Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8935
Title: Організаційні моделі управління туристичним бізнесом
Other Titles: Организационные модели управления туристическим бизнесом
Organizational Management Models in Tourism Business
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Keywords: організаційна структура
вузькоколійні залізниці
залізничний туризм
туристичний потік
туристичний маршрут
туристичний поїзд
залізничний тур
организационная структура
узкопутевые железные дороги,
железнодорожный туризм
туристический поток
туристический маршрут
туристический поезд
железнодорожный тур
the organizational structure
narrow gauge railway
tourist flow
tourist route
tourist train
КЕМ
Issue Date: 2016
Publisher: Ред. журн. "Економіка та держава", Київ
Abstract: UK: У будь-якій країні транспорт відіграє одну із провідних ролей у економіці держави. Україна не є виключенням. Через об'єктивні та суб'єктивні причини невдалого господарювання та управління на залізничному транспорті залізнична галузь опинилася на порозі банкрутства. Ані в державному бюджеті, ані в бюджеті Укрзалізниці, ані в місцевих бюджетах немає достатньо коштів для оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу. Нещодавні події, а саме акціонування Укрзалізниці у кінці 2015 року стало поштовхом для суттєвих зрушень в позитивну сторону в площині розвитку залізничного транспорту. Підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту можливо шляхом надання сервісу високого рівня та багатьох інших факторів, наприклад, вартість подорожі, час перебування в русі, наявність додаткових послуг - харчування, інтернет-зв'язку, ігрових куточків для дітей тощо. На думку автора, одним із напрямів ефективного залучення коштів вітчизняних та іноземних туристів може стати розвиток залізничного туризму, приклади вдалого функціонування якого є у багатьох європейських країнах. Мета статті полягає в порівнянні можливих варіантів побудови моделей управління туристичним бізнесом та створенні нової організаційної моделі побудови залізничної туристичної компанії, яка базується на різних принципах її відношення до монопольного або конкурентного сектору ПАТ "Українські залізниці", повного набору виконавчих функцій та взаємодії з іншими організаціями зовнішнього середовища. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками. Автором запропоновано організаційна модель побудови залізничної туристичної компанії, яка дозволить зробити її максимально незалежною від інших операторів туристичного ринку та підвищити ефективність її діяльності. В результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті наступні результати: залучення додаткових коштів на розвиток залізничного транспорту та індустрії туризму, оновлення рухомого складу та інфраструктури залізниць та туристичних об'єктів, підвищення рівня сервісу, створення нових робочих місць, підвищення іміджу України на світовій арені.
RU: В любой стране транспорт играет одну из ведущих ролей в экономике государства. Украина не является исключением. По объективным и субъективным причинам неудачного хозяйствования и управления на железнодорожном транспорте железнодорожная отрасль оказалась на пороге банкротства. Ни в государственном бюджете, ни в бюджете Укрзализныци, ни в местных бюджетах нет достаточно средств для обновления устаревшей инфраструктуры и подвижного состава. Последние события, а именно акционирования Укрзализныци в концу 2015 года стало толчком для существенных сдвигов в положительную сторону в плоскости развития железнодорожного транспорта. Повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта возможно путем предоставления сервиса высокого уровня и многих других факторов, например, стоимость путешествия, время пребывания в движении, наличие дополнительных услуг - питания, интернет-связи, игровых уголков для детей. По мнению автора, одним из направлений эффективного привлечения средств отечественных и иностранных туристов может стать развитие железнодорожного туризма, примеры удачного функционирования которого является во многих европейских странах. Цель статьи заключается в сравнении возможных вариантов построения моделей управления туристическим бизнесом и создании новой организационной модели построения железнодорожной туристической компании, которая базируется на различных принципах ее отношение к монопольному или конкурентного сектора ОАО "Украинские железные дороги", полного набора исполнительных функций и взаимодействия с другими организациями внешнего среды. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют системный анализ проблем обеспечения конкурентоспособности туристической отрасли в сфере пассажирских железнодорожных перевозок, теоретические положения экономической науки в области эффективности железнодорожного туризма и управления туристическими потоками. Автором предложено организационная модель построения железнодорожной туристической компании, которая позволит сделать ее максимально независимой от других операторов туристического рынка и повысить эффективность ее деятельности. В результате выполнения поставленных задач должны быть достигнуты следующие результаты: привлечение дополнительных средств на развитие железнодорожного транспорта и индустрии туризма, обновление подвижного состава и инфраструктуры железных дорог и туристических объектов, повышение уровня сервиса, создание новых рабочих мест, повышение имиджа Украины на мировой арене.
EN: In any country transport plays a leading role in the state economy. Ukraine is no exception. But due to objective and subjective reasons for the failed management and control in railway transport railway industry was on the verge of bankruptcy. Neither the state budget nor railway budget or local budgets do not have enough money to upgrade outdated infrastructure and rolling stock. Recent events such as corporatisation of railway in 2015 was the impetus for significant changes in a positive way to the development of rail transport plane. To increase the competitiveness of rail transport is possible by providing a high level of service and other factors. According to the author, one of the areas of effective fundraising domestic and foreign tourists may be the development of railway tourism, examples of successful operation of which is in many European countries. The purpose of the article is to compare the options of building management models in tourism business and creating new organizational model building rail travel company, which is based on different principles of relevance to a monopoly or a competitive sector Public Company "Ukrainian Railways", complete set of executive functions and interaction with other organizations outside environment. Theoretical and methodological basis of the study are systematic analysis of problems of competitiveness of the tourism industry in passenger rail transportation, theoretical principles of economics in the efficiency of railway tourism management and tourism flows. The author proposed organizational model company, which will make it as independent of other operators in the tourism market and improve the efficiency of its operations. As a result of the objectives to be achieved the following results: attracting additional funds for the development of rail transport and the tourism industry, rolling stock and railway infrastructure and tourist facilities, improve services, create jobs, improve the image of Ukraine in the world.
Description: Марценюк, Л. В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом / Л. В. Марценюк // Економіка та держава. — 2016. — № 3. — С. 23—27.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8935
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk.pdf179,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.