Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9429
Title: Діагностування і виправка положення залізничної колії колійними машинами
Other Titles: Диагностика и выправка положения железнодорожного пути путевыми машинами
Authors: Курган, Дмитро Миколайович
Гаврилов, Максим Олексійович
Keywords: виправка колії
рихтування колії
метод стріл
залізнична крива
стан колії
непогашене прискорення
допустима швидкість
выправка пути
рихтовки пути
метод стрел
железнодорожная кривая
состояние пути
непогашенный ускорения
допустимая скорость
track alignment
rihtovki paths
arrow method
railway curve
state of paths
my outstanding acceleration
permitted speed
КПБД
КККГ
Issue Date: 2016
Publisher: Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія", Харків
Citation: Курган, Д. М. Діагностування і виправка положення залізничної колії колійними машинами: [препринт] / Д. М. Курган, М. О. Гаврилов // Українська залізниця. — 2016. — № 8 (38). — С. 60—64.
Abstract: UK: Ціль. Проаналізувати сучасні проблеми щодо оцінки та відновлення стану колії за її геометричним положенням колійними машинами. Показати складності щодо обґрунтування допустимої швидкості руху за геометрією плану колії, отримати напрямки вирішення задач виміру плану з відповідною точністю. Надати рішення поставлених задач на прикладі модернізації комп’ютерних систем для колійних машин. Методика. Розглянуто практичні формули розрахунку положення колії та встановлення допустимою швидкості руху у відповідності до сучасних фізико-математичних методів. Показано порівняння теоретичних розрахунків горизонтального прискорення з результатами експериментальних вимірювань. Результати. Існуючі методи розрахунку допустимої швидкості за характеристиками плану повинні корегуватися для урахування динамічних явищ, що набирають важливості при зростанні швидкостей руху. Визначення реального положення колії, навіть з використанням сучасних колійних машин, є складною математичною задачею, яка може бути вирішена тільки в заданому діапазоні точності. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку задачі встановлення допустимих швидкостей руху поїздів та визначення реального положення колії за результатами виміру колійними машинами. Практична значимість. Запропоновані напрямки розвитку вимірювальних засобів сучасних колійних машин на прикладі застосування комп’ютерної системи «Стріла» на ВПР-02.
RU: Цель. Проанализировать современные проблемы в оценке и восстановление состояния пути по ее геометрическим положением путевыми машинами. Показать сложности по обоснованию допустимой скорости движения по геометрии плана пути, получить направление решения задач измерение плана по соответствующей точностью. Предоставить решение поставленных задач на примере модернизации компьютерных систем для путевых машин. Методика. Рассмотрены практические формулы расчета положения пути и установления допустимой скорости движения в соответствии с современными физико-математическими методами. Показано сравнение теоретических расчетов горизонтального ускорения результатам экспериментальных измерений. Результаты. Существующие методы расчета допустимой скорости по характеристикам плана должны корректироваться для учета динамических явлений, набирают важности при росте скоростей движения. Определение реального положения пути, даже с использованием современных путевых машин, является сложной математической задачей, которая может быть решена только в заданном диапазоне точности. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие задачи установления допустимых скоростей движения поездов и определение реального положения пути по результатам измерения путевыми машинами. Практическая значимость. Предложенные направления развития измерительных средств современных путевых машин на примере применения компьютерной системы «Стрела» на ВПР-02.
Description: Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9429
Appears in Collections:Статті КККГ
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurhan.pdf6,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.