Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9800
Title: Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків
Other Titles: Повышение эффективности эксплуатации технических средств железнодорожных узлов при переработке местных вагонопотоков
Increase of Technical Means of Railway Junctions’ Operation Effectiveness While Pro-Cessing of Domestic Car Traffic Volume
Authors: Коробйова, Руслана Геннадіївна
Keywords: залізничні вузли
сортувальні станції
сортувальні пристрої
імітаційні моделі
місцеві вагони
оптимізація
железнодорожные узлы
сортировочные станции
сортировочные устройства
имитационные модели
местные вагоны
оптимизация
railway nodes
sorting stations
sorting devices
simulation models
local wagons
optimization
КСВ
Issue Date: 22-Apr-2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Коробйова, Р. Г. Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20 / Р. Г. Коробйова ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2009. — 152 с. Захист — 22 травня 2009 р.
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена питанням зменшення експлуатаційних витрат, пов’язаних з переробкою місцевих вагонопотоків у залізничних вузлах за рахунок більш ефективного використання технічних засобів станцій. У роботі виконано комплексне обслідування залізничного вузла, встановлена технологія обробки місцевих вагонопотоків, визначені характеристики розподілу вхідних поїздопотоків та параметри розподілу випадкових величин тривалості виконання технологічних операцій. Для оцінки впливу технічного забезпечення станцій і обсягів маневрової роботи з місцевими вагонами на показники їх функціонування розроблена модель руху маневрових составів та ергатична імітаційна модель функціонування залізничних станцій. На основі запропонованих моделей розроблено програмні комплекси для визначення техніко-експлуатаційних показників роботи залізничних станцій. Методами імітаційного моделювання визначено залежності витрат станцій від обсягів маневрової роботи з місцевими вагонами. Задача удосконалення розподілу маневрової роботи з місцевими вагонами у вузлі формалізована і розв’язана як задача динамічного програмування, що дозволяє відійти від існуючої методики техніко-економічного порівняння варіантів і забезпечує пошук оптимального рішення для крупних залізничних вузлів. Результати роботи впроваджені на Придніпровській залізниці, на промисловому залізничному транспорті ТОВ «МЗ «Дніпросталь» та у навчальному процесі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
EN: THE SUMMARY The dissertation is devoted to the questions of working costs reduction con-nected with processing of domestic traffic volumes in railway junctions at the ex-pense of more effective utilization of stations technique. An integrated study of railway junction is carried out, a technology of domes-tic traffic volumes processing is established, characteristics of distribution of incom-ing traffic volume and parameters of random distribution of duration of working operations performance are determined. The model of shunting rolling stock movement and ergatic imitating model of railway stations functioning is developed for estimation of the influence of stations techniques and volumes of shunting ser-vice with domestic cars on their functioning parameters. The software complexes for definition of technological and operational parameters of railway stations work are developed on the basis of proposed models. Relations of stations charges and volumes of shunting operation with domestic cars are determined by methods of simulation models. The problem of improvement of shunting operation distribution with domestic cars in junctions is formalized and solved as a dynamic programming problem. This allows to step aside from existing methods of technical and economic alternatives comparison and optimizes major railway junctions. Results of work are implemented on Pridneprovskaya railway in industrial railway transport LLC “MZ “Dneprostal” and in academic activities of Dneprope-trovsk national university of railway transport at training of specialists and masters on speciality «The organization of transportations and management on railway transport».
RU: АННОТАЦИЯ Диссертация посвящена вопросам снижения эксплуатационных расходов связанных с переработкой местных вагонопотоков в железнодорожных узлах за счет более эффективного использования технических средств станций. Дана оценка теоретическим и практическим подходам, связанным с совершенствованием работы железнодорожных узлов. Показана актуальность задачи совершенствования распределения маневровой работы с местными вагонами между сортировочными и грузовыми станциями для более эффективного использования их технических средств. Установлено, что существующие методы решения данной задачи основываются на упрощенных аналитических и графических моделях и ориентированы на выполнение технико-экономических расчетов по сравнению ограниченного числа конкурирующих вариантов, что не обеспечивает поиск оптимального решения. Задача совершенствования эффективности использования технических средств железнодорожного узла рассмотрена на трех иерархических уровнях: микроуровень – сортировочное устройство; макроуровень – железнодорожный узел; метауровень – железнодорожный узел в целом. Для идентификации станций железнодорожного узла в работе выполнено комплексное обследование узла и определена технология обработки местных вагонопотоков, параметры входящих поездопотоков и параметры распределения случайных величин продолжительности технологических операций. Для оценки влияния конструкции сортировочных средств на продолжительность маневровых операций усовершенствована модель движения маневровых составов. На основании имитационного моделирования процесса формирования многогруппных составов получены статистические оценки продолжительности маневров на сортировочных горках разной мощности и вытяжных путях. Для оценки влияния объемов работы по сортировке местных вагонов на показатели работы станций разработана эргатическая функциональная модель железнодорожной станции. Указанная модель включает модель технологического процесса в которой последовательность операций задается конечным автоматом, информационную модель в виде суточного плана-графика и модель системы управления. На основании представленных моделей разработаны программные комплексы для получения технико-эксплуатационных показателей работы железнодорожных станций. Методами имитационного моделирования установлены зависимости расходов станций от объемов маневровой работы с местными вагонами. Перенос работы по подборке вагонов в подачи на грузовые фронты с грузовых станций на сортировочные позволяет использовать более производительные сортировочные средства и сократить продолжительность маневров, в то же время повышение загрузки сортировочной горки приводит к нелинейному росту простоев составов в ожидании обработки, поэтому задача распределения маневровой работы с местными вагонами в узле является оптимизационной. Учитывая характер целевой функции и ограничений указанная задача формализована и решена как задача динамического программирования. Результаты работы внедрены на Приднепровской железной дороге, на промышленном железнодорожном транспорте ОАО «МЗ «Днепросталь» и в учебном процессе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта при подготовке специалистов и магистров по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9800
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korobiova.pdfscanned copy2,64 MBAdobe PDFView/Open
Korobiova_aref.pdfe-version734,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.