Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9286
Title: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів
Other Titles: Математическое моделирование земляного полотна железных дорог на основе метода конечных элементов
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Петренко, Владимир Дмитриевич
Petrenko, Vladimir D.
Тютькін, Олексій Леонідович
Тютькин, Алексей Леонидович
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
Кулаженко, Євгеній Юрійович
Кулаженко, Евгений Юрьевич
Kulazhenko, Yevhenii Yu.
Кулаженко, Олена Миколаївна
Кулаженко, Елена Николаевна
Kulazhenko, Olena Mykolaivna
Keywords: земляне полотно
залізниця
математичне моделювання
комплекс SCAD
земляное полотно
железная дорога
математическое моделирование
dirt bed
railway
math modeling
complex SCAD
КМ
ГНДЛ механіки ґрунтів
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Посібник розроблено для вивчення напружено-деформованого стану земляного полотна залізниці шляхом математичного моделювання на основі методу скінченних елементів. У ньому наведено як загальні відомості про метод та професійний розрахунковий комплекс SCAD, так і практичні рекомендації щодо створення адекватних реальним умовам експлуатації скінченно-елементних моделей земляного полотна. Посібник складено відповідно до календарного плану практичних занять дисципліни «Математичні методи моделювання взаємодії в системі "кріплення – масив"» для магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
RU: Пособие разработано для изучения напряженно-деформированного состояния земляного полотна железной дороги путем математического моделирования на основе метода конечных элементов. В нем приведены как общие сведения о методе и профессиональном расчетном комплексе SCAD, так и практические рекомендации по созданию адекватных реальных условиях эксплуатации конечно-элементных моделей земляного полотна. Пособие составлено в соответствии с календарным планом практических занятий дисциплины «Математические методы моделирования взаимодействия в системе "крепления - массив"» для магистров высших учебных заведений, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия».
Description: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів : навч. посіб. / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, Є. Ю. Кулаженко, О. М. Кулаженко. — Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. — 64 с. — ISBN 978-966-8471-76-6. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9286
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-76-6
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці ГНДЛ механіки ґрунтів
Інші праці КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko.pdfA fragment of text924,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.