Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8924
Title: Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром
Other Titles: Определение продольных и поперечных параметров рельсовой линии мультиметром
Defining the longitudinal and Transverse Rail Track line Parameters Using Multimeter
Authors: Романцев, Іван Олегович
Романцев, Иван Олегович
Romantsev, Ivan O.
Keywords: рейкове коло
вимірювання параметрів рейкових ліній
опір ізоляції баласту
опір рейок
розрахунок рейкових кіл
рельсовая цепь
измерения параметров рельсовых линий
сопротивление изоляции балласта
сопротивление рельс
расчет рельсовых цепей
railway electric circuit
rail track parameters measurement
rail track electric insulation
electric resistance of rail
calculation in rail track circuit
КАТЗ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Мета. Розробка методу виміру поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії без використання спеціальної вимірювальної апаратури та виключення залежностей. Методика. Для розробки методу розглянуті недоліки методів визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії, сформована схема проведення вимірів та обмеження моделі, розроблена математична модель визначення первинних параметрів рейкової лінії без виміру фаз електричних сигналів. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати процес беззупинного дослідження поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії. Наукова новизна. Отримані нові залежності первинних параметрів рейкової лінії від напруг та струмів на початку та в кінці рейкової лінії, а також від індивідуальних параметрів рейкового кола в процесі її неперервної експлуатації. Практичне значення. Отриманий метод дозволяє визначати первинні параметри рейкової лінії на робочих частотах в процесі її експлуатації без закриття руху.
RU: Цель. Разработка метода измерения продольных и поперечных параметров рельсовой линии без использования специальной измерительной аппаратуры и выключения зависимостей. Методика. Для разработки метода рассмотрены недостатки методов определения продольных и поперечных параметров рельсовой линии, сформирована схема проведения измерений и ограничения модели, разработана математическая модель определения первичных параметров рельсовой линии без измерения фаз электрических сигналов. Результаты. Полученные данные дают возможность сформировать процесс безостановочного исследования продольных и поперечных параметров рельсовой линии. Научная новизна. Получены новые зависимости первичных параметров рельсовых линий от напряжений и токов в начале и конце рельсовой линии, а также от индивидуальных параметров рельсовой цепи в процессе её непрерывной эксплуатации. Практическая значимость. Полученный метод позволяет определять первичные параметры рельсовой линии на рабочих частотах в процессе её эксплуатации без закрытия движения.
EN: Purpose. Development of measurement method of longitudinal and transversal parameters of rail track lines without using special instrumentation and off dependency. Methodology. To develop the method discussed disadvantages of methods for determining the parameters of the longitudinal and transverse rail track line; formed scheme of measurements and limitations of the model; developed a mathematical model for determining the primary parameters of the rail line without measuring the phase of the electrical signals. Findings. The get data make it possible to form a non-stop process of research parameters of longitudinal and transverse rail track line. Originality. New dependencies are get between primary parameters of rail track line and voltages and currents at the beginning and end of the rail line and other individual characters during her continuous operation. Practical value. The resulting method allow to determine the primary parameters of the rail lines on working frequencies in the course of its operation without off traffic.
Description: Романцев, І. О. Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром / І. О. Романцев // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2015. — № 10. — С. 82—89.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8924
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/73860/pdf_95
Appears in Collections:Статті КАТ
№ 10 (ЕСБЗТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romantsev, Ivan O..pdf906,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.