Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/932
Title: Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні
Other Titles: Усовершенствование механизма управления железнодорожными пассажирскими перевозками в пригородном сообщении
Improving the Mechanism of Railway Passenger Transportation in Suburban
Authors: Задоя, В’ячеслав Олександрович
Keywords: приміські перевезення
приміські пасажирські компанії
реструктуризація приміського сполучення
класифікація моделей приміських компаній
система управління
пригородные перевозки
пригородные пассажирские компании
реструктуризация пригородного сообщения
классификация моделей пригородных компаний
система управления
local transportation
suburban passenger companies
is restructuring suburban
classification models of suburban companies
management system
КЕМ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Задоя В. О. Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Дніпропетровськ, 2012. 21 с.
Abstract: UK: У дисертації розроблено теоретичні й методичні основи удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні в сучасних ринкових умовах за рахунок впровадження нових моделей управління компаніями та оптимізації витрат на перевезення Запропоновано нову класифікацію моделей побудови приміських пасажирських компаній залежно від масштабів, ступеня самостійності, відомчої підпорядкованості та кількості власників майбутньої компанії, що дало можливість визначити їх переваги і недоліки, області оптимального застосування та запропонувати раціональні організаційні структури управління ними. Внесено зміни до існуючого механізму управління приміськими пасажирськими компаніями за рахунок удосконалення організаційної структури управління та оптимізації витрат на перевезення. Розроблено теоретико-методичні підходи до оцінки економічної ефективності створення та функціонування приміської пасажирської залізничної компанії, який враховує всі зовнішні фінансові потоки та внутрішні витрати компанії. Удосконалено принципи оптимізації витрат на приміські пасажирські перевезення за рахунок розподілу тарифів у частині собівартості на окремі складові та розробки системи заходів щодо зниження їх збитковості.
RU: В диссертации разработаны теоретические и методические основы усовершенствования механизма управления железнодорожными пассажирскими перевозками в пригородном сообщении в современных рыночных условиях за счет внедрения новых моделей управления компаниями и оптимизации затрат на перевозки. Проанализированы научные труды и научно-исследовательские работы относительно развития теории и практики оценки эффективности пригородного железнодорожного сообщения, экономики пригородных пассажирских перевозок и усовершенствования системы управления пригородными пассажирскими перевозками. С учетом проведенного анализа целью автора было усовершенствовать существующий механизм управления пассажирскими перевозками в пригородном сообщении за счет: – разработки научных принципов к построению моделей управления с разными формами собственности, объемами перевозок пассажиров, зонами влияния и подчиненности; – теоретико-методического подхода к сравниванию разных организационных моделей управления пассажирскими перевозками с учетом оптимизации эксплуатационных затрат; – детального анализа затрат на эксплуатацию конкретных пассажирских поездов на отдельных направлениях и предложенных рекомендаций по снижению этих затрат. В работе приведена характеристика существующего состояния, перспективы развития пассажирских пригородных перевозок и реформирования организационной структуры железнодорожного транспорта. Определены альтернативные варианты повышения эффективности функционирования пригородных перевозок. В работе указывается, что исходя из экономической ситуации, структурные преобразования в пассажирском комплексе необходимо осуществлять в несколько этапов, поскольку реформирование железнодорожного транспорта любой страны проходит на протяжении нескольких лет, последовательно и поэтапно. В диссертационной работе определены принципы усовершенствования управления пригородными пассажирскими перевозками, дана оценка экономической эффективности создания и функционирования пригородной пассажирской железнодорожной компании, обоснован экономический критерий для сравнения вариантов организационной структуры пригородной пассажирской железнодорожной компании. Предлагается в зависимости от количества собственников, масштабов деятельности, формы объединения такая классификация моделей построения пригородной пассажирской железнодорожной компании: –интеграционная, когда региональные пригородные компании являются структурными подразделениями или дочерними предприятиями - юридическими лицами и подчинены Департаменту пригородных перевозок в составе Государственного акционерного общества железнодорожного транспорта; –государственный холдинг, когда региональные компании являются юридическими лицами и подчинены холдингу, 100 % акций которого принадлежат Государственному акционерному обществу железнодорожного транспорта; – региональный холдинг, когда региональные компании являются юридическими лицами и подчинены холдингу, основные собственники которого Государственное акционерное общество железнодорожного транспорта, местные органы власти и частные компании; – пригородная пассажирская железнодорожная компания, которая образуется при условии объединения имущества Укрзализныци или ее правопреемника, денежных средств местных органов власти и частных предприятий, размещенных в одной двух или трех областях. Заключительная часть диссертационной работы посвящена вопросам снижения величины затрат от перевозки пассажиров. Для этого была детально исследована существующая структура затрат Укрзализныци по отдельным хозяйствам и разработана модель основных составляющих затрат будущей пригородной пассажирской компании, что дает возможность предложить конкретные мероприятия по снижению затрат самой железной дороги, выделить из ее имущества непрофильные активы и передать его отдельным юридическим лицам, которые будут выполнять ремонтные работы по договорам аутсорсинга. При этом стоимость ремонтных работ будет ниже, чем содержание этих структур в составе Укрзализныци (или ее правопреемника). В работе приведен расчет снижения части затрат на перевозку пассажиров на Приднепровской железной дороге за счет внедрения таких мероприятий: замены автотранспортом поезда специального назначения №7492/7491; внедрения рельсового автобуса на участке Симферополь-Евпатория.
EN: The thesis developed theoretical and methodological bases of improvement of rail passenger transportation in suburban in current market conditions by introducing new models of management companies and optimize the cost of transportation Analyzed scientific work and research on the development of theory and practice of evaluating the effectiveness of commuter rail traffic and economy of suburban passenger traffic and improve the management commuter passenger transportation. This thesis proposed alternatives to the partial efficiency of suburban passenger traffic. A new classification model building suburban passenger companies depending on the size, degree of autonomy, subordination and future owners of the company that made it possible to determine their advantages and disadvantages, the optimal area of application and offer a rational organizational structure management. Changes to the existing mechanism of local passenger companies by improving the organizational structure of management and optimization of the cost of transportation. A theoretical and methodological approach to assessing the economic efficiency of the establishment and operation of suburban passenger railway company, which takes into account all external financial flows and domestic expenditures. Improved cost optimization principles to suburban passenger transportation by sharing the cost of tariffs on certain components and development of measures to reduce the share of their loss.
Description: Захист – 24 лютого 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/932
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КЕМ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadoya.pdfавтореф.936,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.