Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9066
Title: Підвищення надійності систем керування рухомим складом залізниць на базі сучасних комутаційних елементів
Other Titles: Повышение надежности систем управления подвижным составом железных дорог на базе современных коммутационных элементов
Authors: Маренич, Оксана Леонідівна
Keywords: геркон
математична модель
герконо-напівпровідниковий пристрій
безвідказність
ремонтопридатність
довговічність
система керування
рухомий склад залізниць
підвищення надійності
математическая модель
герконо-полупроводниковое устройство
безотказность
ремонтопригодность
долговечность
система управления
подвижной состав железных дорг
повышение надежности
reed switch
mathematical model
sealed-contact reed relay
reliability
мaintainability
lasting properties
controlling system
rolling stock of railways
reliability growth
Issue Date: 2-Jan-1998
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Дисертація присвячена питанням теоретичних та експериментальних досліджень по проблемам підвищення надійності систем керування рухомим складом залізниць на базі сучасних комутаційних елементів. Розроблені математичні моделі для визначення безвідказності роботи герконів з урахуванням специфічних умов експлуатації рухомого складу, теоретичні передумови уніфікації релейних елементів, методи підвищення надійності систем керування, принципи будови та експлуатації цих систем у вигляді совокупності функціональних блоків з потрібним рівнем безвідказності кожного з них. Наведені приклади практичного впровадження результатів досліджень у схемах електровозів, тепловозів, пасажирських вагонів; наведені дані про економічну ефективність впровадження результатів роботи.
RU: Диссертация посвящена вопросам теоретических и экспериментальных исследований по проблемам повышения надежности систем управления подвижным составом железных дорог на базе современных коммутационных элементов. Разработаны математические модели для определения безотказности работы герконов с учетом специфических условий эксплуатации подвижного состава, теоретические предпосылки унификации релейных элементов, методы повышения надежности систем управления, принципы построения и эксплуатации этих систем в виде совокупности функциональных блоков с нужным уровнем безотказности каждого из них. Приведены примеры практического внедрения результатов исследований в схемах электровозов, тепловозов, пассажирских вагонов; приведены данные об экономической эффективности внедрения результатов работы.
Description: Маренич, О. Л. Підвищення надійності систем керування рухомим складом залізниць на базі сучасних комутаційних елементів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / О. Л. Маренич ; Дніпропетр. ін.-т інж. зал. трансп. – Дніпропетровськ, 1998. — 17 с. Захист — 2 березня 1998 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9066
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marenich.pdf3,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.