Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4833
Title: Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України
Other Titles: Стратегические направления развития железнодорожной отрасли Украины
Strategic Directions of Development the Railway Sector Ukraine
Authors: Рекун, Іван Іванович
Рекун, Иван Иванович
Rekun, Ivan I.
Keywords: реформування
конкуренція
європейські стандарти
реформирования
конкуренция
европейские стандарты
reforming
competition
European standards
КФЕБ
Issue Date: 2016
Publisher: Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, редакція журналу "Економіка та держава", Київ
Abstract: UK: У статті розглянуто існуючий стан залізничної галузі України та обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів в стратегічному розвитку залізничної галузі України. Мета дослідження полягає у визначені засад організації, методологічних підходів і механізмів побудови стратегічних напрямів розвитку залізничної галузі в Україні. Автором визначено особливості формування стратегічних напрямів розвитку залізничної галузі України, яка на цей час перебуває у стані реформування. Здійснено порівняльний аналіз директивних і нормативних документів у сфері залізничного транспорту. Досліджено теоретико-методологічні підходи до визначення стратегічних напрямів розвитку економічних систем. Розроблено альтернативну концепцію інституціонального і фінансового реформування залізничної галузі України як комплексу, що передбачає створення дворівневого (державного і приватного) конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень. Аргументовано положення про розробку комплексної характеристики залізничної галузі України як суб'єкта ринкових і фінансових відносин.
RU: В статье рассмотрены текущее состояние железнодорожной отрасли Украины и обоснован выбор приоритетных направлений в стратегическом развитии железнодорожной отрасли Украины. Цель исследования заключается в определенных основах организации, методологических подходов и механизмов построения стратегических направлений развития железнодорожной отрасли в Украине. Автором определены особенности формирования стратегических направлений развития железнодорожной отрасли Украины, которая в настоящее время находится в состоянии реформирования. Осуществлен сравнительный анализ директивных и нормативных документов в области железнодорожного транспорта. Исследованы теоретико-методологические подходы к определению стратегических направлений развития экономических систем. Разработана альтернативная концепция институционального и финансового реформирования железнодорожной отрасли Украины как комплекса, предусматривающего создание двухуровневого (государственного и частного) конкурентного рынка грузовых и пассажирских перевозок. Аргументировано положение о разработке комплексной характеристики железнодорожной отрасли Украины как субъекта рыночных и финансовых отношений.
EN: The existing conditions of the railway industry in Ukraine are discussed in the article. The choice of the strategic priorities of the development of the railway sector in Ukraine is justified. The purpose of the study is to determine the fundamentals of organizing, methodological approaches and mechanisms of building strategic directions of development of the railway sector in Ukraine. The formation peculiarities of the strategic directions of the railway industry development in Ukraine, which at this time is in the state of reforming, are determined by the author. The comparative analysis of legislative and regulatory documents in the sector of railway transport is implemented. Theoretical and methodological approaches of determining the strategic directions of economic systems are studied. An alternative concept of institutional and financial reforming of the railway sector in Ukraine as the complex, which requires creating a two8level (public and private) freight and passenger traffic competitive market, is developed. The regulation of the railway sector complex characteristic development as the entity of market and financial relations is substantiated.
Description: Рекун, І. І. Стратегічні напрямки розвитку залізничної галузі України / І. І. Рекун // Економіка та держава. — 2016. — № 4. — С. 35—37.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4833
Appears in Collections:Статті КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekun_6.pdf150,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.