Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9962
Title: Creation of Export-Oriented Network of Grain Elevators in Ukraine
Other Titles: Створення експортно-орієнтованої мережі елеваторів в Україні
Создание экспортно-ориентированной сети элеваторов в Украине
Authors: Kozachenko, Dmytro M.
Vernigora, Roman V.
Rustamov, Rustam S.
Keywords: grain export
elevators
rail transportation
shipper routing
loading concentration
експорт зерна
елеватори
залізничні перевезення
відправницька маршрутизація
концентрація навантаження
экспорт зерна
элеваторы
железнодорожные перевозки
отправительская маршрутизация
концентрация погрузки
НДЧ
КСВ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Kozachenko, D. Creation of Export-Oriented Network of Grain Elevators in Ukraine / D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. — 2017. — № 2 (68). — С. 56—70. — doi: 10.15802/stp2017/99952.
Abstract: EN: Purpose. The scientific paper highlights improving the efficiency of export rail transportation of grain cargoes in Ukraine by introducing shipper routing and concentration of loading at the terminal grain elevators. Methodology. According to the experience of the USA and Canada, one of the most effective ways to reduce costs in the grain to-port supply chain is a shipper routing of the rail traffic. Shipper routing for transportation of grain cargoes involves the concentration of their loading on the multiple junctions. The junctions are proposed to be selected with the use of cluster analysis methods. For the formation of the grain loading concentration areas the authors used methods of set theory and multi-criteria optimization. Findings. Based on agglomerative cluster analysis algorithm, the junctions on a network of Ukrainian railways are selected and the areas of possible concentration of grain loading are formed. DSU-algorithm allowed distinguishing the overlapping and non-overlapping areas of concentration. The problem of selecting non-overlapping areas of the grain loading concentration is formalized as the problem of multiobjective integer programming with boolean variables. The solution of this problem by a modified simplex algorithm allows selecting on the railway network of Ukraine 24 districts of possible grain loading concentration, which cover 70 stations and at minimal additional cost provide routing of about 7.5 million tons of grain per year. Originality. The originality of the work lies in the fact that the authors developed the mathematical procedure for selection of junctions and concentration areas of grain loading at the Ukrainian railway network, taking into account the economic efficiency of the process. Practical value. Application of the developed method of grain loading concentration for the formation of unit trains will significantly reduce the logistics costs in the supply chain of grain to Ukrainian ports for export and, consequently, increase its competitiveness in foreign markets.
UK: Мета. В науковій роботі необхідно дослідити питання підвищення ефективності експортних залізничних перевезень зернових вантажів в Україні за рахунок впровадження відправницької маршрутизації та концентрації навантаження зерна на вузлових елеваторах. Методика. Як свідчить досвід США й Канади, одним із ефективних напрямків зниження витрат у логістичному ланцюзі доставки зерна в порти є відправницька маршрутизація залізничних перевезень. Відправницька маршрутизація перевезень зернових вантажів передбачає концентрацію їх навантаження на вузлових станціях. Вибір вузлових станцій пропонується здійснювати з використанням методів кластерного аналізу. Для формування районів концентрації навантаження зерна використані методи теорії множин і багатокритеріальної оптимізації. Результати. На основі агломеративного алгоритму кластерного аналізу на мережі залізниць України виділені вузлові станції та сформовані райони можливої концентрації навантаження зерна. З використанням DSU-алгоритму виділені пересічні й непересічні райони концентрації. Задача вибору непересічних районів концентрації навантаження зерна формалізована як задача багатокритеріального цілочислового програмування з булевими змінними. У результаті розв'язання цієї задачі за допомогою модифікованого симплекс-методу на мережі залізниць України виділено 24 райони можливої концентрації навантаження зерна, які охоплюють 70 станцій та при мінімальних додаткових витратах забезпечують відправницьку маршрутизацію близько 7,5 млн т. зерна в рік. Наукова новизна. На основі сучасного математичного апарата авторами розроблена методика вибору вузлових станцій та районів концентрації навантаження зернових вантажів на мережі залізниць України з урахуванням економічної ефективності процесу. Практична значимість. Застосування розробленої методики концентрації навантаження зерна для формування відправницьких маршрутів дозволить суттєво знизити логістичні витрати в ланцюзі постачання українського зерна в морські порти на експорт і, відповідно, підвищити його конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.
RU: Цель. В научной работе необходимо рассмотреть вопрос повышения эффективности экспортных железнодорожных перевозок зерновых грузов в Украине за счет внедрения отправительской маршрутизации и концентрации погрузки зерна на узловых элеваторах. Методика. Как свидетельствует опыт США и Канады, одним из эффективных направлений снижения расходов в логистической цепи доставки зерна в порты является отправительская маршрутизация железнодорожных перевозок. Отправительская маршрутизация перевозок зерновых грузов предусматривает концентрацию их погрузки на узловых станциях. Выбор узловых станций предлагается осуществлять с использованием методов кластерного анализа. Для формирования районов концентрации погрузки зерна использованы методы теории множеств и многокритериальной оптимизации. Результаты. На основе агломеративного алгоритма кластерного анализа на сети железных дорог Украины выделены узловые станции и сформированы районы возможной концентрации погрузки зерна. С использованием DSU-алгоритма выделены пересекающиеся и непересекающиеся районы концентрации. Задача выбора непересекающихся районов концентрации погрузки зерна формализована как задача многокритериального целочисленного программирования с булевыми переменными. В результате решения этой задачи с помощью модифицированного симплекс-метода на сети железных дорог Украины выделено 24 района возможной концентрации погрузки зерна, которые охватывают 70 станций и при минимальных дополнительных расходах обеспечивают отправительскую маршрутизацию около 7,5 млн т. зерна в год. Научная новизна. На основе современного математического аппарата авторами разработана методика выбора узловых станций и районов концентрации погрузки зерновых грузов на сети железных дорог Украины с учетом экономической эффективности процесса. Практическая значимость. Применение разработанной методики концентрации погрузки зерна для формирования отправительских маршрутов позволит существенно снизить логистические расходы в цепи поставки украинского зерна в морские порты на экспорт и, соответственно, повысить его конкурентоспособность на внешних рынках.
Description: D. Kozachenko: ORCID 0000-0003-2611-1350; R. Vernigora: ORCID 0000-0001-7618-4617; R. Rustamov: ORCID 0000-0002-5860-1840
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9962
http://stp.diit.edu.ua/article/view/99952
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.15802/stp2017/99952
Appears in Collections:Статті НДЧ
Статті КТВ
№ 2 (68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko.pdf880,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.