Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
Title: Підвищення надійності силових контактних з’єднань електропневматичних контакторів електровозів постійного струму
Other Titles: Повышение надежности силовых контактных соединений электропневматических контакторов электровозов постоянного тока
Increase of Reliability of Power Contact Connections Electropneumatic Contactor Electric Locomotives of a Direct Current
Authors: Баб’як, Микола Олександрович
Keywords: надійність
контакт
напайка
електричний апарат
контактний опір
ресурс
знос
стабільність
електрорухомий склад
надежность
электропневматический контактор
электрический аппарат
контактное сопротивление
электроподвижной состав
износ
стабильность
псевдосплав
reliability
contact
electropneumatic contactor
brazing
the electric device
contact resistance
a resource
a rolling stock
deterioration
stability
pseudo-alloy
КТТ (ЛФ)
Issue Date: 16-Jan-2004
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
Citation: Баб'як, М. О. Підвищення надійності силових контактних з'єднань електропневматичних контакторів електровозів постійного струму. : автореф. дис. … канд. техн наук: 05.22.09 / М. О. Баб'як ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с.
Abstract: UK: Дисертація присвячена підвищенню експлуатаційної надійності роботи та здешевленню ремонту силових контактних з’єднань електропневматичних контакторів електровозів постійного струму шляхом заміни чи відновлення мідних контактів композиційними матеріалами (псевдосплавами). У роботі виконано аналіз особливостей роботи і видів пошкоджень електропневматичних контакторів електровозів. Розроблено двомірну модель і новий спосіб оцінки показників параметричної надійності роботи сильнострумових контактів силових кіл електровозів за критеріями їх зносу і контактного опору з врахуванням кореляційного зв’язку між контактним опором і температурою контактів. Вперше встановлено закономірності зношування силових контактів, що відновлені різними матеріалами, електропневматичних контакторів електровозів постійного струму і зміни їх контактного опору від пробігу, сили і тривалості протікання тягового струму, кількості переключень контакторів в умовах реальної експлуатації електровозів. Розроблено модель формування поступових відмов за критерієм зносу, що враховує фізику явищ зношення. На основі результатів виконаних експлуатаційних випробувань розраховано ресурс контактних елементів, відновлених різними матеріалами. Методом імовірнісного прогнозування визначено імовірності відмов за критерієм зносу контактів, відновлених напайками з усіх типів досліджених матеріалів за пробіг до ПР 3. Розроблено і впроваджено технологію відновлення контактів псевдосплавом МДК-3; подано основні операції технології пайки напайок; розраховано річний економічний ефект.
RU: Диссертация посвящена повышению эксплуатационной надежности работы силовых контактных соединений электропневматических контакторов электровозов постоянного тока путем замены или восстановления медных контактов композиционными материалами (псевдосплавами). В работе проведен анализ особенностей работы и видов повреждений электропневматических контакторов электровозов. Разработана двухмерная модель и новый способ оценки показателей параметрической надежности работы сильноточных контактов силовых цепей электровозов по критериям их износа и контактного сопротивления с учетом корреляционной связи между контактным сопротивлением и температурой контактов. Впервые определены закономерности изнашивания силовых контактов, восстановленных разными материалами, электропневматических контакторов электровозов постоянного тока и изменения их контактного сопротивления от пробега, силы и продолжительности протекания тягового тока, количества переключений контакторов в условиях реальной эксплуатации электровозов. Разработана модель формирования постепенных отказов по критерию износа, который учитывает физику явлений износа. На основе результатов выполненных эксплуатационных испытаний рассчитан ресурс контактных элементов, восстановленных разными материалами. Методом вероятностного прогнозирования определены вероятности отказов по критерию износа контактов, восстановленных напайками из всех типов исследованных материалов за пробег до ТР 3. Разработана и внедрена технология восстановления контактов псевдосплавом МДК-3; представлены основные операции технологии пайки напаек; рассчитан годовой экономический эффект.
EN: The dissertation is devoted to increase of operational reliability of work of power contact connections electropneumatic contactor electric locomotives of a direct current by replacement or restoration of copper contacts by composite materials (pseudo-alloys). In work the analysis of features of work and kinds of damages electropneumatic contactor electric locomotives is lead. The two-dimensional model and new way of an estimation of parameters parametrical reliability work contacts of power circuits of electric locomotives by criteria of their deterioration and contact resistance is developed in view of correlation communication between contact resistance and temperature of contacts. For the first time laws of wear process of the power contacts restored by different materials, electropneumatic contactor electric locomotives of a direct current and change of their contact resistance from run, force and duration of course of a traction current, quantity of switchings contactor in conditions of real operation of electric locomotives are determined. The model of formation of gradual refusals by criterion of deterioration which takes into account physics of the phenomena of deterioration is developed. On the basis of results of the executed operational tests the resource of the contact elements restored by different materials is designed. The method of probable forecasting determines probabilities of refusals by criterion of deterioration of the contacts restored by plates from all types of investigated materials. The technology of restoration of contacts is developed and introduced pseudo-alloy МDК-3; the basic operations of technology of the soldering brazing are submitted; annual economic benefit is designed.
Description: М. Баб'як: ОRCID 0000-0001-5125-9133
Захист 19 лютого 2004 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babyak.pdf945,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.