Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2192
Title: Аналіз впливу пружних деформацій несучого каната на зусилля в тяговому канаті підвісної дороги
Other Titles: Анализ влияния упругих деформаций несущего каната на усилия в тяговом канате подвесной дороги
Influence Analysis of Elastic Deformations of the Track Cable on Efforts in the Hauling Rope of Aerial Ropeway
Authors: Ракша, Сергій Васильович
Ракша, Сергей Васильевич
Raksha, Sergiy V.
Горячев, Юрій Костянтинович
Горячев, Юрий Константинович
Goryachev, Yuriy K.
Куроп’ятник, Олексій Сергійович
Куропятник, Алексей Сергеевич
Kuropyatnik, Oleksiy S.
Keywords: підвісні канатні дороги
канатна система
несучий канат
тяговий канат
напружено- деформований стан
подвесные канатные дороги
канатная система
несущий канат
тяговый канат
напряженно-деформированное состояние
ropeway
rope system
track cable
hauling rope
stress-strain state
КПММ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Ракша, С. В. Аналіз впливу пружних деформацій несучого каната на зусилля в тяговому канаті підвісної дороги / С. В. Ракша, Ю. К. Горячев, О. С. Куроп’ятник // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – № 6 (48). – С. 110–119. – doi: 10.15802/stp2013/19686.
Abstract: UK: Мета. Оцінка впливу пружних деформацій несучого каната, які виникають під час руху вагона, на зусилля в тяговому канаті підвісної дороги. Методика. Для дослідження впливу пружних деформацій несучого каната на зусилля в тяговому канаті використовувавсь метод послідовних наближень. При цьому визначення натягу несучого каната здійснювалось із використанням методики, яка ґрунтується на принципах модульного компонування. Її сутність полягає у формуванні математичної моделі шляхом сполучення блоків формул, що описують рівновагу несучого каната на опорах. Результати. Аналіз отриманих результатів показав, що ряди послідовно визначених величин горизонтальної складової натягу несучого каната збігаються в четвертому наближенні (деякі й раніше) з точністю 0,1 %. Це вказує на можливість не враховувати зміни довжини несучого каната через пружні властивості під час моделювання навантаженості елементів контура «привод – тяговий канат – натяжний пристрій». Також встановлено, що використання натяжного пристрою підвищує вплив пружних властивостей несучого каната на елементи канатної системи та систему «привод – тяговий канат – натяжний пристрій» у цілому. При цьому пружна складова натягу несучого каната в досліджуваному прогоні не залежить від положення вагона в суміжному прогоні, а визначається лише параметрами канатної системи. Наукова новизна. Доведена можливість не враховувати зміни довжини несучого каната через пружні властивості під час моделювання навантаженості елементів контура «привод – тяговий канат – натяжний пристрій». Практична значимість. Використання наведених методик та отриманих результатів дозволить спростити математичні моделі навантаженості елементів канатної системи підвісної дороги та системи «привод – тяговий канат – натяжний пристрій» у цілому.
RU: Цель. Оценка влияния упругих деформаций несущего каната, возникающих при движении вагонов, на усилие в тяговом канате подвесной дороги. Методика. Для исследования влияния упругих деформаций несущего каната на усилие в тяговом канате использовался метод последовательных приближений. При этом определение натяжения несущего каната осуществлялось с использованием методики, основанной на принципах модульной компоновки, суть которой состоит в формировании математической модели путем сочетания блоков формул, описывающих равновесие несущего каната на опорах. Результаты. Анализ полученных результатов показал, что ряды последовательно определенных величин горизонтальной составляющей натяжения несущего каната сходятся в четвертом приближении (некоторые и раньше) с точностью 0,1 %.Это указывает на возможность не учитывать изменение длины несущего каната, обусловленное его упругими свойствами, при моделировании нагруженности элементов системы «привод – тяговый канат –натяжное устройство». Также установлено, что использование натяжного устройства увеличивает влияние упругих свойств несущего каната на элементы канатной системы и системы «привод – тяговый канат –натяжное устройство» в целом. При этом упругая составляющая натяжения несущего каната в исследуемом пролете не зависит от положения вагона в смежном пролете, а определяется только параметрами канатной системы. Научная новизна. Доказана возможность не учитывать изменения длины несущего каната, обусловленные его упругими свойствами, при моделировании нагруженности элементов контура «привод –тяговый канат – натяжное устройство». Практическая значимость. Использование представленных методик и полученных результатов позволит упростить математические модели нагруженности элементов канатной системы подвесной дороги и системы «привод – тяговый канат – натяжное устройство» в целом.
EN: Purpose. To estimate influence of elastic deformations of the track cable arising at movement of cars, on effort in a hauling rope of the aerial ropeway. Methodology. The method of consecutive approaches was used for research influence of elastic deformations of a track cable on effort in a hauling rope. Thus, definition of a tension of a track cable was carried out with use of the technique based on principles of modular configuration, the essence of which consists in formation of mathematical model by a combination of blocks of the formulas describing balance of the track cable on supports. Findings. The research has shown that influence of elastic deformations of a track cable on effort in a hauling rope was insignificant (less than 1 %). That points to possibility not to consider change of the track cable length, caused by its elastic properties, when modeling loading of elements of system «drive – traction rope – tension device». Also it has been found that use of the tension device of a track cable increased influence of its elastic properties on loading of rope system elements. At the same time the elastic component of the track cable tension in the test flight does not depend on a car position in the adjacent span, but only determines by the parameters of the rope system. Originality. The possibility of excluding the changes of track cable length caused by its elastic properties, when modeling loading of elements of system «drive – traction rope –tension device» was proved. Practical value. The use of these techniques and the results will simplify the mathematical model of loading of elements of the cable system and the system «drive – traction rope – tension device» as a whole.
Description: С. Ракша: ORCID 0000-0002-4118-1341; О. Куроп’ятник: ORCID 0000-0001-5581-3883
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2192
http://stp.diit.edu.ua/article/view/19686/17535
http://stp.diit.edu.ua/article/view/19686
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2013/19686
Appears in Collections:Статті КПММ
№ 6 (48)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf431,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.