Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/827
Title: Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок
Other Titles: Развитие теоретических основ оценки технико-эксплуатационной эффективности и безопасности функционирования сортировочных горок
Development of Estimation Theory of Technical and Operational Efficiency and Safety of Sorting Humps Operation
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Kozachenko, Dmytro M.
Kozachenko, Dmitriy N.
Keywords: сортувальні станції
сортувальні гірки
розформування составів
режими гальмування
безпека руху
сортировочные станции
сортировочные горки
расформирование составов
режимы торможения
безопасность движения
marshaling yards
sorting humps
breaking up of trains
braking modes
traffic safety
НДЧ
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Citation: Козаченко Д. М. Розвиток теоретичних основ оцінки техніко-експлуатаційної ефективності та безпеки функціонування сортувальних гірок : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2011. 33 с.
Abstract: UA: Дисертація присвячена питанням підвищення безпеки та експлуатаційної ефективності процесу розформування-формування составів вантажних поїздів за рахунок покращення як ості правлінських та проектних рішень, що приймаються на підставі науково-обґрунтованих методів оцінки сортувальних гірок. У роботі виконано дослідження технічного забезпечення сортувальних гірок України та вагонопотоків, що на них переробляються. Для дослідження величини сил, що діють між вагонами відчепа, між окремими елементами вагона та у його взаємодії з колією розроблено імітаційну модель, в якій відчеп розглядається як просторова динамічна система. На основі запропонованої моделі розроблено методи оцінки безпеки регульованого скочування відчепів. Удосконалено методи оцінки динаміки скочування відчепів з гірки за рахунок урахування випадкового характеру їх параметрів та умов їх скочування. Це дозволило досліджувати вплив режимів гальмування на параметри розподілу випадкових величин швидкості та часу скочування відчепа. Для оцінки якості режимів гальмування розроблено комплекс імовірнісних показників. Сформульована задача вибору режимів гальмування відчепів состава як задача пошуку таких швидкостей їх виходу з гальмових позицій, що забезпечують мінімальну величину вікон на сортувальних коліях та мінімімальний ризик нерозділення відчепів на стрілках при заданому рівні безпеки сортувального процесу. Задача формалізована і розв’язана як задача динамічного програмування. Розроблено модель розформування потоку составів. Методами моделювання оцінено ефективність впровадження розрахункової швидкості підходу вагонів до відчепів на сортувальних коліях та підвищення точності реалізації уповільнювачами заданих швидкостей виходу з гальмових позицій. Результати роботи впроваджені на Придніпровській, Донецькій та Литовській залізницях, при розробці нормативного документа „Правила і норми проектування сортувальних пристроїв на залізницях України” та у навчальному процесі при підготовці спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
RU: Диссертация посвящена вопросам повышения безопасности и эксплуатационной эффективности процесса расформирования-формирования составов грузовых поездов за счет улучшения качества управленческих и проектных решений, которые принимаются на основе научно-обоснованных методов оценки сортировочных горок. Дана оценка теоретическим и практическим подходам, связанным с оценкой функционирования сортировочных горок. Установлено, что методы оценки технико-эксплуатационной эффективности и безопасности функционирования сортировочных горок требуют совершенствования. Выполнены исследования технического оснащения и вагонопотоков, которые перерабатываются на сортировочных горках Украины. После резкого спада объемов перевозок сортировочные горки Украины имеют существенные резервы перерабатывающей способности. В то же время их техническое оснащение является физически и морально изношенным и не обеспечивает требований безопасности и экономичности сортировочного процесса. В этой связи тема работы является актуальной. Для оценки показателей безопасности работы горки разработана математическая модель регулируемого скатывания отцепа, в которой отцеп рассматривается как пространственная динамическая система. Указанная модель позволяет исследовать величину сил, действующих между вагонами отцепа, между отдельными элементами конструкции вагона, а также между вагоном и путем. Для оценки показателей безопасности регулируемого скатывания отцепов предложено использовать коэффициенты устойчивости колесной пары от схода с рельсов (по условиям вкатывания) и коэффициент устойчивости от вкатывания колес на шины замедлителей. Усовершенствованы методы анализа динамики скатывания отцепов с горки путем учета случайного характера их параметров и условий скатывания. Это позволило оценить влияние режимов торможения на параметры распределения случайных величин скорости и времени скатывания отцепов. Для оценки качества торможения отцепов предложено использовать комплекс вероятностных показателей. Так, для оценки прицельного регулирования скорости предложено использовать вероятность превышения установленной ПТЕ скорости подхода отцепов к вагонам на сортировочном пути, вероятность остановки отцепа в замедлителе парковой тормозной позиции и среднюю величину окна, приходящуюся на один расформированный вагон. Для оценки режимов интервального регулирования скорости скатывания предложено использовать риск неразделения отцепов. В диссертации разработаны методы выделения областей допустимых режимов торможения отцепов замедлителями. Сформулирована в стохастической постановке задача выбора режимов торможения отцепов как задача поиска таких скоростей выхода отцепов из тормозных позиций, которые обеспечивают минимальную величину окон на сортировочных путях и минимальный риск неразделения отцепов при заданном уровне безопасности сортировочного процесса. Задача формализована и решена как задача динамического программирования. Разработана модель расформирования потока составов. Методами моделирования оценена эффективность внедрения расчетной скорости подхода отцепов к вагонам на сортировочных путях и повышения точности работы тормозных позиций. Результаты работы внедрены на Приднепровской, Донецкой и Литовской железных дорогах, при разработке нормативного документа „Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Украины” и в учебном процессе при подготовке специалистов и магистров по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».
EN: The dissertation is devoted to the reliability improvement and operational efficiency of the process of breaking-up of freight trains at the cost of improvement of management and design decisions, which are made on the basis of scientifically grounded methods of sorting humps evaluation. The study of technical support of Ukrainian marshaling yards and car traffic volume which should be sorted is carried out in the paper. A simulation model has been developed for studying magnitudes of forces which effect between cuts of cars, between separate elements of a car and at interaction of a car with a track. In this model a cut is regarded as three-dimensional dynamic system. The safety estimation methods for control of the cuts rolling downhill have been developed on the basis of the proposed model. The methods of dynamics estimation of cuts rolling downhill have been improved by tacking into account the random character of their parameters and conditions of their rolling downhill. That helped to study the influence of braking modes on random distribution parameters of speed and time for the car rolling downhill. The complex of probability rates has been developed for estimation braking modes quality. The problem of braking modes of cuts of cars choice has been formulated as a search problem of such speeds of cars leaving braking positions, which would ensure minimum gaps on sorting tracks and minimum risk of fail in uncoupling of cuts on switches at the prescribed safety level of classification process. The problem is formalized and solved as a problem of dynamic programming. The model of breaking-up of the traffic volume of trains has been developed. On base of simulation methods the efficiency of rated speed introduction to cars approaching to cuts of cars on the sorting tracks and of accuracy enhancement of given speeds realization when leaving the braking positions, has been estimated. The results of the study have been implemented on Pridnieprovskaya Railway, Donetskaya Railway, Lithuanian Railway, in the development of normative document “Regulations and norms of sorting equipment design on Ukrainian railways” and in the educational process for teaching of specialists and masters by speciality “Transportation organization and transport control”.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350
Захист – 27 жовтня 2011 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/827
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці НДЧ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arefKDN.pdf672,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.