Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9554
Title: Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні
Other Titles: Проблемы развития пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в Украине
Problems of Development Passenger Transportation by Railway Transport in Ukraine
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Kozachenko, Dmytro M.
Kozachenko, Dmitriy N.
Коробйова, Руслана Геннадіївна
Коробьева, Руслана Геннадиевна
Korobyova, Ruslana G.
Рубець, Андрій Вікторович
Рубец, Андрей Викторович
Rubets, Andriy V.
Keywords: залізничний транспорт
пасажирські перевезення
конкуренція
пасажирообіг
стійкий розвиток
железнодорожный транспор
пассажирские перевозки
конкуренция
пасажирооборот
устойчивое развитие
railway transport
passenger traffic
competition
passenger miles
sustainable development
НДЧ
КУЕР
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
Citation: Козаченко, Д. М. Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, А. В. Рубець // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — Вип. 12. — С. 45—50. — doi: 10.15802/tstt2016/85883.
Abstract: UK: Мета. Метою роботи є аналіз конкурентоспроможності залізничного транспорту України у порівнянні з іншими видами транспорту при виконанні пасажирських перевезень та розробка пропозицій щодо забезпечення збалансованого розвитку ринку залізничних перевезень. Методика. Дослідження виконані на основі методів математичної статистики та аналізу часових рядів. В процесі дослідження досліджені динаміка показників пасажирських перевезень залізничним транспортом України та його конкурентоспроможність у порівнянні з автомобільним транспортом. Результати. Незбалансований ринок транспортних послуг призводить до витіснення залізничного транспорту з ринку пасажирських перевезень, збільшення ризику загибелі та травмування людей під час поїздок, збільшення залежності України від імпортної нафти та нафтопродуктів, автомобілів та запасних частин до них. Подолання вказаної ситуації можливе лише за підтримки залізничних перевезень пасажирів зі сторони держави та місцевих органів влади. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній отримані нові залежності, що характеризують тенденції розвитку ринку перевезень пасажирів в Україні. Практична значимість. Практична значимість результатів дослдження полягає в тому, що вони показують спільність процесів, які відбуваються на залізничному транспор- ті України з процесами, що відбувалися на залізницях США та Західної Європи. З урахуванням цього в Україні повинні застосовуватись інструменти державної підтримки залізничного транспорту для забезпечення збалансованого розвитку транспортного ринку.
RU: Цель. Целью работы является анализ конкурентоспособности железнодорожного транспорта Украины по сравнению с другими видами транспорта при выполнении пассажирских перевозок и разработка предложений по обеспечению сбалансированного развития рынка железнодорожных перевозок. Методика. Исследования выполнены на основе методов математической статистики и анализа временных рядов. В процессе исследования изучены динамика показателей пассажирских перевозок железнодорожным транспортом Украины и его конкурентоспособность по сравнению с автомобильным транспортом. Результаты. Несбалансированный рынок транспортных услуг приводит к вытеснению железнодорожного транспорта с рынка пассажирских перевозок, увеличение риска гибели и травмирования людей во время поездок, увеличение зависимости Украины от импортной нефти и нефтепродуктов, автомобилей и запасных частей к ним. Преодоление указанной ситуации возможно только при поддержке железнодорожных перевозок пассажиров с стороны государства и местных органов власти. Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что в ней получены новые зависимости, характеризующие тенденции развития рынка перевозок пассажиров в Украине. Практическая значимость. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они показывают общность процессов, которые происходят на железнодорожном транспорте Украины с процессами, происходившими на железных дорогах США и Западной Европы. С учетом этого в Украине должны применяться инструменты государственной поддержки железнодорожного транспорта для обеспечения сбалансированного развития транспортного рынка.
EN: Purpose. The research aims the analysis of the competitiveness of rail transport in Ukraine compared to other modes of transport in the performance of passenger transport and development of proposals to ensure a balanced sustainability of the railway service. Methodology. The research is based on the methods of mathematical statistics and time series analysis. The trend data of passenger transportation by railways in Ukraine and its competitiveness in comparison with road transport is analyzed. Findings. Unbalanced market of transport services is leading to displacement of the railway transport from passenger market, increase of the risk of people`s death and injury while traveling, increase of Ukraine's dependence on imported oil and oil-products, autos and details for them. Removing this situation is possible only with the support of railway transportation by state and local government. Originality. There are received new dependencies which characterizing trends in the freight and passenger market in Ukraine. Practical value. The practical importance of research shows the community of the processes that occur in railway transport of Ukraine with the processes which taking place on the railways of the United States and Western Europe. Ukraine should apply instruments of state support for railway transport to ensure balanced development of the transport market.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Корoбйова: ORCID 0000-0002-6424-1079; А. Рубець: ORCID 0000-0002-3941-6965
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9554
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/85883/pdf_87
Other Identifiers: http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85883
Appears in Collections:Випуск 12 (ТСТП)
Статті НДЧ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko_ Korobyova.pdf793,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.