Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9275
Title: Features of Drilling-and-Blasting at Construction of Beskidskiy Tunnel
Other Titles: Особливості комплексу буровибухових робіт при будівництві Бескидського тунелю
Особенности комплекса буровзрывных работ при строительстве Бескидского тоннеля
Authors: Petrenko, Vladimir D.
Петренко, Володимир Дмитрович
Петренко, Владимир Дмитриевич
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
Тютькін, Олексій Леонідович
Тютькин, Алексей Леонидович
Proskurnia, S. T.
Проскурня, Сергій Тимофійович
Проскурня, Сергей Тимофеевич
Keywords: drilling and blasting works
technology of high-mountain tunnel constructing
railway tunnel
blast seismic
shot-delay and delay charges
буровибухові роботи
технологія проходки високогірного тунелю
залізничний тунель
вибухова сейсміка
короткоуповільнені та уповільнені заряди
буровзрывные работы
технология проходки высокогорного тоннеля
железнодорожный тоннель
взрывная сейсмика
короткозамедленные и замедленные заряды
КМТ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Petrenko, V. D. Features of Drilling-and-Blasting at Construction of Beskidskiy Tunnel=Особливості комплексу буровибухових робіт при будівництві Бескидського тунелю / V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, S. T. Proskurnia // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 5 (65). – C. 178 – 185. – doi: 10.15802/stp2016/84127.
Abstract: EN: Purpose. In this article it is necessary to analyze the possibility of developing technology and increasing its efficiency during the Beskidskiy tunnel construction in difficult engineering and geological conditions. Methodology. The authors have performed analysis of the technological level of mining and construction works, new technique, equipment and production. One of the important issues of blasting operation is to ensure the seismic safety, acting at a distance of 30 m in the axes of single-track tunnel, as the distance to it will be 20 m from the nearest charge in the laying tunnel. This problem was solved by applying the combined blasting of blast-hole charges with delay-action and long-delay ways. Herewith the total mass of charges in the stope was divided into three groups, in which the first group is exploded by short-delay firing with, and the second one is exploded by shortdelay firing too with intervals of 200…400 ms, the third is exploded by long-delay blasting at intervals of 500…10000 ms. The combined blasting of short-delay charges and delay action ones let significantly reduce seismic action at a mass explosion of charges when driving of double-track railway tunnel of a large cross-section. Findings. The paper presents the developed technology model, describing dependence of the machines from engineering and geological conditions. The methodology of drilling and blasting works at the construction of the tunnel callote and stross as well as a technique of arrangement determination and intervals of shot-delay and delay blasting of blasthole explosive charges was developed. Maximum permissible concentration of gases and vapours at blasting was presented. The calculations showed that the maximum level of gas contamination of the working area in Beskidskiy tunnel is achieved at blast operations. In accordance with this ventilation of the tunnel when driving is carried out by independent systems with mechanical ventilation by blowing using mine fans of special mining enterprises. Originality. The developed seismically safety charge masses are based on the well-known state about antiseismic blasting regulations. Practical value. The authors proposed and grounded the efficient technology for reduction to practice of drilling and blasting works (with dividing of the tunnel cross-section into the calotte and stross during of the Beskydy high-mountain tunnel construction. The results of technological experiment are presented.
