Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/881
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2010 рік
Other Titles: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2010 год
Printed Works of Dnipropetrovsk Natinal University of Railway Transprt Named after Academician V. Lazaryan : Biobibliographic Index for 2010
Authors: Юнаковська, Вікторія Вікторівна
Юнаковская, Виктория Викторовна
Yunakovska, Victoria V.
Хорошилова, Надія Сергіївна
Хорошилова, Надежда Сергеевна
Khoroshylova, Nadiya S.
Чорнобай, Ольга Вікторівна
Чернобай, Ольга Викторовна
Chernobay, Olga V.
Крамар, Анна Анатоліївна
Крамарь, Анна Анатольевна
Kramar, Anna A.
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
scholarly works DNURT
scholarly works DIIT
бібліографічні покажчики
библиографические указатели
biobibliographic index
Issue Date: 2011
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик "Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В. А. Лазаряна" містить бібліографічні описи підручників, навчальних посібників, довідників, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2010 рік. Публікації згруповані за кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику. Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.
RU: Библиографический указатель "Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени В. А. Лазаряна" содержит библиографические описания учебников, учебных пособий, справочников, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2010 год. Публикации сгруппированы по кафедрами (подразделениями) вуза. В разделах материал расположен по алфавиту фамилий авторов и названий работ. Состав авторов отражены в авторском указателе. Библиографические описания составлены по оригиналам изданий, а также взяты из пристатейных списков литературы. Указатель имеет справочно-информационный характер. Предназначен для научных, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также для работников библиотек.
EN: Bibliographical reference is printed scientific words of Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan. It involves: bibliographical discriptions from textbooks, books, reference books, dissertations, articles from periodical literature, book collections, information and reports' thesises from lecturers' conferences and other scientifics in 2010. Publications are sorted on professorial chairs of university. All information is in alphabetical order: autors' names and scientifics' woks names. Author's list is in order according to authors' names. Bibliographical discriptions are written from article's lists of literature. Bibliographical reference has specific background information. Scientifics, ingineerings, teachers, aspirants, students and librarians can use bibliographical reference.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/881
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trudy2010.pdf972,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.