Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9820
Title: Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні
Other Titles: Реинжиниринг бизнес-процессов в развитии железнодорожного туризма в Украине
The Reengineering of Business Processes in the Development of Railway Tourism
Authors: Головкова, Людмила Степанівна
Дяченко, Лідія Антонівна
Keywords: реінжиніринг
реінжиніринг бізнес-процесів
туристична інфраструктура
попит туристичний
фактор
реинжиниринг
реинжиниринг бизнес-процессов
туристическая инфраструктура
спрос туристический
reengineering
reengineering of business processes
tourist infrastructure
tourist demand
factor
КФЕБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Головкова, Л. С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л. С. Головкова, Л. А. Дяченко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — Вип. 12. — С. 67—76.
Abstract: UK: Мета. Метою статті є обґрунтування доцільності та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у розвиток залізничного туризму в Україні. Це сприятиме пожвавленню скороченого останнім часом попиту на туристичні послуги, досягненню вищого рівня реалізації існуючого попиту на послуги перевезення туристів залізничним транспортом, підвищенню рівня реалізації сукупного попиту при перевезенні туристів залізничним транспортом, урегулюванню попиту на залізничний туризм протягом року, досягненню економічного прориву всіма учасниками ринку туристичних послуг тощо. Методика. Методичну основу дослідження питання щодо розвитку залізничного туризму в Україні склали: статистичні дані ЦСУ України, праці зарубіжних та вітчизняних науковців з питань реінжинірингу бізнес-процесів у сфері послуг, а також з питань функціонування та розвитку туризму в Україні. Автори вважають, що існує скорочений попит на туристичні послуги, нереалізований попит на перевезення туристів залізничним транспортом, нерегулярний попит із перевезення туристів залізничним транспортом, існував у минулому часовому періоді нереалізований сукупний попит на перевезення туристів залізничним транспортом, і є потреба здійснювати реінжиніринг бізнес-процесів для кращого розвитку залізничного туризму в Україні, досягнення вищого рівня задоволення споживачів та підвищення рівня конкурентоспроможності залізничних підприємств тощо. Результати. У статті проаналізовано дані ЦСУ щодо перевезення туристів деякими видами транспорту України, у т.ч. залізничним, а також туристичні потоки внутрішніх туристів в Україні, кількість екскурсантів тощо. Автори обґрунтували практичні пропозиції щодо перспективного розвитку залізничного туризму в Україні, дослідили деякі особливості впровадження реінжинірингу бізнес-процесів щодо необхідності здійснення змін. Це забезпечить краще задоволення існуючого попиту споживачів на послуги залізничного туризму в Україні, зумовить підвищення рівня розвитку регіональних економік на певних територіях України та національної економіки загалом. Наукова новизна. Авторами статті доведено таке: управління скороченим попитом на туристичні послуги є можливим та необхідним. Для більш ефективного розвитку залізничного туризму в Україні потрібним є впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. У статті запропоновано практичні заходи для учасників ринку перевезення туристів залізничним транспортом із урахуванням інтересів усіх бізнес-партнерів та запропоновано напрямки їх спільної взаємодії, що забезпечать підвищення рівня їх економічного розвитку, гармонічні відносини зі споживачами та суспільством. Практична значимість. Практичне впровадження запропонованих у статті заходів забезпечить для усіх учасників ринку туристичних перевезень залізничним транспортом нові можливості щодо кращих фінансово-економічних результатів діяльності, забезпечить вищий рівень їх прибутковості, краще позиціонуватиме Україну як туристичну державу, сприятиме задоволенню похідного (сполучного) попиту на супутні туристичні послуги та товари.
