Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10479
Title: Матеріали 7-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы 7-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the 7th International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: наукова конференція
нові грані людського існування
філософія науки
научная конференция
новые грани человеческого существования
философия науки
scientific conference
new facets of human existence
philosophy of science
КФC
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research : матеріали 7-ої Міжнар. наук. конф., 19.04–20.04.2018 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 127 c.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріли 7-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 19–20 квітня 2018 року в м. Дніпро, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материли 7-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 19-20 апреля 2018 года в г. Днипро, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10479
Appears in Collections:Інші праці КФC
VІІ Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВФД_2018.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.