів ТРС та водіїв ССРС
тренажерна підготовка
аппаратно-техническое обеспечение тренажерных комплексов
обучение водителей специального самоходного подвижного состава
обучение машинистов локомотивов
нормативная база использования тренажеров
положения об использовании тренажеров
профессиональная подготовка машинистов ТРС и водителей ССРС
тренажерная подготовка
hardware and technical support of simulator complexes
training of drivers of special self-propelled rolling stock
training locomotive drivers
the regulatory framework for the use of simulators
provisions on the use of simulators
professional training of drivers of traction rolling stock and drivers of special self-propelled rolling stock
training
КТБМ
СКТБ МСУБ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Використання тренажерних комплексів у технічному навчанні машиністів тягового та спеціального самохідного рухомого складу України : положення : проект ВНД. 32. 8. 03. 000 – 16 / К. І. Желєзнов, О. М. Заболотний, Є. В. Чабанюк, А. О. Швець, А. С. Акулов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: с. 42–44. – Деп. в ДНТБ України 18.06.18, № 116-РІД/Ук-2018.
Abstract: UK: Тренажерна підготовка є однією з форм професійного навчання, що спрямована на засвоєння комплексу практично значущих знань, ознайомлення з необхідними практичними уміннями, а також розвитку, закріплення навиків та формування умінь виконувати вказану діяльність в штатних, нештатних та аварійних умовах. Тренажери машиністів та водіїв залізничного транспорту призначенні для навчання навичкам водіння; формування та відпрацювання важливих професійних навиків, набуття яких у реальній діяльності практично неможливе або ускладнене. Положення про використання тренажерів регламентує основні напрямки створення й функціонування системи професійної підготовки та навчання машиністів та водіїв залізничного транспорту. Нормативна база використання тренажерних комплексів забезпечить підвищення безпеки руху поїздів, удосконалення процесу підготовки та підвищення професійного рівня працівників УЗ.
RU: Тренажерная подготовка является одной из форм профессионального обучения, направленная на усвоение комплекса практически значимых знаний, ознакомление с необходимыми практическими умениями, а также развития, закрепления навыков и формирование умений выполнять указанную деятельность в штатных, нештатных и аварийных условиях. Тренажеры машинистов и водителей железнодорожного транспорта предназначены для обучения навыкам вождения; формирования и отработки важных профессиональных навыков, приобретение которых в реальной деятельности практически невозможно или затруднено. Положение об использовании тренажеров регламентирует основные направления создания и функционирования системы профессиональной подготовки и обучения машинистов и водителей железнодорожного транспорта. Нормативная база использования тренажерных комплексов обеспечит повышение безопасности движения поездов, совершенствование процесса подготовки и повышения профессионального уровня работников УЗ.
EN: Training is one of the forms of vocational training aimed at assimilating a set of practically meaningful knowledge, acquaintance with necessary practical skills, as well as development, consolidation of skills and formation of skills to perform the specified activity in regular, emergency and emergency conditions. Simulators train drivers and drivers are designed to teach driving skills; formation and development of important professional skills, the acquisition of which in real life is almost impossible or difficult. The Regulation on the use of simulators regulates the main directions for the creation and functioning of a system of vocational training and training for drivers and drivers of railway transport. The regulatory framework for the use of simulator complexes will ensure the safety of train traffic, improving the training and raising the professional level of UR workers.
Description: К. Желєзнов: ORCID 0000-0003-3648-1769, А. Швець:ORCID 0000-0002-8469-3902, А. Акулов: ORCID-0000-0002-2176-9834
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10668
Appears in Collections:Статті СКТБ МСУБ
Інші праці КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Standard._Certific.pdf368,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.