Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4781
Title: Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції
Other Titles: Исследование пропускной способности сортировочной станции
Study of Working Capacity of the Marshalling Yard
Authors: Музикіна, Світлана Ігорівна
Музыкина, Светлана Игоревна
Muzykina, Svetlana I.
Музикін, Михайло Ігорович
Музыкин, Михаил Игоревич
Muzykin, Mykhayl I.
Muzykin, Mykhailo I.
Нестеренко, Галина Іванівна
Нестеренко, Галина Ивановна
Nesterenko, Galina I.
Keywords: вагонопотік
сортувальна станція
об’єм переробки
пропускна спроможність
горловини
переробна спроможність
вагонопоток
сортировочная станция
объем переработки
пропускная способность
горловины
перерабатывающая способность
car traffic flow
marshalling yard
rehandling volume
working capasity
neck
rehandling capacity
КБЖД
КУЕР
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Музикіна, С. І. Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції / С. І. Музикіна, М. І. Музикін, Г. І. Нестеренко // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 2 (62). – С. 47–60. – doi: 10.15802/stp2016/67289.
Abstract: UK: Мета. Наукова робота має за мету вибір раціональних технологічних параметрів організації процесу перевезень, які дозволили б практично реалізувати рух вантажних поїздів із найбільш ефективним розподілом поїздопотоку. Розглядається також зниження показника простою вагонів внаслідок збільшення швидкості доставки вантажів та пошук шляхів збільшення пропускної спроможності сортувальної станції. Методика. Наведені технічні та експлуатаційні характеристики сортувальних станцій Європи та України. В якості методів дослідження прийнятий аналіз роботи станції, аналіз прямування вагонопотоків, аналіз графіка виконаного руху поїздів, натурних листів форми ДУ-1 по прибуттю та відправленню поїздів. Розроблені схеми для розрахунків пропускної спроможності горловин, переробної спроможності сортувальної гірки, допустимих рівнів завантаження системи. Результати. За висновками дослідження розрахована пропускна (переробна) спроможність основних елементів станції. Добове завантаження сортувальної гірки та витяжних колій істотно змінюється по варіантам та градаціям розмірів руху. Це впливає на простої составів та, в цілому, на величину критерію, згідно якого буде обиратися оптимальне технічне оснащення, оптимальна взаємодія в роботі підсистем та колійний розвиток станції. Цей критерій повинен враховувати витрати на технічне устаткування, спорудження колій, локомотиви, а також відповідні експлуатаційні витрати у всіх варіантах. Таким чином, вибір оптимальної взаємодії повинен встановлювати економічно доцільний рівень експлуатаційної надійності роботи підсистем, їх технічну та колійну потужність. Наукова новизна. Збільшуючи продуктивність роботи каналу відправлення поїздів, сортувальної гірки та витяжних колій, можливо інтенсифікувати процеси обробки поїздів та зменшити простої вагонів. Інтенсифікація технологічних процесів на сортувальних станціях забезпечує зменшення обороту вагонів, скорочення простоїв та високу економічну ефективність капітальних вкладень. У дослідженні розглянуті питання, пов’язані з підвищенням ефективності функціонування сортувальних станцій в умовах реформування залізничного транспорту. Практична значимість. Використання методів визначення раціональної пропускної (переробної) спроможності сортувальних станцій, для розподілу поїздопотоку між ними, дає можливість покращити якісні показники роботи сортувальних станцій.
RU: Цель. Научная работа своей целью имеет выбор рациональных технологических параметров организации процесса перевозок, которые позволили бы практически реализовать движение грузовых поездов с наиболее эффективным распределением поездопотоков. Рассматривается также снижение показателя простоя вагонов вследствие увеличения скорости доставки грузов и поиск путей увеличения пропускной способности сортировочной станции. Методика. Приведены технические и эксплуатационные характеристики сортировочных станций Европы и Украины. В качестве методов исследования принят анализ работы станции, анализ продвижения вагонопотоков, анализ графика исполненного движения поездов, натурных листов формы ДУ-1 по прибытию и отправлению поездов. Разработаны схемы для расчетов пропускной способности горловин, перерабатывающей способности сортировочной горки, допустимых уровней загрузки системы. Результаты. По итогам исследования рассчитана пропускная (перерабатывающая) способность основных элементов станции. Суточные загрузки сортировочной горки и вытяжных путей существенно изменяются по вариантам и градациям размеров движения. Это влияет на простой составов и, в целом, на величину критерия, согласно которому будет выбираться оптимальное техническое оснащение, оптимальное взаимодействие в работе подсистем и путевое развитие станции. Этот критерий должен учитывать затраты на техническое оборудование, сооружения путей, локомотивы, а также соответствующие эксплуатационные расходы во всех вариантах. Таким образом, выбор оптимального взаимодействия должен устанавливать экономически целесообразный уровень эксплуатационной надежности работы подсистем, их техническую и путевую мощность. Научная новизна. Увеличивая производительность работы канала отправления поездов, сортировочной горки и вытяжных путей, возможно интенсифицировать процессы обработки поездов и уменьшить простои вагонов. Интенсификация технологических процессов на сортировочных станциях обеспечивает уменьшение оборота вагонов, сокращение простоев и высокую экономическую эффективность капитальных вложений. В исследовании рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности функционирования сортировочных станций в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Практическая значимость. Использование методов определения рациональной пропускной (перерабатывающей) способности сортировочных станций, для распределения поездопотоков между ними, дает возможность улучшить качественные показатели работы сортировочных станций.
EN: Purpose. The scientific paper has a purpose to choose rational technological parameters of the transportation organization process, which would enable the freight train movement with the most efficient train traffic arrangement, the decrease in idle time due to the increased speed of cargo delivery and the increase in the working capacity of the marshalling yard. Methodology. The work presents the technical and operational characteristics of marshalling yards in Europe and Ukraine. The research methods include the station operation analysis, the car traffic flow analysis, analysis of the train sheet, the DU-1 natural sheets upon arrival and departure of trains. Schemes were developed for calculating working capacity of necks, rehandling capacity of marshalling hump, acceptable levels of system loading. Findings. The research resulted in the calculated working (rehandling) capacity of the main elements of the station. Daily loads of marshalling hump and turnout tracks vary significantly by variations and gradations of movement volume. This affects the idle time of trains and, in general, the value of the criterion according to which the optimal technical equipment, optimum interaction of the subsystems and gridiron of the station will be chosen. This criterion must take into account the costs of technical equipment, construction of tracks, locomotives, as well as related operating costs in all cases. Thus, the selection of the optimal interaction should establish the economically viable level of operational reliability of the sub-systems, their technical and track capacity. Originality. By increasing the productivity of train departure channel, marshalling hump and turnout tracks it is possible the thetrain handling processes and reduce the car idle time. Intensification of production processes in marshalling yards provides a reduction in car turnover and in idle time and high economic efficiency of capital investments. The work covers the issues related to improving the efficiency of functioning of marshalling yards in the railway transport reforming conditions. Practical value. Using the methods of determining the rational working (rehandling) capacity of marshalling yards for distribution of train traffic flows between them makes it possible to improve the quality indicators of marshalling yard operation.
Description: С. Музикіна: ORCID 0000-0002-5832-6949; М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061; Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4781
http://stp.diit.edu.ua/article/view/67289/66663
http://stp.diit.edu.ua/article/view/67289
Other Identifiers: doi 10.15802/stp2016/67289
Appears in Collections:Статті КБЖД
Статті КУЕР
№ 2 (62)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzykina S._Muzykin M._ Nesterenko G..pdf434,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.