Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/505
Title: Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій
Other Titles: Библиотека вузов на новом этапе развития социальных коммуникаций
Keywords: монографія
бібліотека ВНЗ
библиотека вузов
university libraries
соціальні комунікації
социальные коммуникации
social communications
електронна бібліотека
электронная библиотека
electronic library
інформатизація бібліотек
информатизация библиотек
informatization of libraries
бібліометричні дослідження
библиометрические исследования
bibliometric research
інтеграція бібліотек
интеграция библиотек
integration libraries
медіатехнології
медиатехнологии
media technology
менеджмент якості
менеджмент качества
quality management
інституційний репозитарій
институционный репозитарий
institutional repository
НТБ
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Маковецький Ю.В.
Citation: Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій: монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Д. : Маковецький, 2010. — 200 с. — укр. — рос. — ISBN 978-966-1507-50-9.
Abstract: UK: В монографії представлений аналіз теоретичних та прикладних проблем трансформаційних процесів як в галузі соціальних комунікацій взагалі, так і бібліотечно-інформаційній справі зокрема. Відображені загальносистемні аспекти бібліотечної діяльності в умовах становлення системи соціальних комунікацій та галузеві умови діяльності бібліотек ВНЗ, організаційно-функціональні, технологічні і управлінські аспекти, а також підходи, методи та досвід вирішення різноманітних задач, які виникають в процесі наближення бібліотек до вимог сучасного освітнього простору інформаційного суспільства. Монографія розрахована на наукових співробітників, працівників бібліотек, студентів і аспірантів фахових спеціальностей.
RU: В монографии представлен анализ теоретических и прикладных проблем трансформационных процессов как в области социальных коммуникаций вообще, так и библиотечно-информационной деле в частности. Отражены общесистемные аспекты библиотечной деятельности в условиях становления системы социальных коммуникаций и отраслевые условия деятельности библиотек ВУЗов, организационно- функциональные, технологические и управленческие аспекты, а также подходы, методы и опыт решения разнообразных задач, возникающих в процессе приближения библиотек с требованиями современного образовательного пространства информационного общества. Монография рассчитана на научных сотрудников, работников библиотек, студентов и аспирантов профессиональных специальностей.
EN: The book presents an analysis of theoretical and applied problems of transformation processes in the field of social communications in general and library and information science in particular. The aspects of library activity in the formation of social communications and industry conditions of university libraries are reflected in the book. Approaches, techniques and experience in solving various problems arising in the process of approximation of libraries with the requirements of modern educational environment of the Information Society also are considered in the monograph. Monograph is intended for researchers, librarians, Undergraduate and graduate students.
Description: Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/505
ISBN: 978-966-1507-50-9
Appears in Collections:Монографії (Український державний університет науки і технологій, УДУНТ)
Інші праці НБ (раніше НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Библиотека ВНЗ1.pdfMonograph1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.