Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9969
Title: Підвищення ефективності роботи транспортно-вантажного комплексу промислового підприємства з вивантаження масової сировини у зимовий період
Other Titles: Повышение эффективности работы транспортно-грузового комплекса промышленного предприятия по выгрузке массового сырья в зимний период
Enhancing the efficiency of transport and cargo handling complex of industrial enterprise at unloading of mass raw material in a winter period
Authors: Дженчако, Вадим Георгійович
Keywords: транспортно-вантажний комплекс
гаражі розморожування
тривалість розморожування
пропускна спроможність
переробна спроможність
вхідний показник
вихідний показник
транспортно-грузовой комплекс
гаражи размораживания
продолжительность размораживания
пропускная способность
перерабатывающая способность
входной показатель
выходной показатель
transport and cargo handling complex
defrosting garages
defrosting times
bandwidth
processing capacity
input indicator
output indicator
Issue Date: 27-May-2017
Publisher: ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь,
Citation: Дженчако, В. Г. Підвищення ефективності роботи транспортно-вантажного комплексу промислового підприємства з вивантаження масової сировини у зимовий період : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.12, 27 / В. Г. Дженчако ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2017. - 20 с.
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена вирішенню науково-технічної проблеми підвищення ефективності роботи транспортно-вантажного комплексу у зимовий період. Через відсутність методу визначення тривалості розморожування сировини у вагонах, робота транспортно-вантажних комплексів значно ускладнюється, знижується пропускна спроможність гаражів, збільшуються витрати теплоносія, тривалість експлуатації локомотивів і простій вагонів, а підприємства несуть великі виробничі втрати. У зв'язку з тим, що при вирішенні розглянутої проблеми враховувалося вкрай обмежена кількість факторів, що характеризують процес підготовки сировини до вивантаження, отримати досить точних результатів за визначенням тривалості його розморожування на практиці не вдалося. На основі отриманого багатовимірного масиву експериментальних даних, встановлення вхідного і вихідного показників та моделювання процесу розроблено метод визначення тривалості розморожування сировини у вагонах. Для дослідження багатовимірного різнохарактерного масиву даних отримав розвиток метод математичного моделювання з доповненням сучасною технологією глибокого розвідувального аналізу даних Data mining». На основі дослідження закономірностей зміни визначальних показників процесу розроблено модель визначення тривалості розморожування. В результаті проведеного промислового експерименту розроблено модель визначення витрати теплоносія при підготовці сировини у вагонах до вивантаження на основі встановлення стадій, температурних і часових діапазонів використання акумульованого тепла. Для визначення необхідних конструкційних параметрів гаражів вдосконалено метод розрахунку їх пропускної спроможності. Результати проведених досліджень дозволили підвищити ефективність роботи транспортно-вантажного комплексу у два етапи: на першому за рахунок скорочення міжопераційних простоїв вагонів і додаткових транспортних операцій, а на другому на основі використання акумульованого тепла, впровадження потокової системи роботи і вдосконалення конструкції гаражів забезпечити збільшення переробної спроможності комплексу і зниження транспортних витрат.
RU: АННОТАЦИЯ Диссертация посвящена решению научно-технической проблемы повышения эффективности работы транспортно-грузового комплекса промышленного предприятия по выгрузке массового сырья в зимний период в условиях изменяющихся временных и температурных параметров транспортного процесса на основе разработки метода и модели определения основного технологического показателя - продолжительности размораживания сырья в вагонах. Ввиду отсутствия метода определения продолжительности размораживания сырья в вагонах, работа транспортно-грузовых комплексов значительно осложняется, снижается пропускная способность гаражей размораживания, увеличиваются расход теплоносителя, продолжительность эксплуатации локомотивов и простой вагонов внешнего парка, а предприятия несут большие производственные потери. В связи с тем, что при решении рассматриваемой проблемы учитывалось крайне ограниченное число факторов, характеризующих процесс подготовки сырья к выгрузке, получить достаточно точных результатов по определению продолжительности его размораживания на практике не удалось. Для получения массива данных обеспечивающего идентификацию показателей процесса подготовки сырья в вагонах к выгрузке подготовлен и проведен промышленный эксперимент. На основе полученного многомерного разнохарактерного массива данных, установления входного и выходного показателей и моделирования процесса разработан метод определения продолжительности размораживания сырья в вагонах. Для исследования многомерного разнохарактерного массива данных получил развитие метод математического моделирования с дополнением современной технологией глубокого разведывательного анализа данных «Data mining». На основе исследования закономерностей изменения определяющих показателей процесса разработана модель определения продолжительности размораживания. В результате проведенного промышленного эксперимента разработана модель определения расхода теплоносителя при подготовке сырья в вагонах к выгрузке на основе установления стадий, температурных и временных диапазонов использования аккумулированного тепла. Для определения требуемых конструкционных параметров гаражей усовершенствован метод расчета их пропускной способности, который позволяет устанавливать число секций в соответствии с требуемой перерабатывающей способностью комплекса. Результаты проведенных исследований позволили повысить эффективность работы транспортно-грузового комплекса в два этапа: на первом за счет сокращения межоперационных простоев вагонов и дополнительных транспортных операций, а на втором на основе использования аккумулированного тепла, внедрения поточной системы работы и совершенствования конструкции гаражей обеспечить увеличение перерабатывающей способности комплекса, снижение транспортных затрат и экономию теплоносителя.
EN: ANNOTATION The thesis is devoted to solving scientific and technical problems of enhancing the efficiency of transport and cargo handling complex in winter period. Owing to lack of a method, which determines the defrosting time of raw materials in rail cars, functioning of transport and cargo handling complexes considerably becomes complicated, defrosting garages capacity decreases, coolant costs, locomotive and rail cars operation times increase, as the result, enterprise sustains large production losses. Due to fact, that the problem solution were taken into account a very limited number of factors, which characterize the process of raw material preparing to unloading, the obtaining of sufficiently accurate results for defrost times determining were failed in practice. Based on the obtained multidimensional array of experimental data of input and output indexes and process simulation, the method of determining the defrosting times of raw materials in rail cars is developed. To research various multidimensional data array, the method of mathematical modeling is improved by addition of modern technologies of deep exploratory data analysis Data mining. Based on study of changing patterns of the key parameters of the process, model of determining the defrosting times of raw materials in rail cars is developed. As the result of industrial experiment the model of measuring the coolant flow during preparation of raw materials in rail cars for unloading on the basis of determination of stages, temperature and time ranges of accumulated heat using, is developed. To determine the required structural parameters of garages, the method of calculating their capacity is improved. The research results allowed to enhance efficiency of transport and cargo handling complex in two phases: at first phase the idle time between operations of rail cars and additional transport operations were reduced; at the second phase based on using of accumulated heat, introduction of production system and improving construction of garages, processing capacity of complex was increased and transport costs were reduced.
Description: УДК 656.4.073(043.3) ГРНТИ 73.41 Захист — 29 червня 2017 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9969
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Dzhenchako.pdf796,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.