Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4837
Title: Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки
Other Titles: Выявление и раскрытие мошеннических схем страхования как неотъемлемая часть обеспечения экономической безопасности
Fraudulent Schemes in the Insurance Sector, an Essential Element of Economic Security, their Identification and Disclosure
Authors: Добрик, Лілія Олександрівна
Добрик, Лилия Александровна
Dobryk, Liliia O.
Dobrik, Liliya A.
Keywords: страхування
страховий ринок
страхове шахрайство
фінансові правопорушення
фінансова безпека
страхова компанія
страховий випадок
страхова виплата
страхование
страховой рынок
страховое мошенничество
финансовые правонарушения
финансовая безопасность
страховая компания
страховой случай
страховая выплата
insurance
insurance market
insurance fraud
financial violations
financial security
insurance company
the insurance case
the insurance payment
КФЕБ
Issue Date: 2016
Publisher: Національна академія наук України, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку, Київ
Abstract: UK: Стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним, а також впливом на діяльність страхових компаній. Досліджено напрямки впливу фінансових правопорушень страхувальників на фінансову безпеку страхової компанії. Відображено основні тенденції та масштаби страхового шахрайства в Україні та світі. Проаналізовано основні способи вчинення протиправних дій з боку страхувальників, посередників та працівників страхових компаній. Запропоновано теоретичні положення забезпечення фінансової безпеки страхової компанії, що були складені з обґрунтованої системи принципів реалізації стратегії, ключових характеристик та основних завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей учасників страхового ринку України.
RU: Статья посвящена одной из наиболее важных проблем развития страхового рынка - страховому мошенничеству, мерам борьбы с ним, а также влиянием на деятельность страховых компаний. Исследованы направления влияния финансовых правонарушений страхователей на финансовую безопасность страховой компании. Отражены основные тенденции и масштабы страхового мошенничества в Украине и мире. Проанализированы основные способы совершения противоправных действий со стороны страхователей, посредников и работников страховых компаний. Предложены теоретические положения обеспечения финансовой безопасности страховой компании, были составлены с обоснованной системы принципов реализации стратегии, ключевых характеристик и основных задач, перечня внутренних и внешних угроз, которые могут представлять опасность для реализации интересов и приоритетных целей участников страхового рынка Украины.
EN: The article is about one of the most important problems of the insurance market - insurance fraud, measures to combat it, and the influence on the activity of insurance companies. Investigated the impact of financial crime trends insured financial security at the insurance company. Displaying trends and the extent of insurance fraud in Ukraine and abroad. The basic methods of committing illegal acts on the part of insurers, intermediaries and employees of insurance companies. The theoretical position to ensure the financial security of insurance companies that have been prepared with reasonable principles of system implementation strategy, key features and basic tasks, the list of internal and external threats that may endanger the implementation of interest and priority objectives of the insurance market of Ukraine.
Description: Добрик, Л. О. Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки: [препринт] / Л. О. Добрик // Ефективна економіка [електронне наук. фах. видання]. — 2016. — № 4. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900&p=1.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4837
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrik.pdf194,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.