Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4742
Title: Матеріали 5ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы 5ой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the 5th International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: нові грані людського існування
нове тисячоліття
рефлексії
філософія науки, техніки, мови
новые грани человеческого существования
новое тысячелетие
рефлексии
философия науки, техники, языка
new facets of human existence
the new millennium
reflexion of
philosophy of science, appliances, language
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріли 5ої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 14-15 квітня 2016 року в м. Дніпропетровську, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материли пятой Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 14-15 апреля 2016 года в г. Днепропетровске, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Description: Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological measurements of philosophical research : матеріали 5ої Міжнар. наук. конф., 14.04 – 15.04.2016 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa, Східний науковий центр транспортної академії України, кафедра філософії і соціології. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-ет залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2016. — 154 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4742
Appears in Collections:V Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Інші праці КФC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theses_ Anthropologicalї.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.