Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9095
Title: Конфлікт інтересів при формуванні статей у Вікіпедії
Other Titles: Конфликт интересов при формировании статей в Википедии
Conflict of Interest in Formation of Articles in Wikipedia
Authors: Бобиль, Володимир Володимирович
Бобыль, Владимир Владимирович
Bobyl, Volodymyr V.
Дронь, Марина Анатоліївна
Дронь, Марина Анатольевна
Dron, Maryna A.
Keywords: університетські бібліотеки
статті
електронні енциклопедії
Вікіпедія
конфлікт інтересів
зацікавлені особи
оцінка якості
университетские библиотеки
статьи
электронные энциклопедии
Википедия
конфликт интересов
заинтересованные лица
оценка качества
university libraries
articles
electronic encyclopedias
Wikipedia
conflict of interest
stakeholders
quality assessment
КОАІВ
НТБ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Одним із напрямів роботи університетської бібліотеки є впровадження новітніх технологій, у тому числі застосування в бібліотечному сервісі онлайн-енциклопедій. У статті розглядається проблема виникнення конфлікту інтересів у процесі формування статей у Вікіпедії, досліджуються критерії оцінки якості контенту електронної енциклопедії через виокремлення ознак якісних та неякісних статей, надаються пропозиції щодо вирішення конфлікту стейкхолдерів та покращення якості контенту.
RU: Одним из направлений работы университетской библиотеки является внедрение новейших технологий, в том числе применения в библиотечном сервисе онлайн-энциклопедий. В статье рассматривается проблема возникновения конфликта интересов в процессе формирования статей в Википедии, исследуются критерии оценки качества контента электронной энциклопедии через выделение признаков качественных и некачественных статей, предоставляются предложения по решению конфликта стейкхолдеров и улучшение качества контента.
EN: One of the aspects of university library work is introduction of new technologies, including use of online encyclopedias in library service. The article deals with problem of conflict of interest in process formation of articles in Wikipedia, investigates criteria for the assessments of content quality of electronic encyclopedia through feature separation of qualitative and low-quality articles, and provides suggestions for conflict resolution of stakeholders and content quality improvement.
Description: Бобиль, В. В. Конфлікт інтересів при формуванні статей у Вікіпедії [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль, М. А. Дронь // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252412.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9095
Other Identifiers: DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252412
Appears in Collections:Статті НТБ
Статті КОіО (раніше КОАІВ)
III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyl_Dron.pdf386,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.