Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКудряшов, Андрій Вадимовичuk_UA
dc.date.accessioned2012-07-30T08:33:58Z-
dc.date.available2012-07-30T08:33:58Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationКудряшов, А. В. Підвищення ефективності сортувального процесу на станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гірках : авт. дис. к. т. н.: 05.22.20 / А. В. Кудряшов; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д., 2010. — 21 с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 656.212 К 88-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1174en
dc.descriptionА. Кудряшов: ORCID 0000-0002-5965-3378uk_UA
dc.description.abstractUKR: Дисертація присвячена питанням підвищення якості сортувального процесу за допомогою розробленого метода визначення раціональних режимів розформування составів. Зазначені режими забезпечують найкращі умови розділення відчепів составу на розділових елементах, а також можливість реалізації безпечної швидкості зіткнення вагонів на сортувальних коліях. Вперше досліджені імовірнісні характеристики процесу багатократних розділень відчепів составу на розділових стрілках; розроблена методика, яка дозволяє встановити загальну кількість розділень відчепів составу, а також їх розподіл по окремим стрілочним позиціям Удосконалено математичну модель скочування відчепів з гірки, яка на відміну від існуючої, дозволяє керувати вибором зони гальмування відчепу, в тому числі, при низьких швидкостях виходу з гальмівних позицій. Був розроблений метод оптимізації режиму гальмування керованого відчепу, який дозволяє врахувати умови його розділення не тільки с суміжними відчепами, а й з усіма іншими, що входять в кортеж керованого. Розроблено метод оптимізації режиму розформування составу з урахуван-ням багатократних розділень, що дозволило підвищити якість сортувального процесу за рахунок виключення нерозділень між несуміжними відчепами та маневрової роботи по їх ліквідації. Наукові результаті, отримані у дисертаційній роботі, а також розроблені моделі та методи можуть бути використані при створенні автоматизованої системи керування процесом розформування составів на сортувальних гірках, а також для оцінки якості конструкції сортувальних гірок, що проектуються.uk_UA
dc.description.abstractRUS: Диссертация посвящена вопросам повышения качества сортировочного процесса с помощью разработанного метода определения рациональных режимов расформирования составов. Указанные режимы обеспечивают наилучшие условия разделения отцепов состава на разделительных элементах, а также возможность реализации безопасной скорости соударения вагонов на сортировочных путях. В работе была усовершенствована математическая модель скатывания отцепов с горки, позволяющая реализовать заданные скорости выхода из ТП при регулировании зоны торможения отцепа. Моделирование торможения осуществляется с учетом реально действующих на отцеп сил сопротивления, реализуемых замедлителями разных типов с учетом их номинальной мощности, а также используемой ступени торможения. Установлено, что выбор зоны торможения существенно влияет на время скатывания отцепа с горки, а, следовательно, и на качество интервального регулирования. Выполнены исследования влияния выбора зоны торможения на динамику регулируемого скатывания отцепа с горки при разных параметрах отцепа, скоростях движения, условиях скатывания. Выполнены исследования области допустимых режимов торможения отцепов. Предложено в моделях с регулируемой зоной торможения отцепов эту область представлять предельными значениями скоростей выхода из ВТП и СТП; выполнены исследования влияния параметров отцепа и условий скатывания на размеры и форму ОДС. Исследованы закономерности интервального регулирования скорости отцепов при варьировании координат точек начала и окончания торможения на ТП. Выполненные исследования разделений отцепов состава на стрелках показали необходимость учета вторичных разделений при интервальном регулировании скорости скатывающихся отцепов. С этой целью была разработана методика анализа назначений отцепов состава, которая позволяет определять все их разделения на стрелках сортировочных горок с любой конструкцией горочной горловины. Разработан метод определения оптимального режима торможения управляемого отцепа в контрольной группе из трех отцепов. Метод позволяет найти скорости выхода отцепа из ВТП и СТП, а также соответствующие зоны торможения, при реализации которых величины интервалов на разделительных стрелках группы достигают максимума. Разработан метод оптимизации режима расформирования составов. В результате оптимизации устанавливаются такие режимы торможения отцепов состава, при которых обеспечиваются максимально возможные интервалы на разделительных стрелках для всех неблагоприятных по условиям разделения групп отцепов. При этом учитываются условия разделения как смежных, так и несмежных отцепов состава. Была выполнена количественная оценка показателей сортировочного процесса при использовании разработанного метода оптимизации режимов торможения отцепов для управления процессом расформирования составов на автоматизированных сортировочных горках. Для исследований была использована имитационная модель процесса расформирования составов на автоматизированной горке. Выполненный анализ результатов показал достаточную эффективность разработанного метода, который может быть рекомендован для расчета скоростей выхода отцепов из тормозных позиций в системах автоматизации сортировочного процесса. Полученные в результате оптимизации режимы торможения могут обеспечить достаточно высокое качество интервального регулирования, а также возможность реализации безопасной скорости подхода отцепов к вагонам на сортировочных путях автоматизированных горок. Научные результаты, полученные в диссертационной работе, а также разработанные модели и методы могут быть использованы при создании автоматизированной системы управления процессом расформирования составов на сортировочных горках, а также для оценки качества конструкции проектируемых сортировочных горок.ru_RU
dc.description.abstractENG: The thesis is dedicated to improving the quality of sorting process using the de-veloped method to determine rational regimes of the train breaking up. These modes provide maximum of reliability division of the wagon cuts at switches, as well as the possibility of implementing a safe speed collision of wagons in marshalling tracks. In order to improve the accuracy interval of speed regulation, these has been im-proved mathematical model of the running wagon cut from sorting hump and the method of modeling the movement of cuts with low speeds. For the first time these have been investigated separation conditions of non-contiguous cuts and the technique of determining their position in arbitrary combinations of stocks for any construction of sorting hump. There has developed a method of braking mode optimization of controlled cut, al-lowing to take into account the conditions of its division not only with adjacent cuts but also with all the others, which are included in cortege of dirigible cut. There has also been developed a method of optimizing the conditions of the breaking up of the stock of multiple divisions, which improved the quality of sorting process by eliminating the undivisions between nonadjacent cuts and reduced shunting operations on their elimination. Scientific results of the thesis as well as developed models and methods can be used to create an automated process control system for breaking up of the stocks on sort-ing humps, as well as to assess the quality of the construction of projected sorting humps.en
dc.language.isouk-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськuk_ua
dc.subjectрежими гальмуванняuk_ua
dc.subjectвідчепuk_ua
dc.subjectсортувальна гіркаuk_ua
dc.subjectметод оптимізаціїuk_ua
dc.subjectавтоматизована системаuk_ua
dc.subjectрежимы торможенияru_RU
dc.subjectотцепru_RU
dc.subjectсортировочная горкаru_RU
dc.subjectметод оптимизацииru_RU
dc.subjectавтоматизированная системаru_RU
dc.subjectbraking modesen
dc.subjectcuten
dc.subjectsorting humpen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectautomated systemen
dc.subjectКСВuk_UA
dc.titleПідвищення ефективності сортувального процесу на станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гіркахuk_ua
dc.title.alternativeПовышение эффективности сортировочного процесса на станциях путем оптимизации режимов расформирования составов на горкахru_RU
dc.title.alternativeIncrease of Effectiveness of Sorting Process at the Stations by Means of the Optimization of the Retarding Regimesen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudryashov.pdf946,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.