" . . . тільки зібрання книг, бібліотека
є єдиною надією і незнищувальною
пам'яттю людського роду"
А. Шопенгауер,
німецький філософ (1788 - 1860)

Історія бібліотеки як частина історії ДІІТу

Головна характерна риса діяльності Бібліотеки – це визначення інтелектуальних інформаційних технологій стратегічним вектором її функціонування, ідеологемою її розвитку та неодмінною умовою існування. Місія Бібліотеки – максимально якісне задоволення інформаційних потреб університетської спільноти у навчанні, наукових дослідженнях, педагогічній та адміністративній практиках шляхом надання ресурсів і послуг та створення інформаційних продуктів. Візія Бібліотеки – мультиресурсний та мультисервісний центр інтегрованого інформаційного високоякісного забезпечення навчального і наукового процесів університету та науково-експериментальна лабораторія із цифрових ініціатив наукової комунікації в галузі залізничного транспорту.

Ключові цінності:

• Користувач як особистість; 

• Інформація та знання;

• Творчість і лідерство;

• Професіоналізм;

• Культурна та громадянська ідентичність.

Науково-технічна бібліотека Дніпровського інституту інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) була створена разом із навчальним закладом в 1930 році. В основу колекції лягли книжкові зібрання навчальної та наукової літератури Київського політехнічного інституту та політехнікуму нашого міста. Обслуговування читачів, обробка літератури та фондосховище знаходились в 2-х невеличких кімнатах. Але вже через 10 років книгозбірня перетворилась на одну з провідних вузівських бібліотек СРСР, яка мала окрему двоповерхову будівлю.
Багато випробувань випало на долю бібліотеки. Були в її еволюції спади і підйоми, трагічні ситуації з частковою втратою колекції під час евакуації до Сибіру (м. Новосибірськ) в роки Великої Вітчизняної війни і радісні події повоєнного відродження, вилучення з фондів окремих видань за наказами комісій з цензури та отримання чудових додаткових приміщень для обслуговування читачів наприкінці 70-тих років минулого століття. Розвиток бібліотеки безпосередньо пов’язаний з її керівниками, фахівцями та ентузіастами бібліотечної справи Р.А. Киреєвою, С.В. Буковською, П.Д. Блохіним, М.П. Кацалухою, К.Я. Корневим, які свій життєвий та професійний марафон присвятили служінню Книзі. Починаючи історію свого існування з двох відділів (обслуговування читачів та обробки літератури) бібліотека із розвитком ВНЗ та значним зростанням кількості читачів постійно структурно реорганізовувалась; в 2008 р. вона вже має наступну структуру:

 1. Відділ комплектування
 2. Відділ наукової обробки літератури та организації каталогов
 3. Інформаційно-бібліографічний відділ з сектором:
  сектор інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів
 4. Відділ бібліотечно-інформаційних технологій з секторами:
  сектор інформаційної аналітики
  сектор комп'ютерного забезпечення
 5. Відділ обслуговування навчальною литературою з секторами:
  абонемент для студентів 1 - 3 курсів
  абонемент для студентів 4 - 6 курсів
  читальний зал
  книгосховище
 6. Відділ обслуговування науковою літературою із секторами:
  абонемент наукової літератури
  абонемент іноземної літератури
  читальний зал
  медіа - зал
  книгосховище
 7. Відділ обслуговування гуманітарною та економічною літературою:
  абонемент художньої літератури
  читальний зал економічної та гуманітарної літератури
 8. Філія бібліотеки у м. Львів з абонементом і читальним залом

Бібліотека розташована на площі 2 124 кв.м. В своєму складі має 7 відділів, 6 абонементів, Медіа-зал та 5 читальних залів на 450 посадкових місць.
Нині НТБ університету є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів та найбільшою в галузі залізничного транспорту України. Вона обслуговує за єдиним читацьким квитком більше 11 тисяч читачів. Бібліотечний фонд, що налічує 940 тисяч примірників, є універсальною базою для навчального процесу та наукових досліджень у своїй галузі. За рік фонд бібліотеки поповнюється на 20 - 25 тисяч примірників, щорічно книгозбірня передплачує до 150 назв періодичних та інформаційних видань. Фонди не обмежуються лише навчальною літературою, а містять наукову та художню літературу, енциклопедичні та довідкові видання, словники, збірники законодавчих матеріалів, нормативно-технічну документацію, рідкісні науково-технічні видання, спеціальні види науково-технічної літератури, дисертації та автореферати, неопубліковані матеріали, періодичні та інформаційно-бібліографічні видання. Для забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів в структуру бібліотеки було введено новий підрозділ – Медіа-зал, на базі якого проводяться наступні роботи:

 • організовано планомірне комплектування науково-технічної бібліотеки електронними ресурсами у відповідності з профілем освітньої діяльності університету;
 • створений віртуальний довідково-бібліографічний апарат (ВДБА), як сукупність довідкових і бібліографічних джерел інформації, які знаходяться як в бібліотеці, так і за її межами та використовуються в режимі віддаленого доступу;
 • організовано он-лайнове довідково-бібліографічне обслуговування, тобто надання доступу до віддалених бібліографічних і повнотекстових українських та світових ресурсів на основі ліцензійних узгоджень з бібліотеками та інформаційними центрами (інформаційно-довідкові системи „ЛІГА – ЗАКОН”, „ЗОДЧИЙ”, електронні періодичні видання компанії „EBSCO” тощо);
 • розширено репертуар сервісних послуг для користувачів (допомога в пошуку інформації, друк, копіювання інформації на дискети, CD-ROM тощо);
 • для читачів бібліотеки розробляється новий курс з автоматизації бібліотечних процесів, по роботі з електронним каталогом та електронною картотекою аналітичного розпису періодичних видань. Складені рекомендації для користування придбаними інформаційними ресурсами: „Інструкція користувача БД „EBSCO”, „Інструкція користувача БД „ЗОДЧИЙ”, „Інструкція користувача БД „ЛІГА – ЗАКОН”. Готуються методичні вказівки „Каталог інформаційних ресурсів НТБ ДНУЗТ”
 • створений та постійно оновлюється web-сайт науково-технічної бібліотеки на 2-х мовах: українській та англійській.
 • організовано виробництво нових електронних документів шляхом оцифрування ретрофондів, створення відеофільмів тощо. 

Узагальнюючи вищезгадане, можна стверджувати, що в цілому вирішена одна з основних задач бібліотеки – забезпечення більш повного доступу до освітніх ресурсів університету, в тому числі до електронних каталогів та повнотекстових електронних матеріалів навчального, наукового та інформаційного призначення, а також віддалених інформаційних ресурсів. Організовано їх облік, створена система пошуку ресурсів.
Але, активно впроваджуючи новітні інформаційні технології в практику роботи науково-технічної бібліотеки університету, ми ні в якому разі не будемо застосовувати практику тотальної заміни друкованих видань електронними аналогами. Тільки поєднанням бібліотечної класики та інновацій працівники бібліотеки забезпечать своїм читачам максимально повне, оперативне та достовірне отримання інформації згідно з їх запитами.

Бібліотека запрошує вас, шановні читачі, поринути в цікавий, корисний та безмежний світ надбання людства – світ інформації.