Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8884
Title: Improving Operation and Maintenance of Locomotives of Ukrainian Railways
Other Titles: Удосконалення експлуатації та технічного утримання локомотивів українських залізниць
Усовершенствование эксплуатации и технического содержания локомотивов украинских железных дорог
Authors: Bodnar, Borys Ye.
Боднар, Борис Євгенович
Боднарь, Борис Евгеньевич
Ochkasov, Oleksandr B.
Ochkasov, Аleksandr B.
Очкасов, Олександр Борисович
Очкасов, Александр Борисович
Bobyr, Dmytro V.
Bobyr, Dmitry V.
Бобирь, Дмитро Валерійович
Бобырь, Дмитрий Валерьевич
Keywords: locomotive
parameter charts
train handling mode
maintenance system
diagnostic devices
failure prediction
КЛ
Issue Date: 2016
Publisher: Vilnius College of Technologies and Design, Vilnius, Lithuania
Citation: Bodnar, B. Improving Operation and Maintenance of Locomotives of Ukrainian Railways / B. Bodnar, A. Ochkasov, D. Bobyr // Technologijos ir Menas = Technology and Art. – 2016. – № 7. – P. 109–114.
Abstract: EN: The results of research according to operation system improvement and locomotive technical equipment of Ukrainian railways are represented in the article. The scientific work is carried out by “Technical maintenance and diagnostics of locomotives” laboratory of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after acad. V. Lazaryan. The methods and hardware and software system of train handling rational modes selection are developed for exploitation system improvement. The theoretical basis of implementation necessity of technical diagnostics equipment in locomotive unit is outlined in the article. The method for determining the limits of diagnostic parameters change is suggested. The method can be used in the preliminary stage of locomotives maintenance development system, the locomotives are equipped with on-board diagnostics systems. The examples of diagnostic systems for locomotives node points and their work results are enumerated.
UK: У статті представлені результати робіт по удосконаленню системи експлуатації та технічного утримання локомотивів українських залізниць. Наукові роботи виконані лабораторією «Технічне утримання і діагностування локомотивів» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна. Для удосконалення системи експлуатації локомотивів розроблені методи і програмно-апаратний комплекс для вибору раціональних режимів водіння поїздів. Комплекс дозволяє накопичувати і обробляти виконані поїздки, оперативно розраховувати індивідуальні режимні карти, оптимізовані по мінімуму витрат на переміщення поїзда, з урахуванням виконання графіка руху, виконувати тягово-оптимізаційні розрахунки для конкретних умов експлуатації, нормувати витрати електроенергії на тягу для різних ділянок, мас поїздів, часу ходу, постійних і тимчасових обмежень швидкості. Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє додатково економити 4-12% електроенергії на тягу. У статті викладено теоретичне обґрунтування необхідності впровадження технічних засобів діагностування в локомотивному господарстві. Запропоновано метод визначення допустимих меж зміни діагностичного параметра який може бути використаний на попередньому етапі розробки системи змісту локомотивів обладнаних бортовими системами діагностування. Наведені приклади діагностичних комплексів для вузлів локомотивів і результати їх роботи. Представлені інформаційно-вимірювальна система для випробувань гідравлічних передач УГП 750/1200, автоматизований випробувальний стенд дизелів типу 1Д12 і пристрій діагностування тягових електродвигунів по нерівномірності обертання валу якоря.
RU: В статье представлены результаты работ по усовершенствованию системы эксплуатации и технического содержания локомотивов украинских железных дорог. Научные работы выполнены лабораторией «Техническое содержание и диагностирование локомотивов» Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени ак. В. Лазаряна. Для усовершенствования системы эксплуатации локомотивов разработаны методы и программно-аппаратный комплекс для выбора рациональных режимов вождения поездов. Комплекс позволяет накапливать и обрабатывать выполненные поездки, оперативно рассчитывать индивидуальные режимные карты, оптимизированные по минимуму расходов на перемещение поезда, с учетом выполнения графика движения, выполнять тягово-оптимизационные расчеты для конкретных условий эксплуатации, нормировать расходы электроэнергии на тягу для разных участков, масс поездов, времени хода, постоянных и временных ограничений скорости. Разработано программное обеспечение, которое позволяет дополнительно экономить 4–12% электроэнергии на тягу. В статье изложено теоретическое обоснование необходимости внедрения технических средств диагностирования в локомотивном хозяйстве. Предложен метод определения допустимых пределов изменения диагностического параметра который может быть использован на предварительном этапе разработки системы содержания локомотивов оборудованных бортовыми системами диагностирования. Приведены примеры диагностических комплексов для узлов локомотивов и результаты их работы. Представлены информационно-измерительная система для испытаний гидравлических передач УГП 750/1200, автоматизированный испытательный стенд дизелей типа 1Д12 и устройство диагностирования тяговых электродвигателей по неравномерности вращения вала якоря.
Description: B. Bodnar:ORCID 0000-0002-3591-4772; А. Ochkasov: ORCID 0000-0002-7719-7214, D. Bobyr: ORCID 0000-0003-1441-3861
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8884
Appears in Collections:Статті КЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bodnar.pdf393,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.