RU: Цель. Целью статьи является обоснование целесообразности и разработка практических рекомендаций по внедрению реинжиниринга бизнес-процессов в развитие железнодорожного туризма в Украине. Это будет способствовать оживлению сокращенного в последнее время спроса на туристические услуги, достижению высшего уровня существующего спроса на услуги перевозки туристов железнодорожным транспортом, повышению уровня реализации совокупного спроса при перевозках туристов железнодорожным транспортом, урегулированию спроса на железнодорожный туризм в ближайшей перспективе, достижению экономического прорыва всеми участниками рынка туристических услуг и т.д. Методика. Методической основой исследований по развитию железнодорожного туризма являются работы зарубежных и отечественных ученых по вопросам реинжиниринга бизнес-процессов, а также по функционированию и развитию туризма в Украине. Авторы считают, что имеет место сокращенный спрос на туристические услуги, нереализованный спрос на перевозки туристов железнодорожным транспортом, нереализованный в прошлых периодах совокупный спрос на перевозки туристов железнодорожным транспортом, существует также нерегулярный спрос по перевозкам туристов железнодорожным транспортом, поэтому актуализируется необходимость проведения реинжиниринга бизнес-процессов в целях развития железнодорожного туризма в Украине, удовлетворения потребностей потребителей и повышения эффективности предприятий железнодорожной отрасли. Результаты. В статье проведен анализ статистических данных по перевозкам туристов некоторыми видами транспорта Украины, в т.ч. железнодорожным, а также анализ туристических потоков внутри страны и т.д. Авторы обосновали практические предложения относительно перспективного развития железнодорожного туризма в Украине, провели исследования особенностей внедрения реинжиниринга бизнес-процессов. Эти направления обеспечат удовлетворение существующего спроса на услуги железнодорожного туризма в Украине, повышение уровня развития региональных экономик на некоторых территориях Украины и национальной экономики в общем. Научная новизна. Авторами статьи обосновано, что управление сокращенным спросом на туристические услуги является возможным и необходимым. Для достижения целей относительно более эффективного развития железнодорожного туризма в Украине необходимо проведение реинжиниринга бизнес-процессов. В статье разработаны практические рекомендации для участников ринка туристических перевозок с учетом интересов всех бизнес-партнеров и предложены направления их взаимодействия, что обеспечит повышение уровня экономического развития, гармонизацию взаимоотношений с потребителями и обществом. Практическая значимость. Практическое внедрение предложенных направлений обеспечит для участников рынка туристических перевозок железнодорожным транспортом новые конкурентные преимущества, повышение рыночной стоимости предприятий железнодорожной отрасли и позиционирования Украины как туристического государства, что будет в конечном итоге способствовать удовлетворению производного (связующего) спроса на сопутствующие туристические услуги и товары.
EN: The purpose. The purpose of this research is rationale for the application of «the reengineering of business processes» in the development of railway tourism in Ukraine as well as working out the practical recommendations for implementing changes. This will revitalize the reduced demand for travel services, help to achieve a better level of satisfaction of the existing demand for tourist railway transportation, better realization of composite demand for tourist railway transportation, regulation of the demand for tourist railway transportation throughout the year, economic breakthrough of all the participants of tourism service market and so on. Methods. The problem of the development of Ukrainian railway tourism has such a methodical base: statistical information given by the Ukrainian CBS, study of foreign and domestic scientists concerning the reengineering of business processes in the service industry as well as tourism functioning and development in Ukraine. According to authors opinion there is reduced demand for travel services, there is untapped demand for tourist railway transportation, there was an untapped composite demand for tourist railway transportation in the past, there is irregular demand for tourist railway transportation, there is a need to implement the reengineering of business processes for a better development of railway tourism in Ukraine as well as for achieving a better level of customer satisfaction and improving the competitiveness of railway enterprisers and so on. Results. The article analyzes the information given by CBS concerning some types of tourist transportation in Ukraine (including railway transport), the flow of domestic tourists in Ukraine, the number of excursionists etc. The authors substantiated some efficient suggestions for future development of railway tourism in Ukraine and explored some features of the reengineering of business processes implementation. This will ensure better customer satisfaction concerning railway tourism services in Ukraine, improve the level of regional economic development in certain areas of Ukraine as well as the national economics as a whole. Scientific novelty. The authors of the article proved: management of the reduced demand for travel services is possible and necessary. To achieve the effective development of railway tourism in Ukraine it is necessary to implement the reengineering of business processes. The article gives some practical steps for the market of tourist railway transportation, taking into account the interests of all business partners, their cooperation that will increase level of their economic development, harmonious relationships with consumers and society. The practical significance. Practical implementation of suggested steps will give an opportunity to achieve better financial and economic results to all the participants of railway transportation, ensure a higher profitability level, present Ukraine as a tourist state, increase the satisfaction of derived demand for attendant travel services and products.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9820
http://pte.diit.edu.ua/article/view/95620
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Випуск 12 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovkova.pdf293,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.