Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8880
Title: Залежність коефіцієнта корисної дії фрикційних передач від їх конструктивної схеми
Other Titles: Зависимость коэффициента полезного действия фрикционных передач от их конструктивной схемы
The Dependence of the Efficiency of Their Frictional Transmission Circuit
Authors: Довбня, Микола Петрович
Бондаренко, Леонід Миколайович
Бобирь, Дмитро Валерійович
Коренюк, Роман Олександрович
Keywords: фрикційні передачі
коефіцієнт корисної дії
конструктивна схема
коефіцієнт зчеплення
опір руху кочення
фрикционные передачи
коэффициент полезного действия
конструктивная схема
коэффициент сцепления
сопротивление движению качения
friction transmission efficiency
construction diagram
the coefficient of grip
rolling resistance movement
КЛ
КПММ
Issue Date: 2015
Publisher: Хмельницький національний університет, Хмельницький
Citation: Залежність коефіцієнта корисної дії фрикційних передач від їх конструктивної схеми / М. П. Довбня, Л. М. Бондаренко, Д. В. Бобирь, Р. О. Коренюк // Проблеми трибології. – 2015. – № 4. – С. 115–123.
Abstract: UK: Фрикційні передачі застосовуються для передачі безпосередньо дотиком руху між валами з паралельними або з осями, що перетинаються. Отримані залежності дозволяють аналітично отримати ККД фрикційних передач. ККД фрикційних передач та варіаторів збільшується зі збільшенням величини допустимих контактних напружень і їх збільшення в 2 рази (з 800 до 1600 МПа) призводить до збільшення ККД, а торового варіатора практично не залежить від зміни кута нахилу диска і, наприклад, зі зміною кута з 20° до нуля ККД підвищується.
RU: Фрикционные передачи применяются для передачи непосредственно прикосновением движения между валами с параллельными или осями, которые пересекаются. Полученные зависимости позволяют аналитически получить КПД фрикционных передач. КПД фрикционных передач и вариаторов увеличивается с увеличением величины допустимых контактных напряжений и их увеличение в 2 раза (с 800 до 1600 МПа) приводит к увеличению КПД, а торгового вариатора практически не зависит от изменения угла наклона диска и, например, с изменением угла с 20° до нуля КПД повышается.
EN: Friction transmission used to transfer directly touch movement between parallel shafts or axes that intersect. The dependences allow to receive analytical efficiency friction gear. Efficiency friction gears and variable speed drive increases with the value of the pre-permissible contact stresses and their increase in 2 times (from 800 to 1600 MPa) increases the efficiency and torus-shaped variable speed drive does not depend on tilting drive, for example, changing the angle 20° to zero efficiency increases.
Description: Д. Бобирь: ORCID 0000-0003-1441-3861, Р. Коренюк: ORCID 0000-0003-1416-4770, Л. Бондаренко: ORCID 0000-0001-6602-2745
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8880
Appears in Collections:Статті КЛ
Статті КПММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dovbnya.pdf720,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.