UA: Мета. В статті необхідно проаналізувати можливість розробки технології проведення буровибухових робіт та підвищення її ефективності при будівництві Бескидського тунелю в складних інженерногеологічних умовах. Методика. Автори виконали аналіз технічного рівня гірських і будівельних робіт, нової техніки, обладнання та виробництва. Використовувалось запропоноване забезпечення системою безпеки тунелю, який експлуатується (враховуючи, що відстань до нього 20 м від найближчого заряду в споруджуваному тунелі). Для цього була запропонована система комбінованого вибуху шпурових зарядів короткоуповільненим і уповільненим способами. Враховано, що загальна маса зарядів у заходці була розділена на три групи, в яких перша і друга групи підриваються короткоуповільнено, з інтервалами уповільнення 20…200 мс та 200…400 мс відповідно, і третя – уповільнено, з інтервалами 500…10 000 мс. Застосування цієї системи істотно знизило сейсмічну дію масового вибуху зарядів при проходці двоколійного залізничного тунелю великого поперечного перетину. Результати. В статті представлена розроблена технологічна модель, що описує залежність техніки від інженерних та геологічних умов. Була розроблена методологія проведення буровибухових робіт при будівництві калоти і штроси, а також техніка визначення та улаштування інтервалів короткоуповільненого і уповільненого підривання шпурових зарядів вибухових речовин. Представлена максимально допустима концентрація газів і парів при вибуху. Розрахунки показали, що максимальний рівень забруднення газами робочої зони в Бескидському тунелі досягається при вибухових процесах. Відповідно до цього, при вентиляції тунелю, коли проходка виконується по незалежним системам із механічною вентиляцією шляхом дуття, використовують шахтні вентилятори спеціалізованих гірських підприємств. Наукова новизна. Розроблені сейсмобезпечні зарядні маси базуються на добре відомому положенні про антисейсмічне підривання. Практична значимість. Авторами запропонована та обґрунтована ефективна технологія проведення буровибухових робіт (із розділенням поперечного перерізу тунелю на калоту і штросу) при прокладанні високогірного Бескидського тунелю. Представлені результати технологічних експериментів.
RU: Цель. В статье необходимо проанализировать возможность разработки технологии и повышения ее эффективности при строительстве Бескидского тоннеля в сложных инженерно-геологических условиях. Методика. Авторы выполнили анализ технического уровня горных и строительных работ, новой техники, оборудования и производства. Использовалось предлагаемое обеспечение системой безопасности тоннеля, который эксплуатируется (учитывая, что расстояние до него 20 м от ближайшего заряда в строящемся тоннеле). Для этого была предложена система комбинированного взрыва зарядов короткозамедленным и замедленным способами. Учтено, что общая масса зарядов в заходке была разделена на три группы, в которых первая и вторая группы подрываются короткозамедленно с интервалами замедления 20…200 мс и 200…400 мс соответственно, и третья – замедленно, с интервалами 500…10000 мс. Применение этой системы существенно снизило сейсмическое воздействие массового взрыва зарядов при проходке двухпутного железнодорожного тоннеля большого поперечного сечения. Результаты. В статье представлена разработанная технологическая модель, описывающая зависимость техники от инженерных и геологических условий. Разработана методология проведения буровых и взрывных работ при строительстве каллоты и штроссы тоннеля, а также техника определения расстановки и интервалов короткозамедленного и замедленного взрывания шпуровых зарядов взрывных веществ. Представлена максимально допустимая концентрация газов и паров при взрыве. Расчеты показали, что максимальный уровень загрязнения газами рабочей зоны в Бескидском тоннеле достигается при взрывных процессах. Соответственно этому, вентиляция тоннеля, когда проходка выполняется по независимым системам с механической вентиляцией путем продувки, выполняется с использованием шахтных вентиляторов специализированных горных предприятий. Научная новизна. Разработанные сейсмобезопасные зарядные массы основаны на хорошо известном положении об антисейсмическом взрывании. Практическая значимость. Авторами предложена и обоснована эффективная технология внедрения в практику буровзрывных работ (с разделением поперечного сечения тоннеля на калотту и штроссу) при прокладывании высокогорного Бескидского тоннеля. Представлены результаты технологических экспериментов.
Description: V. Petrenko: ORCID 0000-0002-5902-6155; O. Tiutkin: ORCID 0000-0003-4921-4758
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9275
http://stp.diit.edu.ua/article/view/84127/81943
http://stp.diit.edu.ua/article/view/84127
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2016/84127
Appears in Collections:Статті КМТ
№ 5 (65)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko, V.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.