Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9888
Title: Economic and Legal Grounds for Investment in Development of Transport Infrastructure
Other Titles: Економіко-правове обґрунтування інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури
Экономико-правовое обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры
Authors: Zhelezniak, Viktoriia V.
Keywords: transport infrastructure
investment
investment activities
government regulation
rail transport
транспортна інфраструктура
інвестиції
інвестиційна діяльність
державне регулювання
залізничний транспорт
транспортная инфраструктура
инвестиции
инвестиционная деятельность
государственное регулирование
железнодорожный транспорт
КФЕБ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Zhelezniak, V. Economic and Legal Grounds for Investment in Development of Transport Infrastructure / V. Zhelezniak // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 1 (67). – С. 27–33. – doi: 10.15802/stp2017/92614.
Abstract: EN: Purpose. In Ukraine, as in many countries of the world, transport is one of the most fundamental sectors of the national economy, important part of the industrial and social spheres. But in the conditions of industry reforming there are problems of investing in development of rail transport. So the work is devoted to the grounds of potentially available sources of investment in infrastructure of railway transport of Ukraine. The work stresses the importance of the problem of attracting foreign investment in the economy, highlights the proposals to solve this problem. Methodology. To solve the problems of this class the work presents the proposed methods of analysis, synthesis and comparison, deduction, induction, logic and abstraction. It becomes necessary to search for and study of new conceptual approaches to organization of investment processes at railway transport enterprises, appropriate management and financial decisions and schemes of railway infrastructure development. Findings. The paper shows ways to optimize investment for modernization and technical re-equipment of the transport complex of Ukraine. It proposes the ways of attracting capital of investors for development of transport infrastructure: 1) compliance with European laws and regulations; 2) reforming of the tax system of Ukraine; 3) combating corruption in the country; 4) implementation of public-private partnership tools into the mechanism of state regulation of investment processes; 5) creating a favorable investment climate for implementation of rail transport infrastructure projects; 6) creating a system of compensation to investors; 7) guarantees of transport infrastructure investment protection. Originality. The work offers the sources of investment for development of railway infrastructure in Ukraine, which should include: state budget funds, use of targeted loans and leasing. The main direction of the state policy concerning infrastructure should be a gradual transition of activity in creation and operation of infrastructure facilities from a spending unit (that is a burden for the state) to efficient business through public-private partnerships. Practical value. Using these results will ensure the confidence of potential investors to invest in the development of transport infrastructure with income security.
UK: Мета. В Україні, як і в багатьох країнах світу, транспорт є однією з найбільш ґрунтовних галузей національної економіки, важливішою складовою частиною виробничої та соціальної сфери. Але в умовах реформування галузі існують проблеми інвестування в розвиток підприємств залізничного транспорту. Тому наукова робота присвячена обґрунтуванню потенційно доступних джерел інвестування в розвиток інфраструктури залізничного транспорту України. Зауважено на важливості проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку, висвітлено пропозиції щодо розв’язання цієї проблеми. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати методи аналізу, синтезу та порівняння, дедукції, індукції, логіки та абстрагування. Адже стають необхідними пошук і дослідження нових концептуальних підходів щодо організації інвестиційних процесів на підприємствах залізничного транспорту, відповідних управлінських, фінансових рішень та схем розвитку інфраструктури залізничного транспорту. Результати. У роботі наведено шляхи оптимізації інвестиційної діяльності для модернізації та технічного переоснащення транспортного комплексу України. Запропоновано шляхи залучення капіталів інвесторів у розвиток транспортної інфраструктури: 1) відповідність європейським нормативно-правовим актам; 2) реформування податкової системи України; 3) подолання корупції у країні; 4) впровадження інструментів державно-приватного партнерства у механізмі державного регулювання інвестиційних процесів; 5) створення сприятливого інвестиційного клімату для реалізації інфраструктурних проектів залізничного транспорту; 6) створення системи відшкодування збитків інвесторам; 7) надання гарантій захисту інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури. Наукова новизна. Запропоновано джерела інвестування в розвиток залізничної інфраструктури в Україні, який має включати: кошти державного бюджету, використання цільових позик, лізинг. Основним напрямом державної політики щодо інфраструктури повинен стати поступовий перехід діяльності зі створення й експлуатації об’єктів інфраструктури з витратної сфери (що є тягарем для держави) – в ефективний бізнес на основі державно-приватного партнерства. Практична значимість. Використання наведених результатів дозволить забезпечити довіру майбутніх інвесторів до вкладення коштів у розвиток інфраструктури транспорту з гарантією одержання зароблених прибутків.
RU: Цель. В Украине, как и во многих странах мира, транспорт является одной из наиболее фундаментальных отраслей национальной экономики, важной составной частью производственной и социальной сферы. Но в условиях реформирования отрасли существуют проблемы инвестирования в развитие предприятий железнодорожного транспорта. Поэтому работа посвящена обоснованию потенциально доступных источников инвестирования в развитие железнодорожного транспорта Украины. Отмечена важность проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику, освещены предложения для решения этой проблемы. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено использовать методы анализа, синтеза и сравнения, дедукции, индукции, логики и абстрагирования. Ведь становится необходимым поиск и исследование новых концептуальных подходов касательно организации инвестиционных процессов на предприятиях железнодорожного транспорта, соответствующих управленческих, финансовых решений и схем развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Результаты. В работе приведены пути оптимизации инвестиционной деятельности для модернизации и технического переоснащения транспортного комплекса Украины. Предложены пути привлечения капиталов инвесторов в развитие транспортной инфраструктуры: 1) соответствие европейским нормативно-правовым актам; 2) реформирование налоговой системы Украины; 3) преодоление коррупции в стране; 4) внедрение инструментов государственно-частного партнерства в механизме государственного регулирования инвестиционных процессов; 5) создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инфраструктурных проектов железнодорожного транспорта; 6) создание системы возмещения убытков инвесторам; 7) предоставление гарантий защиты инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. Научная новизна. Предложены источники инвестирования в развитие железнодорожной инфраструктуры в Украине, которые должны включать: средства государственного бюджета, использования целевых займов, лизинг. Основным направлением государственной политики в отношении инфраструктуры должен стать постепенный переход деятельности по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры с расходной сферы (что является бременем для государства) – в эффективный бизнес на основе государственно-частного партнерства. Практическая значимость. Использование приведенных результатов позволит обеспечить доверие будущих инвесторов к вложению средств в развитие инфраструктуры транспорта с гарантией получения заработанных доходов.
Description: V. Zhelezniak: ORCID 0000-0002-0224-4178
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9888
http://stp.diit.edu.ua/article/view/92614
http://stp.diit.edu.ua/article/view/92614/92556
Other Identifiers: DOI: http://dx.doi.org/10.15802/stp2017/92614
Appears in Collections:№ 1 (67)
Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhelezniak.pdf837,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.