Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10032
Название: Туризм як засіб розширення життєвого простору людини
Другие названия: Туризм как способ расширения жизненного пространства человека
Tourism as a Way to Expand the Human Life Space
Авторы: Марценюк, Лариса Володимирівна
Чаркіна, Тетяна Юріївна
Ключевые слова: життєвий простір
особистість
туризм
залізничний туризм
сфера залізничного туризму
подорож
зовнішнє середовище
інновація
довгі хвилі М. Кондратьєва
жизненное пространство
личность
железнодорожный туризм
сфера железно-дорожного туризма
путешествие
внешняя среда
инновация
длинные волны Н. Кондратьева
life space
personality
tourism
railway tourism
railway tourism sphere
journey
external environ-ment
innovation
N. Kondratieff long waves
КЕМ
Дата публикации: 2017
Издательство: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Библиографическое описание: Марценюк, Л. В. Туризм як засіб розширення життєвого простору людини / Л. В. Маценюк, Т. Ю. Чаркіна // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2017. — Вип. 11. — C. 63—70. — DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105479.
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета дослідження – обґрунтування розвитку туризму в контексті задоволення потреб людини згідно із теорією життєвого простору особистості. Методологія. Теоретичною та методологічною основою даного дослідження є положення економічної теорії, філософія управління. Раціональну діяльність туристичних компаній побудовано на принципах економічної рівноваги; визначення попиту населення на певний вид туризму виконувалось за допомогою маркетингових досліджень та анонімного анкетування; для пізнання реального співвідношення між попитом на туристичні і перевезення та потенціалом надання необхідного обсягу послуг в роботі запропоновано балансовий метод. Оскільки будьяка туристична компанія є відкритою системою і повністю залежить від факторів зовнішнього середовища, запропоновано метод оцінки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Наукова новизна – це узагальнення існуючих понять до визначення особистості як суб’єкта власності життєдіяльності, для розуміння взаємозв’язків людини та її зовнішнього оточення. Розкрито питання можливості впливу на зміну величини життєвого простору людини за допомогою туристичних послуг. Висновки. Маркетингові дослідження, які були проведенні автором, показали, що в Україні є певний попит на туристичні залізничні перевезення, оскільки вони надійніші, безпечніші та комфортніші за автомобільний транспорт. Доведено, що розробка нового інноваційного проекту відбувається дуже вчасно, оскільки це дозволить: розвинути туристичну інфраструктуру України та залучити до неї вітчизняних та закордонних туристів; створити нові робочі місця для населення та підвищити їх прожитковий рівень; частково знизити збитковість пасажирського господарства за рахунок збільшення обсягів залізничних перевезень; розширити для мешканців життєвий простір, що дозволить підвищити інтелектуальний рівень особистості.
RU: Цель исследования – обоснование развития железнодорожного туризма в контексте удовлетворения потребностей человека в соответствии с теорией жизненного пространства личности. Методология. Теоретической и методологической основой данного исследования являются положения экономической теории, теории управления, корпоративного управления. Рациональная деятельность туристических компаний построена на принципах экономического равновесия; определение спроса населения Украины на железнодорожный туризм выполнялось с помощью маркетинговых исследований и анонимного анкетирования; для познания реального соотношения между спросом на туристические железнодорожные перевозки и потенциалом предоставления необходимого объема услуг в работе предложено балансовый метод. Поскольку любая туристическая компания является открытой системой и полностью зависит от факторов внешней среды, предложен метод оценки факторов внутренней и внешней среды. Научная новизна. Элементом научной новизны является обобщение существующих понятий к определению личности как субъекта собственности жизнедеятельности, для понимания взаимосвязей человека и его внешнего окружения. Раскрыт вопрос возможности влияния на изменение величины жизненного пространства человека с помощью туристических услуг. Выводы. Маркетинговые исследования, проведенные автором, показали, что в Украине есть определенный спрос на туристические перевозки железнодорожным транспортом, поскольку они более надежны, безопасны и комфортнее, чем автомобильные перевозки. Доказано, что разработка нового инновационного проекта происходит очень вовремя, поскольку это позволит: развить туристическую инфраструктуру Украины и привлечь к ней отечественных и зарубежных туристов; пополнить государственные и местные бюджеты за счет туристов, которые будут оставаться в Украине, а не выезжать в другие страны мира; создать новые рабочие места для населения и повысить их прожиточный уровень; частично снизить убыточность пассажирского хозяйства за счет увеличения объемов железнодорожных перевозок; расширить для жителей Украины жизненное пространство, что позволит повысить интеллектуальный уровень личности.
EN: Purpose of the work is to substantiate the development of railway tourism in the context of human needs in accordance with the theory of individual life space. Methodology. Theoretical and methodological basis of the study is the provisions of the economic theory, management theory, corporate governance. The rational activity of travel agencies is based on the principles of economic equilibrium; Ukrainian population demand for railway tourism was determined with the help of market research and anonymous survey; to explore the real balance between the demand for tourist rail transport and the potential of the required volume of services the paper suggests the balance method. Since any travel company is an open system and is completely dependent on environmental factors, we proposed a method for estimating the factors of internal and external environment. Originality. The element of originality is compilation of existing concepts to the definition of the individual as a subject of life property, for the understanding of human relationships and its external environment. The paper developed the issue of the ability to influence the value of human life space with the help of tourist services. Conclusions. Market research conducted by the author has shown that in Ukraine there is a certain demand for tourist transport by rail, because it is more reliable, safer and more comfortable than the road transport. It is proved that the development of a new innovative project is very time-ly, as it will allow: to develop tourist infrastructure of Ukraine and bring it to the domestic and foreign tourists; replenish the state and local budgets by tourists; create new jobs for the population and improve their living level; partially reduce the loss-making passenger sector by increasing the volume of rail transport; expand life space for the people of Ukraine that will allow raising the intellectual level of the individual.
Описание: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826, Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10032
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/105479/100640
Другие идентификаторы: DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105479
Располагается в коллекциях:Статті КЕМ
Випуск 11 (АВФД)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Martseniuk.pdf979,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.