Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9907
Title: Матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы 6-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the 6th International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: нові грані людського існування
нове тисячоліття
рефлексія
філософія науки
новые грани человеческого существования
новое тысячелетие
рефлексия
философия науки
new facets of human existence
the new millennium
reflexion of
philosophy of science
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research : матеріали 6-ої Міжнар. наук. конф., 13.04–14.04.2017 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa, Східний науковий центр транспортної академії України, кафедра філософії і соціології. — Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. — 111 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріли 6-ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 13–14 квітня 2017 року в м. Дніпро, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материли 6-ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 13-14 апреля 2017 года в г. Днипро, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9907
Appears in Collections:Інші праці КФC
VІ Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theses_ Anthropological.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.