Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/948
Title: Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів
Other Titles: Усовершенствование ценообразования на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов
The Price Formation Improvement for the Additional Services of Railway Stations
Authors: П’ятигорець, Ганна Сергіївна
Keywords: реформування пасажирського господарства
пасажирські перевезення
залізничні вокзали
додаткові послуги
собівартість послуг
ціноутворення на додаткові послуги
реформирование пассажирского хозяйства
пассажирские перевозки
железнодорожные вокзалы
дополнительные услуги
себестоимость услуг
ценообразование на дополнительные услуги
reprocessing of passenger sector
passenger traffic
railway stations
additional services
services prime cost
price formation for the additional services
КОАІВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: П'ятигорець Г. С. Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Дніпропетровськ, 2012. 21 с.
Abstract: UK: Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню шляхів удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів за рахунок: удосконалення теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги залізничних вокзалів; урахування впливу зовнішніх факторів на формування цін на додаткові послуги вокзалів; обґрунтування доцільності впровадження запропонованого теоретико-методологічного підходу до визначення цін на додаткові послуги вокзалів. У дисертаційній роботі розроблено й обґрунтовано нові принципи складання калькуляцій на додаткові послуги, які дозволяють максимально наблизити розрахункову ціну послуги до реальної середньої ринкової ціни. Удосконалено теоретико-методологічний підхід до ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів, що полягає у віднесенні частини прямих витрат перевезень до складу витрат підсобно-допоміжної діяльності, визначенні загальновиробничих і адміністративних витрат з використанням нової бази розподілу, визначенні витрат на перспективу з використанням індексів інфляції та середніх ринкових цін на матеріальні ресурси, що дає можливість визначати ціни на послуги на підставі фактичної собівартості та встановлювати рентабельність у межах антимонопольного законодавства.
RU: Диссертация посвящена обоснованию путей совершенствования ценообразования на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов за счет: совершенствования теоретико-методологического подхода к определению цен на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов; учета влияния внешних факторов на формирование цен на дополнительные услуги вокзалов; обоснования целесообразности внедрения предложенного теоретико-методологического подхода к определению цен на дополнительные услуги вокзалов. В диссертационной работе разработаны и обоснованы новые принципы составления калькуляций на дополнительные услуги, которые позволяют максимально приблизить расчетную цену услуги к реальной средней цены. Усовершенствован теоретико-методологический подход к ценообразованию на дополнительные услуги железнодорожных вокзалов, который заключается в отнесении части прямых затрат перевозок в состав расходов подсобно-вспомогательной деятельности, определении общепроизводственных и административных расходов с использованием новой базы распределения, определении расходов на перспективу с использованием индексов инфляции и средних рыночных цен на материальные ресурсы, что позволяет определять цены на услуги на основании фактической себестоимости и устанавливать рентабельность в пределах антимонопольного законодательства.
EN: The thesis is devoted to the justification of the price formation improvement ways for the additional services of railway stations, for the expense of: – the improvement of theoretical and methodological approach to the price determination for the additional services of the railway stations; – the consideration of the external factors influence for the price formation for the additional services of the railway stations; – the justification of reasonability of theoretical and methodological approach to the price determination for the additional services of the railway stations introduction. This thesis has developed and justified the new principles of the estimates making for the additional services that allow bringing the calculated price to the actual average market price as close as possible. The theoretical and methodological approach to the price formation for the additional services of the railways stations was improved, which lies in reckoning of the part of the direct expenses for the traffic towards the composition of the expenses of subsidiary and auxiliary activity, determination of the general production and administrative expenses with the usage of new distribution base, determination of expenses for the prospects with the usage of the inflation indices and average market prices for the material resources that gives the opportunity to determine the prices for the services on the basis of the actual cost price and fix the profitability within the bounds of the antimonopoly law.
Description: Захист - 02 березня 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/948
Appears in Collections:Статті КОіО ДІІТ
Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piatygorets.pdf325,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.