Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/814
Title: Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків
Other Titles: Повышение эффективности процесса перевозок за счет определения рациональных параметров поездопотоков
The Increase of the Transportation Process Efficiency by the Way of the Rational Trainflow Parameters Determine
Authors: Мозолевич, Григорій Якович
Keywords: залізничні напрямки
потоки поїздів
маса та довжина поїздів
железнодорожные направления
потоки поездов
масса и длина поездов
railway directions
train flows
train mass and length
КСВ
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Мозолевич Г. Я. Підвищення ефективності процесу перевезень за рахунок визначення раціональних параметрів поїздопотоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01. Дніпропетровськ, 2011. 22 с.
Abstract: UA: Дисертація присвячена питанням удосконалення пропуску потоків поїздів на залізничних напрямках за рахунок оптимізації параметрів поїздопотоків з метою визначення раціональної маси та довжини поїздів. Вперше встановлено функціональний зв'язок між зустрічними поїздопотоками по станціям обороту поїзних локомотивів та отримано його математичні характеристики. Виявлено, що на технічних станціях залізниць частина операцій припадає на кількість составів, що обслуговується, а частина – на їх довжину, і не врахування цього фактору призводить до похибок при оптимізації параметрів поїздопотоків. Удосконалено модель залізничного напрямку, що на відміну від існуючих, дозволяє досліджувати роботу залізничних станцій та дільниць в єдину синергетичну систему. Удосконалено метод визначення раціональних параметрів маси та довжини поїздів у логістичному ланцюгу вантажопотоків, який на відміну від існуючих враховує витрати клієнтів залізниць на закупівлю та зберігання вантажів, витрати, пов’язані із параметрами поїздопотоків, а також зміну обсягів та структури вантажопотоків. Наукові результати, отримані у дисертаційній роботі, а також розроблені моделі та методи можуть бути використані при визначенні раціональних параметрів маси та довжини поїздів на основних напрямках залізничних перевезень. Розроблено програмне забезпечення дозволяє здійснювати імітаційне моделювання та оцінку показників роботи залізничного напрямку, в тому числі локомотивного парку, в умовах зміни обсягів, параметрів та структури поїздопотоків.
RU: Диссертация посвящена вопросам усовершенствования пропуска потоков поездов на железнодорожных направлениях за счет оптимизации параметров поездопотоков с целью определения рациональной массы и длины поездов. Проведенные исследования функционирования сети железных дорог Украины показали, что железнодорожные направления отличаются характером поездопотоков, поэтому в работе детально изучены объемы, структура и связь между параметрами поездопотоков на грузонапряженном направлении Донбасс-Кривбасс и пасажиронапряженном Крымском направлении. Впервые получена функциональная связь между встречными поездопотоками по станциям оборота поездных локомотивов и получены ее математические характеристики. Определено, что на технических станциях железных дорог часть операций приходится на количество обслуживаемых составов, а другая часть – на их длину, не учёт этого факта приводит к погрешностям при оптимизации параметров поездопотоков. Для исследования влияния человеческого фактора управления технологическими процессами на железнодорожных направлениях были выполнены исследования работы поездных диспетчеров. Установлено, что качественные показатели работы существенно зависят от человека-диспетчера, а опыт, квалификация и методы управления практически не влияют на количественные показатели их работы. Для исследования процессов пропуска поездопотоков на железнодорожных направлениях построена система имитационных моделей: на микроуровне - модель работы технических станций, на макроуровне – модель работы железнодорожного направления и на метауровне модель перемещения грузопотоков в целом. Разработанные модели позволяют установить взаимосвязи между параметрами поездопотоков и технико-эксплуатационными показателями работы станций и направлений. Усовершенствованная модель железнодорожного направления, в отличии от существующих, объединяет работу железнодорожных станций и направлений в общую синергетическую систему. Задача выбора рациональных параметров поездопотоков должна решаться по критерию минимизации затрат участников логистической цепи грузопотоков в отличие от существующих критериев натуральных показателей железных дорог. В связи с этим, усовершенствовано метод определения рациональных параметров массы и длины поездов, который в отличие от существующих учитывает затраты клиентов железных дорог на закупку и хранение грузов, затраты, связанные с параметрами поездопотоков, а также изменение объемов и структуры грузопотоков. Научные результаты, полученные в диссертационной работе, а также разработанные модели и методы могут быть использованы при определении рациональных параметров массы и длины поездов на основных направлениях железнодорожных перевозок. Разработанное программное обеспечение позволяет проводить имитационное моделирование и оценку показателей работы железнодорожного направления, в том числе локомотивного парка, в условиях изменения объемов, параметров и структуры поездопотоков.
EN: The thesis is dedicated to the problem of the improvement of the train flows run on the railway directions by means of the train parameters optimization. For the first time the functional connection between the oncoming train flows was obtained. This connection describes the influence of the train locomotives turnover, and its mathematical characteristics were described. There was found out that the part of the technological operation is the share of the quantity of the trains that are being processed. Another part is the share of their length. The ignorance of this fact leads to the errors when optimizating the train parameters. The simulating model of the train direction was improved. The improved model, unlike the existing ones, unites the work both of the railway stations and railway direc-tions into one synergetic system. The method of the rational train parameters determination was improved. This method, unlike the existing ones, considers the clients’ loss concerning the buying and storing the freights, the loss connected with the train parameters, and the change in freightflows value and structure. The scientific results, obtained in this thesis, as well as the developed models and methods might be used for the determination of the rational parameters of the train mass and length on the main directions of the railway transportation. The developed software allows simulating the run of the train flows and estimating the value of the main indexes of the railway direction operation, including the indexes of the locomotive fleet, under the conditions of the volume, parameters and structure change.
Description: Г. Мозолевич: ORCID 0000-0002-4715-1645
Захист – 19 жовтня 2011р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/814
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КТВ
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mozolevych.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.